Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vapautuneen kirjastovirkailijan paikan täyttäminen sisäisin

KNGDno-2017-199

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kirjastovirkailija Marjo Hämäläinen on irtisanoutunut työsuhteesta 1.7.2017 alkaen. Hän pitää vuosilomansa ennen sitä, jolloin viimeinen työssäolopäivä on 5.5.2017.

Hänen paikkansa esitetään täytettäväksi sisäisesti 1.6.2017 alkaen niin, että kirjastossa määräaikaisena työntekijänä ollut Ulla Siiskonen siirretään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kirjastovirkailijaksi. Ulla Siiskosen varsinainen työsuhde on Kangasniemen kunnassa ollut koulunkäynnin ohjaaja.

Ulla Siiskonen on tullut kunnalle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen koulunkäynnin ohjaajaksi (koulunkäyntiavustaja) 2002. Hän on ollut kirjastolla kesäisin vuosilomien tuuraajana vuosien 2008-2012 aikana. Vuodesta 2012 lähtien hän on työskennellyt kirjastolla 50% työajalla kirjastovirkailijana. Samalla hän on ollut työlomalla koulunkäynnin ohjaajan tehtävästä.

Hän on suorittanut opistotasoisen sosiaalikasvattajan tutkinnon 1998 sekä lisäksi Informaatiotutkimuksen perus- ja jatko-opinnot (yhteensä 60 opintopistettä) Itä-Suomen yliopistossa joulukuussa 2012. Nämä antavat hänelle kelpoisuuden kirjastovirkailijan tehtävään.

Lisäksi hän parhaillaan suorittaa Oulun ammattikorkeakoulussa Tradenomin tutkintoa kirjasto- ja tietopalvelualalta, jotka ovat vielä osittain kesken. Tämä tutkinto antaisi hänelle jatkossa kelpoisuuden myös kirjastonhoitajan tehtävään.

Jos kunnassa on olemassa olevaa osaamista erilaisiin tehtäviin ja hankkeisiin, on työnantajan edun mukaista käyttää osaaminen mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi on tarkasteltava kunnan henkilöstöä kokonaisuutena niin, että henkilöstömäärä ei tulevina vuosina nouse. Oppilasmäärän vähentyessä koulunkäynnin ohjaajien tarve voi vähentyä, eikä vapautuvaa ohjaajan paikkaa täytetä vakinaisesti. Ulla Siiskonen on antanut tehtävien uudelleenjärjestelyyn suostumuksensa.

Hänen palkkauksensa määritellään KVTES:n liitteen 2 mukaisesti yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa.

Yli 3 kk:n mittaiseen tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote 30 pv kuluessa valintapäätöksestä. Vaikka henkilö on jo kunnan palveluksessa, on kyseessä uusi tehtäväjärjestely ja valitun henkilön varsinainen työtehtävä on ollut toisessa työpisteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää tehdä sisäisin siirroin kirjastovirkailijan työsuhteen uudelleenjärjestelyn 1.6.2017 alkaen niin, että Ulla Siiskonen siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan kirjastovirkailijan työsuhteeseen.

Päätös

Hyväksyi ehdotuksen.

Raija Vinkola osallistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Tapio Kallbergin henkilökohtaisena varajäsenenä.

Tiedoksi

Kirjastonjohtaja, Ulla Siiskonen, talous- ja hallintojohtaja, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.