Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Valinnaisaineiden opetussuunnitelmat

KNGDno-2017-152

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Uusi opetussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6. Tästä opetussuunnitelmauudistus etenee niin, että vuosi kerrallaan uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokilla 7-9.

Uuden opetussuunnitleman mukaan aloittaa 7. -vuosiluokka 1.8.2017. Kangasniemen kunnan tuntijaon mukaisesti ensimmäiset valinnaisaineet valitaan jo 7. vuosiluokalla. Valinnaisaineiden osalta on tarpeen tehdä tarkempi valinnaisaineen opetussuunnitelma, jotka liitetään osaksi kuntakohtaista opetussuunnitelmaa.

Valinnaisaineista toteutuvat vain ne, joihin tulee riittävästi valinneita. Valinnaisryhmän minimikoko lukuvuosittain määräytyy annetun määrärahan ja tuntikehyksen mukaan, mutta lähtökohtana on, että valinnaisryhmät ovat keskimäärin vähintään kymmenen oppilasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esim. neljänkymmenen oppilaan ikäluokka voidaan jakaa maksimissaan 3-4 eri valinnaisaineryhmään riippuen oppilaiden valinnoista.

Liitteessä nro 1 ovat 7. vuosiluokan valinnaisainetarjottimessa olevien valinnaisaineiden tarkemmat sisällöt ja tavoitteet.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valinnaisaineiden opetussuunnitelmat 7. vuosiluokan osalta alkaen 1.8.2017 liitteen nro 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit, koulusihteerit

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.