Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pikkuväki ry:n tarjous aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä

KNGDno-2017-220

Valmistelija

 • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pikkuväki ry on tehnyt 20.4.2017 päivätyn tarjouksen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta). Tarjous on liitteessä nro 1.

Tarjouksessa tarjotaan aamu- ja iltapäivähoitoa kokonaishintaan 2300 €/kk. Lukuvuonna 2016-2017 Pikkuväki ry:ltä on ostettu aamu- ja iltapäivätoiminta hintaan 1500 €/kk ja toimintaan on osallistunut 1 perusopetusikäinen lapsi ja tämän lisäksi esiopetusikäisiä oppilaita.

Kangasniemellä aamu- ja iltapäivätoimintaa on toteutettu osin yhdessä varhaiskasvatuksen ryhmien kanssa, mikä tuo pientä epäselvyyttä puhuttaessa varhaiskasvatuslain alaisesta varhaiskasvatuksesta tai perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Lisäksi esiopetusikäiset lapset ovat voineet osallistua molempiin.

Siksi tarjouksen käsittelyssä eritellään nämä asiat.

Varhaiskasvatuksen alainen yksityinen varhaiskasvatus (päivähoito)

Tähän yksityinen toimija saa yksityisen kotihoidon tuen, joka on kunnan kustantamaa, mutta jonka maksatus tapahtuu KELA:n kautta. Tämän tulee kattaa kunnan osuuden yksityisen päivähoidon järjestämisessä eikä sitä voida suoraan kytkeä aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminnan selkeyttämiseksi sivistyslautakunnalle on annettu esitys päivitetystä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Aamupäivätoimintaa ei järjestetä, vaan esiopetuksessa olevat oppilaat voivat hakea varhaiskasvatukseen, jolloin toiminta on varhaiskasvatuslain alaista varhaiskasvatusta.

Iltapäivätoiminta tapahtuu toimintasuunnitelman mukaisesti ja sen tulee olla sisällöltään toimintasuunnitelman mukaista. Mikäli iltapäivätoiminta toimii varhaiskasvatusryhmän yhteydessä, tulee varhaiskasvatuksen olla varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ja iltapäivätoiminta toimintasuunnitelman ja Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaista.

Toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan järjestämisen periaatteet ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti samojen periaatteiden alaista kuin muissakin kunnan toimipisteissä esim. ryhmäkoot, toimintamaksut jne.

 

Kuljetusoppilaiden valvonta

Kuljetusoppilaiden valvonta on ohjattua toimintaa, joka ei ole varhaiskasvatusta eikä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Se ei voi olla maksullista oppilaille tai perheille, mutta kunta voi maksaa siitä erikseen jollekin toimijalle, jos se sitä hoitaa.

Tätä ei tarjouksessa ole mukana, mutta se on syytä ottaa keskusteluun mukaan.

Tarjouslaskelma

Jotta kunnan ohjaamat resurssit olisivat yhdenmukaiset omaa ja ostopalvelua kohtaan, tulee ostopalvelun hinta määrittää sen mukaan, mitä kunta saa valtionosuutta ja mitä kunta laskee toiminnan kustantavan yleisesti.

Saatu valtionosuus ryhmää kohden 4 tunnin toimintapäiville (maksimisumma) on 1231,20 €/täysi toimintakuukausi (20 pv). Tämä ei riipu ryhmän koosta, vaan se on ryhmäkohtainen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa kuitenkin korostetaan toiminnan olevan ryhmätoimintaa, joten ryhmässä tulisi olla useampiakin lapsia. Esikouluikäiset lapset eivät kuulu valtionosuuden piiriin, joten ryhmässä tulee olla muitakin kuin esiopetusikäisiä lapsia.

Neljän tunnin toiminnalle (4 lasta) lasketun laskennallisten kustannusten (1760 €/kk) ja saatujen tulojen (1591,20 €/kk)  ero ero on 168,80 €/kk.

Yhteensä voidaan ajatella toiminnasta maksettavan 1400 €/täysi toimintakuukausi (1231,20€+168,80€). Tiloista ei peritä erillistä tilavuokraa, mutta välipalat laskutetaan tilausten mukaisesti (1,58 €/lapsi/päivä ja erikoisruokavalio 1,89€/lapsi/päivä).

Lisäksi yksityinen toimija saa toimintamaksut kokonaisuudessaan laskuttaa itselleen. Neljän päivittäisen oppilaan ryhmällä se olisi arviolta 360 €/kk.

Kuljetusten valvonnasta maksetaan normaalisti opettajille kertatuntipalkkiolla (sisältää laskennallisesti kesäloma-ajan). Sijaisuusvarausta ei lasketa, koska kertatuntipalkkio maksetaan toteutuneiden tuntien mukaan. Kertatuntipalkkion hinta vaihtelee paljon riippuen opettajasta, hänen koulutuksestaan ja vuosisidonnaisista lisistä. Jos kuljetusten valvontoihin menee opettajalta viikossa 1,5 kertatuntia, olisi maksettava korvaus noin 200-250 €/kk. Tämä voidaan maksaa myös yksityiselle toimijalle, jos se järjestää kuljetusten valvonnan.

Edellä esitetyn perusteella olisi toimintasuunnitelman määrittelemien periaatteiden mukaista, että Pikkuväki ry:n kanssa voidaan neuvotella tarkemmin alla olevan kustannuslaskelman pohjalta.

 • Iltapäivätoiminnan järjestäminen toimintasuunnitelman mukaisesti 4h/päivä 1400 €/täysi toimintakuukausi yht. 10 kk.

 • Toimintamaksut Pikkuväki ry laskuttaa itse, arvio nykytasolla 360€/kk

 • Mahdollinen kuljetusten valvonta aamulla ja iltapäivällä 250 €/kk, yht. 10 kk.

Asiasta on alustavasti keskusteltu Pikkuväki ry:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää Pikkuväki ry:n tekemän tarjouksen, mutta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan neuvottelemaan ja tekemään ostopalvelusopimuksen sikäli kun sopimus noudattaa hyväksyttyä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa sekä yllä esitettyä kustannuslaskelmaa maksettavista kustannuksista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin,

Tiedoksi

Pikkuväki ry, alakoulujen rehtori, alakoulujen apulaisrehtori, koulusihteeri

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.