Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Osavuosikatsaus

KNGDno-2016-188

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion toteuman osavuosikatsaus ajalta tammikuu-huhtikuu on liitteenä nro 1. Talouden toteumalukuvut on otettu tuloslaskelman ajona 4.5.2017. Kaikki huhtikuun laskut eivät ole kirjautuneet tuohon mennessä, joten mm. koulukuljetuslaskuja ei huhtikuulta tuossa ole. Nämä on kuitenkin pyritty arvioimaan koko vuoden toteumaa ajatellen.

Kokonaisuutena sivistystoimen henkilöstökustannuksista maksetut palkat toteutuvat arvioitua suurempana. Suurin ylitys on perusopetuksessa johtuen Otto Mannisen koulun jatkumisesta sekä odottamattomista poissaoloista ja sijaisjärjestelyistä. Palkkojen sivukulut eivät kaikilta osin toteudu arvioidun suuruisina, joten sieltä palkkojen ylitystä tasaantuu.

Perusopetuksessa on arvioitu saatavia kotikuntakorvauksia toteumaa suurempana, joten tulot jäävät arvioidusta. Näin ollen toimintakate näyttää toteutuvan arvioitua heikompana.  Myös varhaiskasvatuksessa tulot jäävät ennakoitua pienemmiksi johtuen lakimuutoksen perusteella alentuneista asiakasmaksuista. Opetustoimen osalta ennuste toimintakatteen heikentymisestä on luokkaa 80 000€.

Nuorisotoimen ja kirjaston puolella on arvioitua enemmän hankkeiden kautta tulleita tuloja, jotka koko sivistystoimen osalta hieman tasoittavat eroa tulojen osalta arvioidun ja toteutuneen välillä. On kuitenkin huomioitava, että hankkeet jatkuvat myös seuraavalle vuodelle, jolloin hanketulon käyttämätön osuus siirretään seuraavan vuoden budjettiin. Tässä osavuosikatsauksessa ei ensi vuodelle siirtyvää osuutta ole vielä arvioitu, koska osa hankerahoituksesta on vasta tullut. Hankkeet edellyttävät myös toimintaa ja omarahoitusosuutta, joten niitä vastaavat menotkin syntyvät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta on keskustellut osavuosikatsausta ja merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen sekä siirtää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Mahdolliset lautakunnan kommentit lisätään päätökseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.