Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Osa-aikaisen kirjastovirkailijan paikan täyttäminen määräaikaisesti 31.12.2017 saakka

KNGDno-2017-218

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492 määrittää

17§ Osaaminen ja johtaminen

Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu.

Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan.

Kirjastojen osalta on jossain vaiheessa ollut suositus, että kirjastoissa tulisi olla 1 työntekijä tuhatta asukasta kohden. Kyseessä ei siis ole määräys eikä uusi Laki yleisistä kirjastoista sitä edellytä. Työntekijämäärä liittyy enemmän palvelutarjontaan ja kirjaston aukioloon sekä hankkeisiin.

Kirjastossa on ollut neljä kokoaikaista työntekijää; kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja sekä kaksi kirjastovirkailijaa. Lisäksi on ollut yksi 50% työaikaa tekevä, kunnassa toistaiseksi palkattuna oleva työntekijä, joka ko. työajan lisäksi on tehnyt erilaista hanketyötä.

Kirjaston henkilöstörakennetta on koetettu selkeyttää ja siksi esitetään, että kyseinen puolikas kirjastovirkailija täytetään määräaikaisesti 50% työajalla ajalle 1.6.-31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on kirjaston hankkeiden loppuun saattaminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeita on mm. Kulttuuripolku, Poikien lukutaito nousuun ja Kirjasto digiaikaan.

Työaikaa voidaan väliaikaisesti lisätä hankkeiden, poissaolojen sijaisuuksien tai muiden työntekijöiden osa-aikaisuuden vuoksi.

Syksyn 2017 aikana tarkastellaan kirjaston työjakoa ja saadaan kokemuksia omatoimikirjastokokeilusta. Tehtävän jatkosta päätetään sitten erikseen syksyn aikana talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kevään aikana tilapäisenä hankeapuna ja poissaolojen sijaisena on toiminut Tiina Äikäs. Hän olisi valmis jatkamaan määräaikaisena ja osa-aikaisena kirjastovirkailijana vuoden loppuun saakka. Toiminnan kannalta tässä tilanteessa hänen jatkamisensa suoraan olisi perusteltua, koska hän on jo perehtynyt Kangasniemen kirjaston toimintaan ja hankkeisiin. Nimenomaan hanketoiminnan loppuun vieminen on määräaikaisuuden peruste.

Valinnan edellytyksenä on, että sivistyslautakunta on päättänyt hyväksyä kirjaston muut henkilöstöjärjestelyt ja puolikkaan kirjastovirkailijan tehtävä on täytettävissä.

Yli 3 kk:n mittaiseen tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote 30 pv kuluessa valintapäätöksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaiseen 1.6.-31.12.2017 ja osa-aikaiseen 50% kirjastovirkailijan työsuhteeseen Tiina Äikkään. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Raija Vinkola osallistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Tapio Kallbergin henkilökohtaisena varajäsenenä.

Tiedoksi

Kirjastonjohtaja, Tiina Äikäs, talous- ja hallintojohtaja, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.