Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kirjaston käyttösäännöt omatoimikäytölle

KNGDno-2017-219

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kirjastossa on tarkoitus aloittaa kokeiluna 1.6.2017 alkaen kirjaston omatoimikäyttö niin, että lehtilukusali avataan laajemmalle omatoimikäytölle. Kyseessä on niin sanotun ensimmäisen vaiheen kokeilu kirjaston omatoimikäytölle. Toiminta-ajat ovat kokeilussa:

Arkipäivisin 18.00 – 21.00

Lauantaisin 13.00/14.00 – 21.00

Sunnuntaisin 8.00 – 21.00

Kirjaston aukiolopäivinä lehtilukusalin ovi aukeaa ilman erillistä kirjautumista 8.00.

Jatkossa kirjaston omatoimikäyttöä on tarkoitus laajentaa koskemaan myös kirjastosalin puolta, mutta aluksi kokeillaan omatoimikäytön toimintaa lehtilukusalissa.

Liitteenä nro 1 on kirjaston omatoimikäytön käyttösäännöt ja asiakkaan kanssa tehtävä sopimus kirjaston omatoimikäytöstä. Liitteenä nro 2 on aineistonkorvausohje sekä liitteenä nro 3 tietosuojaseloste.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kirjaston omatoimikäytön lehtilukusalin osalta oheisten käyttösääntöjen ja asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti, jotka on esitetty liitteessä nro 1. Samalla sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen aineistonkorvausohjeen sekä  liitteen nro 3 mukaisen tietosuojaselosteen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Raija Vinkola osallistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Tapio Kallbergin henkilökohtaisena varajäsenenä. Hän poistui kokouksesta klo 14.52.

Tiedoksi

kirjaston henkilökunta

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.