Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kirjaston henkilöstöjärjestelyt

KNGDno-2017-200

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kirjaston henkilökunta on ollut yhteydessä toimialajohtajaan ja henkilöstö on kertonut huolensa kirjaston toiminnasta ja se kehittämisestä. Kirjasto on toiminut monta vuotta evakkotiloissa ja erilaisilla vaihtelevilla johtamisjärjestelyillä. Tämä on kuormittanut henkilöstöä ja he toivovat hyvän kehittymisen jatkuvan. Tämä edellyttäisi henkilöstön roolien selkiyttämistä.

Kirjastosta on irtisanoutunut vakituinen kirjastovirkalilija, mikä tuo joka tapauksessa eteen tehtävien uudeeenjärjestelyn. Ennusteiden mukaan kunnan talous kiristyy tulevina vuosina, minkä johdosta etsitään sellaisia ratkaisuja, joilla kunnan kokonaishenkilöstön määrä ei kasvaisi.

Uusi kirjastolaki ei suoraan määrittele kirjaston henkilöstön kokonaismäärää.

Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492 määrittää

17§ Osaaminen ja johtaminen
Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu.

Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan.

Tällä hetkellä kirjastotoimenjohtajana (samalla kirjastonjohtaja) työsuhteessa toimii Sisko Mäkikangas, joka itse kokee ettei ole parhaimmillaan esimiestehtävissä vaan enemmänkin asiakaspalvelun kehittämisessä. Hän on valmis omalla suostumuksellaan siirtymään sisäisin järjestelyin kirjastonhoitajan työsuhteeseen, jolloin hänelle päivitetään uusi työsopimus. Hänen palkkauksensa määritellään KVTES:n  liitteen 2 mukaisesti yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. Aikaisempi palkkaus on perustunut edellisen KVTES:n hinnoitteluun, jossa mm. kirjastotoimenjohtajan palkkaus on perustunut osittain kunnan asukasmäärään ja kirjaston johtajan osalta mm. lainausten määrään vuodessa. Nämä ovat uudessa KVTES:ssä jääneet pois. Sisko Mäkikankaalla on ollut vaadittava kelpoisuus kirjastonhoitajan tehtävään.

Nykyinen hallintosääntö ei ole määritellyt kirjastotoimenjohtajalle mitään erillistä toimivaltaa, eikä tehtävään ole ajateltu kuuluvan ns. julkisen vallan käyttöä, koska paikka on ollut täytettynä työsuhteisena. Hän toimii yksikkönsä lähiesimiehenä sekä edistää ja kehittää yksikkönsä ja samalla koko kunnan kirjastotoimea, koska kunnassa on vain yksi kirjasto. Siltä osin olisi selvempää muuttaa työsuhde muotoon kirjastonjohtaja, jonka tehtäviin kuuluu myös koko kunnan kirjastotoimesta vastaaminen sikäli kun tehtävää ei ole hallintosäännössä määritelty viranhaltijoille tai toimielimille (asiakasmaksut yms julkisen vallan käyttö).

Tällä hetkellä kirjastonhoitajana työsuhteessa toimii Sari Tulla. Hän on omalla suostumuksellaan valmis siirtymään sisäisin järjestelyin kirjastonjohtajan (kirjastotoimenjohtajan) työsuhteeseen, jolloin hänelle päivitetään uusi työsopimus. Kirjastonjohtajan tehtäviin sisältyy koko kunnan kirjastotoimesta vastaaminen, koska kunnassa on vain yksi kirjasto. Hänen palkkauksensa määritellään KVTES:n  liitteen 2 mukaisesti yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. Sari Tulla on suorittanut useamman AMK ja YAMK -tasoisen tutkinnon, ammatillisen opettaja- ja erityisopettajatutkinnon, kirjastoalan täydennyskoulutuksena Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot sekä täydennyskoulutuksena mm. esimiestehtäviin täydennyskoulutusta. Hän on myös toiminut aikaisemmin Kangasniemellä määräaikaisena kirjastotoimenjohtajana sekä ollut vastuussa useammasta kirjaston hankeprojektista.

Kirjastonjohtajan tehtävään pätevöittävät koulutukset ovat Tradenomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritus 22.12.2016 Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja  Itä-Suomen yliopistossa 14.12.2012 suoritetut Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 opintopistettä. Kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltuselta on puhelimitse 3.5.2017 tarkistettu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hyväksymisestä lain tarkoittamaksi soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Näiden tietojen perusteella Sari Tullalla on Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492 edellyttämä kirjaston johtamiseen vaadittava kelpoisuus.

Asiasta on kirjaston henkilökunta keskustellut työpaikkapalaverissaan ja he näkevät kyseisen henkilöjärjestelyn hyvänä kirjaston kehittymisen kannalta. Jos kunnassa on olemassa olevaa osaamista erilaisiin tehtäviin ja hankkeisiin, on työnantajan edun mukaista käyttää osaaminen mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi on tarkasteltava kunnan henkilöstöä kokonaisuutena niin, että henkilöstömäärä ei tulevina vuosina nouse.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää tehdä sisäisin siirroin kirjastotoimenjohtajan ja kirjastonhoitajan työsuhteiden uudelleenjärjestelyn 1.8.2017 alkaen niin, että Sisko Mäkikangas siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan kirjastonhoitajan työsuhteeseen ja Sari Tulla toistaiseksi voimassa olevaan kirjastonjohtajan työsuhteeseen. Kirjastonjohtajan tehtäviin sisällytetään koko kunnan kirjastotoimesta vastaaminen. Molemmat ovat antaneet siirtoon suostumuksensa ja heidän työsopimuksensa päivitetään uuden tehtävän mukaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksytttíin.

Tapio Kallberg poistui esteellisenä kokouksesta § 47-50 asioiden käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Raija Vinkola osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Tapio Kallbergin henkilökohtaisena varajäsenenä klo 14.20.

Tiedoksi

Sisko Mäkikangas, Sari Tulla, talous- ja hallintojohtaja, kirjaston henkilökunta, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.