Sivistyslautakunta, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Liikuntatoimen kohdeavustukset

KNGDno-2017-90

Valmistelija

  • Markus Laitinen, markus.laitinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Kurlinki ry on lähestynyt Kangasniemen kunnan liikuntatoimea ja pyytänyt kahden päivän käyttöajan jatkoa Tehomet Areenaan keväälle 2017. Suunnitelman mukaan Tehomet Areenalla vakiokäyttövuorot loppuvat sunnuntaina 2.4.2017. Kangasniemen Kurlinki ry haluaisi kahden päivän tehoharjoittelujakson, mikä tarkoittaisi, että Tehomet Areenan koneet ajetaan alas vasta tiistaina 4.4.2017. Käyttökustannuksia Tehomet Areenan osalta kertyy pääosin sähköstä. Sähkön osuus kahden päivän ajalta on n. 450€.

Perustelu käyttöajan jatkoon:

Kangasniemen Kurlinki ry saavutti senioreiden SM-kultaa tämän talven turnauksessa. Näin heille avautui paikka edustaa Suomea curlingin MM-kilpailuissa Kanadassa huhtikuussa. Kangasniemen Kurlinki ry toivookin, että he saisivat MM-turnaukseen lähtevälle joukkueellensa pidettyä kotikunnan jäähallissa viimeistelyharjoitukset kahden päivän aikana ennen MM-turnaukseen lähtöä. Kangasniemen Kurlinki ry ei tarvitse kunnan liikuntapaikkahoitajia pitämään jäästä huolta, koska curlingjäänteko on lajille kuuluvaa erikoisosaamista ja he itse hoitavat jään Tehomet Areenalla kyseiset kaksi päivää. Kangasniemen Kurlinki ry maksaa kahden päivän varauksesta 300€. Näillä perusteluilla Kangasniemen Kurlinki ry anoo kohdeavustuksena Tehomet Areenaa käyt töönsä kahden päivän ajaksi. Kangasniemen kunnan kohdeavustusosuus olisi tuolloin n. 200€.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

 Sivistyslautakunta päättää asían esityksen mukaisesti.

Poikkeuksellisesti avustus myönnetään etukäteen, koska avustusasian käsittely muiden hakemusten yhteydessä ei ehdi ennen haettua käyttöaikaa ja kyseessä on arvokisoihin valmistautuminen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen Kurlinki, Markus Laitinen

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.