Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Lastentarhanopettajan rekrytointi varhaiskasvatukseen

KNGDno-2019-35

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan yksi vakituinen lastentarhanopettaja. Perusteena tarpeelle ovat uudistuneen varhaiskasvatuslain henkilöstöä koskevat määräykset ja varhaiskasvatustoiminnan kysynnän kasvu. Koska kasvava henkilöstötarve on ollut ennakoitavissa, tehtävä on määritelty vakanssiliuettelossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käynnistää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattavan lastentarhanopettajan rekrytoinnin ja nimeää haastatteluryhmän.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsi haastatteluryhmään seuraavat henkilöt: Simo Hokkanen ja Marjaana Sävilammi, päiväkodin johtaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Henna Forss osallistui asiantuntijana tämän asian esittelyyn klo 13.05.

Tämä pykälä käsiteltiin § 2 Pöytäkirjan tarkastus jälkeen.

Tiedoksi

Henna Forss, Simo Hokkanen, Marjaana Sävilammi

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.