Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 LISÄPYKÄLÄ: Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019 Kangasniemellä (lisäpykälä)

KNGDno-2018-98

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka-​ ja työehtosopimuksen perhepävähoitajia koskevan liitteen mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.

Suomen Kuntaliitto suosittaa kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvausten tarkistamista vuodelle 2019 Yleiskirjeessään 16/2018. Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntaytyönantajan ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys-​ ja hyvinvointilautakunta päättää,​ että Kangasniemen kunnallisessa perhepäivähoidossa käytetään liitteenä nro 1 olevan Suomen Kuntaliiton Yleiskirjeen 16/2018 suosituksen mukaisia perhepäivähoidon kustannuskorvauksia vuonna 2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Varhaiskasvatuksessa tehdään selvitys perhepäivähoitajalle aiheutuvista kustannuksista maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen asiaan palataan lautakunnassa.

Henna Forss osallistui asiantuntijana tämän asian esittelyyn. Hän poistui kokouksesta klo 13.36.

Tämä pykälä käsiteltiin § 6 Lastentarhanopettajan rekrytointi varhaiskasvatukseen jälkeen.

Tiedoksi

Henna Forss

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.