Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Koulukuljetusten järjestäminen lukuvuonna 2019-2020

KNGDno-2019-33

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Koulukuljetukset on kilpailutettu keväällä 2018 lukuvuodeksi 2018-2019 ja kilpailutuksessa varattiin mahdollisuus optiovuoteen lukuvuodeksi 2019-2020. Koulukuljetusreitit käydään läpi ja mahdollisuus optiovuoden käyttöön selvitetään reiteittäin sivistys- ja hyvinvointitoimessa. Uusi kilpailutus lukuvuodeksi 2019-2020 toteutetaan tarvittaessa niiden reittien osalta, joilla kuljetustarve muuttuu olennaisesti tai joilla on selkeä tarve reittien optimointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivitys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että koulukuljetusreitit käydään läpi ja mahdollinen yksittäisten reittien kilpailutus viedään tarvittaessa kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päivi Paappanen

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.