Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Puulan seutuopiston opetustuntitilaus lukuvuodelle 2020-2021

KNGDno-2020-289

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Puulan seutuopisto toteuttaa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta Kangasniemellä yhteistyökuntien antaman tuntikehyksen (opetustuntitilauksen) puitteissa. Liitteessä nro 1 Puulan seutuopiston rehtori esittää Kangasnimen tuntikehykseksi lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 4800 tuntia.

Kunnat ovat budjetoineet vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toteuttamiseen omarahoitusosuuden, jolla rahoitetaan se osuus, jota ei saada katettua valtionosuuksilla ja asiakasmaksuilla (kurssimaksut). Vuodelle 2020 Kangasniemellä on budjetoitu nettona (toimintakulut-toimintatuotot) Puulan seutuopistolle yhteensä 154 668 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Puulan seutuopistolta tilattaviksi opetustunneiksi lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 4800 tuntia. Tilaus on ehdollinen siltä osin, että tunneista toteutetaan vain ne tunnit, joihin on riittävä talousarviovaraus olemassa. Tämä toimintatapa on ollut voimassa myös edellisinä vuosina.

Päätös

Kaija Koskinen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Henkilö on esteellinen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävin perusteella, jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (hallintolaki 28.1 § kohta 4)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Kaija Koskinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)