Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lukion kehittämisryhmän esitys koulukuljetusten ja asumistuen maksamiseksi

KNGDno-2020-317

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lukion kehittämisryhmän jäsenet ovat lähettäneet lautakunnalle alla olevan esityksen:

Lukio-opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu kunnan koulukuljetuksessa ja kuntaan muuttavien lukio-opiskelijoiden tukeminen vuokra-asumiskustannuksissa

Esitämme sivistyslautakunnalle, että Kangasniemen lukiossa opiskeleville ja lähikunnista (Toivakka, Pieksämäki ja Mikkeli) lukiossamme opintonsa aloittaville opiskelijoille maksetaan kunnan kuljetustukea tasapuolisesti (eli myös kunnan rajan ylittävältä osuudelta täysimääräisesti) ja kaikkia opiskelijoitamme laskutetaan saman laskutusperiaatteen mukaisesti eli

Kelan koulukuljetuksen omavastuuosuuden 43 euroa kuukaudessa verran.

Näin opiskelijoidemme kohtelu on yhdenvertaista ja osaltaan toimii etuna, johon jokaisella Kangasniemen lukion opiskelijalla on mahdollisuus.

Lisäksi esitämme kunnan tukevan Kangasniemen lukiossa opintonsa aloittavia opiskelijoita, jotka koulumatkan pituuden vuoksi toivovat pystyvänsä muuttamaan vuokra-asuntoon lukio-opintojensa ajaksi mutta eivät ole alle 18-vuotiaina oikeutettuja Kelan asumistukeen huoltajien tulorajan takia eli ovat Kelan tukijärjestelmässä niin sanottuja väliinputoajia.

Tämänhetkisen tiedon mukaan lukiossamme on ensi syksynä aloittamassa kaksi edellä mainitussa tilanteessa olevaa opiskelijaa, joille esitämme tueksi 100 euroa kuukaudessa / opiskelija.

Jokainen opiskelija tuo mukanaan valtionosuuksina noin 9600 euroa / lukuvuosi, joten kaksi muualta tulevaa opiskelijaa auttaa valtionosuuksiensa ansiosta kaikkien lukiolaistemme opetuksen järjestämistä.

Kunnan ulkopuolisia opiskelijoita on tällä hetkellä kaksi ja tulevana syksynä toivottavasti kolme lisää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tehdyn esityksen ja käynnistää selvitystyön esityksen toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

yläkoulun ja lukion rehtori, lukion kehittämisryhmä

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.