Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 LISÄPYKÄLÄ: Vuojalahden koulun vuosisuunnitelman muutoshakemus (lisäpykälä)

KNGDno-2017-34

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vuojalahden koulu on toimittanut alla olevan hakemuksen koulupäivän siirtämisestä. 

Muutoshakemus sivistyslautakunnalle:

Poikkeaminen työajoista

Vuojalahden koulu järjesti lauantaikoulupäivän 16.11.2019. Syksyn hakemuksessa anoimme korvaavaksi vapaapäiväksi kiirastorstaita 9.4. Syksyllä hakemusta tehdessä ei kuitenkaan ollut tiedossa muiden koulujen suunnitelmia lauantaikoulupäivistä. Muut lauantaikoulupäivän järjestäneet ovat anoneet vapaaksi perjantaita 22.5.2020. Etäopetukseen siirryttäessä nämä kaikki poikkeamat unohtuivat ja muutoshakemus unohtui viestivirtaan. Pahoittelut. Huoltajat kerkesivät toivoa Vuojalahden kouluunkin vapaaksi perjantaita 22.5.2020. Myöhäisellä hakemuksella anomme siis vapaaksi kiirastorstain sijaan perjantaita 22.5.2020. Osa oppilaista kulkee kouluun yhteisellä kyydillä kirkonkylän oppilaiden kanssa.

Johanna Lehmonen, Vuojalahden koulu

Vuojalahden koulun oppilaat ja huoltajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Vuojalahden koulun hakemuksen mukaisen poikkeamisen lukuvuoden 2019-2020 työajoista siten, että koulu voi kevään poikkeavat opetusjärjestelyt huomioiden pitää perjantain 22.5.2020 vapaana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vuojalahden koulu, alakoulujen rehtori, Päivi Paappanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus sivistys-ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.