Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Koulunkäynninohjaajan toimen täyttäminen

KNGDno-2020-186

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lautakunta käsitteli kokouksessaan 21.2.2020 § 17 Opetustoimen henkilöstörekrytoinnit lukuvuodeksi 2020-2021. Kokouksen jälkeen on yläkoulun koulunkäynninohjaaja xxxxx xxxxx (vakanssinumero 200107) irtisanoutunut tehtävästään eläköitymisen johdosta 1.8.2020 alkaen. Tehtävät on syytä täyttää toistaiseksi voimassa olevina ja siihen on varattu määrärahat talousarviossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1) myöntää eron koulunkäynninohjaaja xxxxx xxxxx(vakanssinumero 200107) ja

2) päättää käynnistää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yhden koulunkäynninohjaajan rekrytoinnin. Lautakunta valitsee haastattelutyöryhmän.

Päätös

1) Päätösehdotus hyväksyttiin.

2) Haastatteluryhmään valittiin Simo Hokkanen, Marjaana Sävilammi, Merja Mälkki ja Mikko Nislin.

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kankaisten koulussa oli avoinna koulunkäynninohjaajan toimi. Työpaikkailmoitus oli Kuntarekryssä ja TE-palvelujen sivuilla ajalla 30.3.-13.4.2020. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kolme henkilöä, joista haastateltiin kaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Koulunkäynninohjaajan toimeen Kankaisten koululle 10.8.2020 alkaen valitaan Jenna Pynnönen. Koulutustaustan, työkokemuksen ja haastattelujen perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan hän on tehtävään soveltuvin henkilö. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisteriote ja lääkärintodistus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, palkanlaskenta, yläkoulun ja lukion rehtori

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.