Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Koulujen tuntikehykset lukuvuodelle 2020 - 2021

KNGDno-2020-314

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen hallintosäännön mukaan sivistys ja hyvinvointilautakunta vahvistaa ja jakaa toimintayksiköiden määrärahat valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, ja koulujen rehtorit tekevät lukuvuosisuunnitelmat ja työjärjestykset talousarvion puitteissa.

Yläkoululle on varattu vuodelle 2020 nettomenoiksi 1 651 716 €.

Lukiolle on varattu vuodelle 2020 nettomenoiksi 769 800 €.

Lähtökohtaisesti myönnetty euromääräinen talousarvio on sitova ja koulujen opetustuntimäärä suunnitellaan talousarvion mukaisesti. Talousarvion lisäksi on kuitenkin syytä määritellä ohjeellinen tuntikehys, joka määrittää koululla järjestettävää opetusta.

Yläkoulun ja lukion rehtori on tehnyt esityksensä tuntikehyksestä lukuvuodeksi 2020-2021 talousarviossa määriteltyjen toimintakulujen perusteella. Alakoulujen tuntikehykset esitellään toukokuun kokouksessa hallinto-oikeuden kouluverkkopäätöstä koskevan täytäntöönpanokiellon takia.

Yläkoulun osalta esitys on seuraava: yleisopetus 267,6 tuntia; erityisopetus 49 tuntia; tukiopetus 6,16 tuntia; erikseen korvattavat tehtävät 23,8 tuntia. Oppilasmäärä 154.

Lukion osalta esitys on kokonaisuudessaan 180 tuntia. Opiskelijämäärä 70.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vahvistaa koulukohtaiset esitykset yläkoulun ja lukion osalta ohjeellisista tuntikehyksistä. Tuntikehys ei ole samalla tavalla sitova kuin budjetti, joten tuntikehystä noudatetaan koulukohtaisen budjetin puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mika Huovinen, Merja Mälkki, Mikko Nislin, Marja-Leena Laitinen, Päivi Paappanen

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.