Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Sivistys- ja hyvinvointitoimen laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuonna 2020

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat (osasto/kustannuspaikkatasolla, tulot, menot ja nettomenot) sekä nimeävät laskujen hyväksyjät vuosittain. Käyttösuunnitelma tuodaan laitakunnan käsittelyyn maaliskuun kokoukseen, kun valtuusto on käsitellyt talousarviomuutokset talouden tasapainottamistoimenpiteiden johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistystoimen laskujen hyväksyjät seuraavasti:

Lautakunta / tulosalue / tulosyksikkö                       Hyväksyjä

Opetus- ja vapaa-aikatoimen hallinto                            Mika Huovinen
Alakoulut                                                                       Mikko Nislin
Kangasniemen lukio ja Kankaisten koulu                     Merja Mälkki
Varhaiskasvatus                                                           Henna Forss
Kalliolan päiväkoti                                                         Henna Forss
Kirjastotoimi                                                                  Sari Tulla
Liikuntatoimi                                                                 Mika Huovinen
Nuorisotoimi                                                                 Mika Huovinen
Kulttuuritoimi                                                                Mika Huovinen
Puulan seutuopisto                                                      Mika Huovinen
Musiikkikoulutus                                                           Mika Huovinen

Asiatarkastajia ovat: Marja-Leena Laitinen, Ulla Siiskonen, Eija Valkonen, Markus Brandt, Irene Spännäri, Henri Hokkanen ja Päivi Paappanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hyväksyjät ja asiatarkastajat

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.