Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Oppilaaksiottoalueiden päivitys koulujen lakkautuessa

KNGDno-2019-741

Valmistelija

  • Päivi Paappanen, toimistosihteeri, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kouluverkkoselvityksen ja Otto Mannisen sekä Äkryn koulun lakkautusten johdosta koulujen oppilaaksiottoalueiden kartta on syytä päivittää. On noudatettu periaatetta, että lähikoulu määräytyy lyhimmän matkan mukaan. Käytännössä tämä ei aina ole tarkoituksenmukaisin rajaus koulukuljetusten järjestämistä ajatellen. Käytännössä oppilaaksiottoalueet koskettavat pelkästään alakouluja. Kunnassa on vain yksi yläkoulu, johon kaikki kunnan yläkoululaiset ohjautuvat ja joka osaltaan ohjaa koulukuljetusreittien suuntautumista.

Oppilaaksiottoalueet on kuvattu karttapohjalla liitteessä nro 1. Kartta on päivitetty siten, että Äkryn ja Otto Mannisen koulun oppilaaksiottoalueet on yhdistetty kirkonkylän oppilaaksiottoalueeseen. Karttapohjasta on olemassa sähköinen versio, jossa eri teiden ja reittien rajapisteet on määritelty tarkasti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset oppilaaksiottoalueet ja ne otetaan käyttöön lukuvuodesta 2020-2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päivi Paappanen

Muutoksenhaku

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.