Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Oppivelvollisuuden laajentaminen / Valpas-palvelun käyttöoikeudet

KNGDno-2021-127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä.  Ohjauksen painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ura- ja työelämätaitojen kehittyminen. 

Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on valvoa, että jokainen oppilas hakeutuu yhteishaussa oppivelvollisuuskoulutukseen. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjän velvollisuutena on jatko-ohjata oppilasta hakeutumaan koulutuksen jatkuvan haun kautta. 

Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen aloittaa opintonsa seuraavassa oppilaitoksessa. Tällöin ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy seuraavalle koulutuksen järjestäjälle.  

Jos oppilas ei ota vastaan opiskelupaikkaa tai aloita opintoja perusopetuksen jälkeen, perusopetuksen järjestäjä ilmoittaa asiasta asuinkunnalle sekä oppivelvollisen huoltajalle.  Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, jolloin perusopetuksen ohjaus- ja valvontavastuu päättyy niiden oppilaiden kohdalla, jotka ovat vielä ilman koulutuspaikkaa. 

Ohjaus- ja valvontavastuussa olevalla opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä sekä kunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada näiden tehtävien toteuttamiseksi välttämättömät tiedot. Näitä välttämättömiä tietoja ovat tiedot oppivelvollisen hakeutumisesta, opiskelupaikan saamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta ja keskeyttämistä sekä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. 

Opetushallitus kehittää oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelun Valpas. Palvelun kautta opetuksen järjestäjä voi seurata oppivelvollisen hakeutumisen ja opiskeluoikeuden tilannetta, maksuttomuuteen vaikuttavia tietoja, oppivelvollisuuden mahdollisia keskeytyksiä sekä tehdä tarvittaessa ilmoituksen seuraavalle toimijalle vastuuketjussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi valmistelee oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät toimenpiteet kuluvan kevään aikana siten, että oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta- ja ohjausvastuuseen liittyvät uudet läkisääteiset tehtävät esitetään edelleen kirjattaviksi hallintosääntöön, että oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämiin tehtäviin nimetään tai rekrytoidaan henkilöt ja että heidän tehtävänkuvansa joko laaditaan tai päivitetään tarpeellisilta osin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas on uusi sähköinen palvelu, jossa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan. Opetushallitus rakentaa palvelun virkailijan Opintopolku -kokonaisuuden yhteyteen. Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat virkailijat pystyvät tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen. Lisäksi palvelun kautta voi tehdä tarvittavat ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja merkitä tiedon oppivelvollisuuden keskeyttämisestä. 

1) Koulutuksen järjestäjän toiminnallisuudet:

  1. Hakeutumisen valvonta: Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 11§ mukainen perusopetuksen päättävien oppilaiden ja nivelvaiheen[1] opiskelijoiden hakeutumisen, paikan vastaanottamisen ja koulutuksen aloittamisen seuranta palvelussa sekä ilmoitustoiminnallisuus kunnalle oppilaista/opiskelijoista, joilla ei valvontavelvollisuuden päättyessä ole opiskelupaikkaa.
  2. Oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta: Oppivelvollisuuslain 1214/2020 13§ mukainen arviointi rekisteritietojen perusteella siitä, onko eroavalla tai eronneeksi katsottavalla oppivelvollisuusikäisellä opiskelijalla toista opiskelupaikkaa sekä ilmoitustoiminnallisuus asuinkunnalle ilman toista opiskelupaikkaa eronneeksi katsotuista opiskelijoista.
  3. Koulutuksen maksuttomuuteen vaikuttavien taustatietojen tarkistus: Koulutuksen järjestäjä tarvitsee Oppivelvollisuuslain 1214/2020 16§ tehtävään tietoa nivelvaiheen ja toisen asteen opiskelupaikan vastaanottaneen oppijan aiemmista opiskeluoikeuksista sekä oppivelvollisuusrekisteriin tallennetuista tiedoista, jotta koulutuksenjärjestäjä voi määrittää onko koulutukseen hyväksytyllä oppijalla oikeus maksuttomaan koulutukseen. Valpas-palvelu tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa opiskelijan koulutuksen maksuttomuuteen/maksullisuuteen vaikuttavat tiedot.

[1] Nivelvaiheen opiskelijoilla tarkoitetaan perusopetuksen lisäopetuksen, lukioon valmistavan koulutuksen, VALMA- ja TELMA-koulutuksen sekä aikuisten perusopetuksen oppivelvollisuusikäisiä opiskelijoita.

Koulutuksen järjestäjän tulee valvontatehtäviänsä organisoidessa harkita, mikä on tarpeellinen organisaatiotaso kullekin Valpas-käyttäjälle. Henkilötietorekistereihin pääsyä myönnettäessä lähtökohtana tulee olla tietojen minimointiperiaate, eli virkailijalla tulee olla pääsy vain sille organisaatiotasolle ja siihen tietokokonaisuuteen, joka on välttämätön työtehtävien suorittamiseksi.

2) Asuinkunnan toiminnallisuudet Valpas-palvelussa

Kokonaisvaltainen näkymä oppilaitoksen ilmoittaman, kotiopetusoppilaan, Valpas-palvelun löytämän tai asuinkunnan itsensä hakeman, ilman opiskelupaikkaa olevan oppivelvollisen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin, maksuttomuuksiin vaikuttaviin ja oppivelvollisuuden keskeytymisiin liittyviin tietoihin sekä oikeus tehdä kirjaukset mahdollisten yleiseen oppivelvollisuuteen liittyvien keskeytymisten osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrittelee Valpas-palvelun käyttöoikeudet Kangasniemen kunnassa seuraavasti:

1) Koulutuksen järjestäjä

VALPAS-koulutuksenjärjestäjä-pääkäyttäjä: palvelusuunnittelija, yläkoulun ja lukion koulusihteeri
Käyttäjärooli annetaan henkilölle, joka toimii oppivelvollisuuden valvonnasta yleisesti vastuussa olevana henkilönä koulutuksen järjestäjän organisaatiossa. Valpas-palvelun osalta olennainen käyttöoikeus on organisaation Valpas-pääkäyttäjä.  Valpas-pääkäyttäjä on organisaation käyttäjähallinan lisäksi organisaation yhteyshenkilö, jonka sähköpostiin lähetetään Valpas-palveluun liittyvät viestit ja tiedotteet. On suositeltavaa, että koulutuksen järjestäjällä on vähintään kaksi Valpas-pääkäyttäjää. Jos koulutuksen järjestäjän organisaatiossa työtehtävät on organisoitu niin, että pääkäyttäjien lisäksi oppivelvollisuutta valvoo useampi virkailija, koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjä hallinnoi Valpas-palvelun käyttöoikeuksia myöntää virkailijoille alla lueteltuja käyttäjärooleja.

 VALPAS-oppilaitos-perusasteen hakeutumisen valvonta: yläkoulun ja lukion rehtori, opinto-ohjaaja
Tämä käyttäjärooli myönnetään henkilöille, jotka valvovat Oppivelvollisuuslain 1214/2020 11§ mukaisesti perusopetuksen päättävien oppilaitten hakeutumista, paikan vastaanottamista ja opiskelun aloittamista toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin Valpas-palvelussa (toiminnallisuus 1). Käyttöoikeudella ei pääse muihin nivelvaiheen tai toisen asteen valvontatoiminnallisuuksiin. Jos virkailijalla on samassa oppilaitoksessa valvottavana sekä perusasteen päättävien että nivelvaiheen opiskelijoita, käyttäjä ei tarvitse kahta erillistä käyttöoikeutta, vaan pelkkä nivelvaiheen käyttöoikeus riittää myös perusasteen päättävien tietojen näkemiseen.

 VALPAS-oppilaitos-toisen asteen valvonta: yläkoulun ja lukion rehtori, opinto-ohjaaja
Tämä käyttäjärooli myönnetään toisen asteen opiskelijoiden valvonnasta vastaaville henkilöille. Virkailijalla on pääsy Valpas-palvelussa seuraaviin toiminnallisuuksiin: Oppivelvollisuuslain 1214/2020 13§ valvontatehtävän mukaisesti tarkistaa, voidaanko oppivelvollisen toisen asteen opiskelijan antaa erota tai katsoa hänet eronneeksi sekä ilmoitustoiminnallisuus kunnalle oppivelvollisista opiskelijoista, jotka on katsottu eronneeksi. Oppivelvollisuuslain 1214/2020 16§ mukaisen oikeuden koulutuksen maksuttomuuteen päättämiseen vaikuttavien taustatekijöiden tarkistamiseen muista rekistereistä. Jos henkilöllä on samassa organisaatiossaan valvottavana sekä toisen asteen että nivelvaiheen opiskelijoita, käyttäjä ei tarvitse kahta erillistä käyttöoikeutta, vaan pelkkä nivelvaiheen käyttöoikeus riittää myös toisen asteen opiskelijoiden tietojen näkemiseen.

2) Kangasniemen kunta

VALPAS-kunta-pääkäyttäjä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, palvelusuunnittelija, yläkoulun ja lukion koulusihteeri
Tämä käyttäjärooli myönnetään henkilöille, jotka toimivat oppivelvollisuuden valvonnan vastuullisina virkailijoina asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020 14§ mukaisten asuinkunnan valvontavastuiden tehtävien hoitamisessa niiden oppivelvollisten, joilla ei ole opiskelupaikkaa, osalta. Valpas-palvelun osalta olennainen käyttöoikeus on organisaation Valpas-pääkäyttäjä.  Valpas-pääkäyttäjä on organisaation käyttäjähallinan lisäksi organisaation yhteyshenkilö, jonka sähköpostiin lähetetään Valpas-palveluun liittyvät viestit ja tiedotteet.

 VALPAS-kunta-valvoja: nuoriso-ohjaaja
Tämä käyttäjärooli myönnetään henkilöille, jotka toimivat oppivelvollisuuden valvontaa suorittavina virkailijoina asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020 14§ mukaisten asuinkunnan valvontavastuiden tehtävien hoitamisessa niiden oppivelvollisten osalta, joilla ei ole opiskelupaikkaa. Kunta-valvojalla on pääsy VALPAS-palveluun kunnan valvontatoiminnallisuuksiin

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Mika Huovinen