Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Oppivelvollisuuden laajenemisen edellyttämät toimenpiteet

KNGDno-2021-127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä.  Ohjauksen painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ura- ja työelämätaitojen kehittyminen. 

Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on valvoa, että jokainen oppilas hakeutuu yhteishaussa oppivelvollisuuskoulutukseen. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjän velvollisuutena on jatko-ohjata oppilasta hakeutumaan koulutuksen jatkuvan haun kautta. 

Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen aloittaa opintonsa seuraavassa oppilaitoksessa. Tällöin ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy seuraavalle koulutuksen järjestäjälle.  

Jos oppilas ei ota vastaan opiskelupaikkaa tai aloita opintoja perusopetuksen jälkeen, perusopetuksen järjestäjä ilmoittaa asiasta asuinkunnalle sekä oppivelvollisen huoltajalle.  Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, jolloin perusopetuksen ohjaus- ja valvontavastuu päättyy niiden oppilaiden kohdalla, jotka ovat vielä ilman koulutuspaikkaa. 

Ohjaus- ja valvontavastuussa olevalla opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä sekä kunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada näiden tehtävien toteuttamiseksi välttämättömät tiedot. Näitä välttämättömiä tietoja ovat tiedot oppivelvollisen hakeutumisesta, opiskelupaikan saamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta ja keskeyttämistä sekä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. 

Opetushallitus kehittää oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelun Valpas. Palvelun kautta opetuksen järjestäjä voi seurata oppivelvollisen hakeutumisen ja opiskeluoikeuden tilannetta, maksuttomuuteen vaikuttavia tietoja, oppivelvollisuuden mahdollisia keskeytyksiä sekä tehdä tarvittaessa ilmoituksen seuraavalle toimijalle vastuuketjussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi valmistelee oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät toimenpiteet kuluvan kevään aikana siten, että oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta- ja ohjausvastuuseen liittyvät uudet läkisääteiset tehtävät esitetään edelleen kirjattaviksi hallintosääntöön, että oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämiin tehtäviin nimetään tai rekrytoidaan henkilöt ja että heidän tehtävänkuvansa joko laaditaan tai päivitetään tarpeellisilta osin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää oppivelvollisuuslain mukaisen valvonta- ja ohjausvelvoitteen toteuttamista kunnissa sekä edelleen uusien tehtävien sisällyttämistä viranhaltijoiden tai työsopimussuhteisten työntekijöiden tehtäviin. Osa tehtävistä edellyttää julkisen vallan käyttämistä, joten ne tulee määritellä hallintosäännössä ja edelleen nimetä niistä vastaava toimielin tai viranhaltija. Kyseiset tehtävät sisältyvät oppivelvollisuuslain pykäliin  7, 15, 17, 19, 20 ja 21 ja niissä on kyse oppivelvollisuuden keskeyttämisestä, opiskelupaikan osoittamista, opintojen maksuttomuuden pidentämisestä sekä matka- ja majoituskorvauksesta Kangasniemen kunnan järjestämien opintojen osalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että sivistys- ja hyvinvointijohtaja nimetään hallintosäännössä viranhaltijaksi, joka vastaa oppivelvollisuuslain pykälissä 7, 15, 17, 19, 20 ja 21 määritellyistä tehtävistä koskien oppivelvollisuuden keskeyttämisestä ja opiskelupaikan osoittamista sekä opintojen maksuttomuuden pidentämisestä ja matka- ja majoituskorvauksesta Kangasniemen kunnan järjestämien opintojen osalta. 

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Mika Huovinen