Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Varhaiskasvatuksen tilatarpeet

KNGDno-2021-661

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuspalvelujen käyttö on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi, mikä yhdessä perhepäivähoitajien määrän vähenemisen kanssa on johtanut määräaikaisten lisäryhmien perustamiseen (Metsäpirtti, Rantapirtti ja Touhupirtti). Osaltaan lisäryhmien perustamisen tarpeeseen ovat vaikuttaneet myös varhaiskasvatuslain muutokset, kuten hoitajamitoituksen tiukentuminen ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuminen. 

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen paikat ovat täynnä ja on odotettavissa, että kuluvan toimintakauden (1.8.2021 - 31.7.2022) aikana hoidon tarve lisääntyy entisestään, minkä lisäksi kunnantalolla sijaitsevan Touhupirtin käyttöä ei ole mahdollista jatkaa. Näin ollen varhaiskasvatus tarvitsee tilat kahdelle lapsiryhmälle (yhteensä 24 - 33 paikkaa) jo kuluvan toimintakauden aikana.

Metsäpirtin ja Rantapirtin tilojen määräaikaisuus päättyy vuosina 2024 ja 2025, ja Kalliolan päiväkodin osalta on odotettavissa peruskorjaus. Lisäryhmien päättyminen ja päiväkodin peruskorjauksen toteuttaminen edellyttää toimivaa tilaratkaisua varhaiskasvatuksen toiminnan turvaamiseksi.

Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä kirkonkylän alueella yhteensä 86 paikkaa. Paikoista Kalliolan päiväkodissa on 33 paikkaa. Metsäpirtissä on 21 paikkaa. Rantapirtissä on 10 paikkaa, Touhupirtissä on 14 paikkaa ja perhepäivähoidossa yhteensä 8 hoitopaikkaa.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan syntyvyys vakiintuu kuluvalla vuosikymmenellä noin 20 lapsen tasoon, jolloin 0-5 -vuotiaiden lasten määrä laskee noin 180 lapsen tasosta noin 130 lapsen tasoon. Tämän ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan merkittävästi hoidon tarpeeseen vaan kirkonkylän alueella arvioidaan tarvittavan jatkossakin noin 100 varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa. Osaltaan määrään vaikuttaa odotettavissa oleva esiopetuksen laajeneminen kaksivuotiseksi.

Tämänhetkiseen hoidontarpeeseen vastaaminen edellyttää 24-paikkaisen määräaikaisen lisäryhmän perustamista nopealla aikataululla sekä Kalliolan päiväkodin muuttamista 42-paikkaiseksi. Käytännössä varhaiskasvatuksen paikkojen määrä olisi lisäryhmän perustamisen jälkeen seuraava: Uusi määräiaikainen lisäryhmä 24 paikkaa, Kalliola 42 paikkaa, Metsäpirtti 21 paikka, Rantapirtti 10 paikkaa ja perhepäivähoidon 8 paikkaa eli yhteensä 105 paikkaa.

Kalliolan päiväkodin peruskorjaus on odotettavissa noin viiden vuoden kuluessa, joten ylimenovaiheessa tarvittaisiin edellä mainitut 24 uutta paikkaa, Metsäpirtin 21 paikkaa, Rantapirtin 10 paikkaa, perhepäivähoidon 8 paikkaa sekä 42 Kalliolan päiväkotia korvaavaa paikkaa. Peruskorjauksen aikana tarvittaisiin 42 - 45 -paikkainen Kalliolan päiväkodin korvaava tila. Se jäisi pysyvään käyttöön, koska sen avulla olisi mahdollista luopua 24-paikkaisesta määräaikaisesta tilasta sekä Metsäpirtistä ja Rantapirtistä. Niiden toiminnan loppuessa vuoteen 2025 mennessä tilanne olisi seuraava: Kalliolan päiväkoti 42 paikkaa, peruskorjausta ennen perustetut 42 - 45 paikkaa ja perhepäivähoito 8 paikkaa eli yhteensä 95 paikkaa.

Tilatarpeeseen vastaamiseen liittyvät kustannukset olisivat teknisen toimen mukaan seuraavat:  Kaksiryhmäinen päiväkoti vuokrattuna 10 vuodeksi yhteensä 870 000 euroa. Kolmiryhmäinen päiväkoti vuokrattuna 10 vuodeksi 1 122 000 euroa. Kaksiryhmäinen päiväkoti rakennettuna 995 000 euroa. Kolmiryhmäinen päiväkoti rakennettuna 1 326 000 euroa. Nopealla aikataululla otetun vuokrattavan kaksi- tai kolmeryhmäisen tilan perustamiskustannukset olisivat noin 90000 euroa ja vuosivuokra noin 80 000 - 105 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen tilatarpeeseen vastaaminen tulevan viiden - kymmenen vuoden aikana edellyttää myös muiden kunnallisten toimijoiden tilatarpeen ja tilojen peruskorjaustarpeen kokonaisvaltaista selvittämistä. Alakoulujen osalta oppilasmäärissä tapahtuu hidasta laskemista tulevien vuosien aikana, mutta esimerkiksi kyläkouluverkkoon ei ole tulossa oppilasennusteen perusteella muutoksia lähimmän viiden vuoden aikana. Kirkokylän alakoulun tilatarve säilyy käytännössä ennallaan, koska luokkatasoinen oppilasmäärä ei laske vielä niin pieneksi, että ryhmien yhdistäminen olisi mahdollista. Yläkoulun oppilasmäärä säilyy jokseenkin ennallaan ja myös lukion opiskelijamäärän voidaan arvioida säilyvän ennallaan oppivelvollisuuuden laajenemisen myötä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää edelleen tekniselle toimelle, että se ryhtyisi valmistelemaan tilojen hankkimista 24-paikkaiselle päiväkodin lisäryhmälle nopealla aikataululla siten, että tilat olisivat käytettävissä jo vuodenvaihteen 2021 - 2022 jälkeen. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää tekniselle toimelle, että se laatii yhdessä sivistys- ja hyvinvointitoimen kanssa kokonaisvaltaisen 10 - 20 vuoden ajanjaksolle suuntautuvan tilatarve-ennusteen ja tilasuunnitelman, jonka perusteella olisi mahdollista suunnitella ja valmistella edellä kuvatut varhaiskasvatuksen kannalta tarpeelliset tilaratkaisut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatus tarvitsee akuutisti lisätiloja Kangasniemen kunnan keskustaajaman alueella jo alkuvuodesta 2022 alkaen. Sivistys- ja hyvinvointitoimen käytettävissä olevia tiloja on tarkasteltu yhteistyössä teknisen toimen kanssa syyskauden 2021 aikana eikä nykyisin käytössä olevista tiloista ole mahdollista saada varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvia lisätiloja nopealla aikataululla. Näin ollen on perusteltua esittää uusien määräikaisten tilojen hankintaa tulevan 5 vuoden ajaksi optiomahdollisuudella seuraavaksi 5 vuodeksi.

Akuutti tilatarve tarkoittaa tilojen järjestämistä kahdelle lapsiryhmälle eli 24 - 42 lapselle heidän ikätasonsa mukaisesti (alle 3-vuotiaiden ryhmäko korkeintaan 12 lasta, yli 3-vuotiaiden ryhmäkoko korkeintaan 21 lasta). Tällä hetkellä käytössä olevien Kalliolan päiväkodin lisäryhmien määräaikaisuudet päättyvät seuraavasti: Touhupirtin käytöstä tulisi luopua mahdollisimman nopeasti, Metsäpirtti 26.1.2024 ja Rantapirtti 18.9.2025.

Väliaikaisten tilojen osalta varhaiskasvatuksen toiminnan kannalta paras ratkaisu olisi Kalliolan päiväkodin alueelle sijoittuva kolmiosastoinen väliaikainen tila, jossa olisi hoitopaikkoja 36 - 63 lapselle. Tilaan tulisi sisältyä myös jakelukeittiö ja varhaiskasvatuksen toiveena on, että tiloihin kuuluisi myös ruokailutila. Kolmiosastoisen tilan hankinta mahdollistaisi kaikista Kalliolan päiväkodin lisäryhmistä luopumisen, mikä olisi varhaiskasvatuksen toiminnan järjestämisen kannalta tehokkain ratkaisu.

Kolmiosastoisen tilan vuokraamisen aikana olisi mahdollista suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulevan järjestämisen vaatimat peruskorjaukset sekä tilojen mahdollinen muuntaminen nykyisestä uusiin käyttötarkoituksiin.

Kolmisosastoisen väliaikaisen päiväkodin perustamiskustannukseksi on arvioitu noin 100 000 euroa ja vuokrakustannus olisi ensimmäiseltä viidelta vuodelta noin 133 000 - 170 000 euroa vuodessa ja viideltä optiovuodelta noin 96 000 euroa vuodessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää tekniselle toimelle kolmiosastoisen väliaikaisen päiväkodin hankkimista 5 vuodeksi optiomahdollisuudella seuraavaksi 5 vuodeksi Kalliolan päiväkodin alueelle siten, että rakennus olisi käytettävissä viimeistään varhaiskasvatuksen toimintakauden 2022 - 2023 alkaessa. 

Päätös

Varhaiskasvatuksen johtaja toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan tekniset palvelut on käynnistänyt 16.2.2022 Kalliolan tilaelementtipäiväkodin vuokrausta koskevan tarjouskilpailun. Hankinnan kohteena on siirtokelpoisen tilaelementtipäiväkodin vuokraaminen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta käsittää yhden siirtokelpoisen tilaelementtipäiväkodin rakentamisen ns. avaimet käteen -periaatteella, käyttökunnossa valmiiksi paikoilleen asennettuna rakennuksen perustus-, LVIAS-töineen Kangasniemen kunnan omistamalle osittain rakennetulle tontille. Vuokrausajan jälkeen purku sekä tontin rakenteellisten ja teknisten järjestelmien ennalleen palauttaminen kuuluu tehtäväksi. Kohteen rakentaminen tapahtuu kesän 2022 aikana.

Kyseessä on avoimella menettelyllä toimeenpantu EU-kynnysarvot ylittävä hankinta, jota koskevat hankintailmoitukset lähetettiin julkaistavaksi HILMAan ja TEDiin (Tenders Electronic Daily) 16.2.2022.  Tarjouspyynnön perusteella saatiin kolme (3) tarjousta. Hankintaa koskevaa hankintapäätöstä ei ole tehty.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään lain 123 §:ssä.

Hankintalain esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustuu todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että:

 • hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu
 • hankintayksikölle liian korkea hinta
 • kilpailua ei syntynyt, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous tai vain yksi osallistumishakemus
 • hankintaan liittyvät olosuhteet ovat muuttuneet.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei hankinnan keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa. Keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä (KHO 2015 T 861).  

Perusteet hankinnan keskeyttämiselle:

Olennainen virhe, jota ei voi korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja aloittamalla kokonaan uusi tarjouskilpailu

Tarjousten vertailuperusteeksi on määritelty kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus on 67 prosenttia ja laadun osuus 33 prosenttia. Tarjouspyynnössä määritetyn mukaisesti hintapisteitä on voinut saada seuraavasti:

 • Vuokrahinta ajalle 12.8.2022-11.8.2027 = 50 prosenttia hintapisteistä
 • Optio vuokrahinta 12.8.2027-11.8.2030 = 30 prosenttia hintapisteistä
 • Optio vuokrahinta 12.8.2030-11.8.2031 = 10 prosenttia hintapisteistä
 • Optio vuokrahinta 12.8.2031-11.8.2032 = 10 prosenttia hintapisteistä

Hinta- ja laatuvertailulla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan siitä, että toimittaja kykenee toteuttamaan hankinnan kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla.  

Hankintayksikkö on määrittänyt tarjouskilpailun hintavertailuperusteet virheellisesti, kun tarjouspyynnössä esitetty hintapisteiden vertailu on toteutettu kunkin hintaelementin osalta erikseen eikä annetun kokonaishinnan perusteella. Tällöin saaduista tarjouksista kokonaishinnaltaan kallein olisi saamassa tarjousten vertailussa korkeimmat hintapisteet. Tarjouspyynnössä ollut hinnoittelumalli johtaa siihen, ettei tilaajan budjetti riitä hankintaan sopimusvuosina 2022–2027.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintayksiköllä on todellinen ja hyväksyttävä syy keskeyttää hankinta, mikäli hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnön perusteella annettuja tarjouksia tutkittuaan ja vertailtuaan voinut tehdä hankintaa kokonaiskustannuksiltaan edullisimmalla tavalla (MAO:353/11).

Näin ollen hankintamenettelyssä on olennainen virhe, jota ei voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Hankintayksikölle liian korkea hinta

Tarjouspyynnön perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen hinta ylittää hankintayksikön siirtokelpoisen tilaelementtipäiväkodin vuokraamisen budjetin huomattavasti.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittamat todelliset ja perustellut syyt. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin, sillä hankinnan keskeyttäminen perustuu tarjouspyynnön sisällössä olleeseen virheeseen.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Koska hankinta tullaan kilpailuttamaan uudelleen, on perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa, kunnes hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätökseen uudessa hankintamenettelyssä. Salassapidolla pyritään turvaamaan tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu tulevassa kilpailutuksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää keskeyttää Kalliolan tilaelementtipäiväkodin vuokrausta koskevan tarjouskilpailun edellä kuvatuin perustein ja päättää käynnistää uuden hankintamenettelyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan tekniset palvelut on käynnistänyt 1.4.2022 Kalliolan tilaelementtipäiväkodin vuokrausta koskevan tarjouskilpailun. Hankinnan kohteena on siirtokelpoisen tilaelementtipäiväkodin vuokraaminen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta käsittää yhden siirtokelpoisen tilaelementtipäiväkodin rakentamisen ns. avaimet käteen -periaatteella, käyttökunnossa valmiiksi paikoilleen asennettuna rakennuksen perustus-, LVIAS-töineen Kangasniemen kunnan omistamalle osittain rakennetulle tontille. Vuokrausajan jälkeen purku sekä tontin rakenteellisten ja teknisten järjestelmien ennalleen palauttaminen kuuluu tehtäväksi. Kohteen rakentaminen tapahtuu kesän 2022 aikana. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 

Määräaikaan mennessä saatiin kolme (3) tarjousta, joista kaikki eivät täyttäneet tarjouspyynnössä vaadittuja ehtoja.

Adapteo Finland Oy:n tarjous hylätään. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, mikäli tarjous katsotaan kielletyksi osatarjoukseksi, hankintayksikön sopimusriskit arvioidaan liian suureksi taikka hankintayksikölle jää epäilys tarjoajan sitoutumisesta tarjoamaan kaikkia tarjouspyynnössä esitettyjä tavaroita taikka palveluja. Tässä tapauksessa, kun tarjoaja ei ole selvityksen perusteella sitoutunut tarjoamaan tilaelementtipäiväkodin vuokrausta tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla myös toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle tarjouspyynnössä esitetyllä hinnalla, on tarjoajan tarjousta pidettävä kiellettynä osatarjouksena ja siten hankintayksikön on hylättävä tarjoajan tarjous. Lisäksi tarjoajan tarjouksessaan käyttämä hinnoittelumalli lisää hankintayksikön sopimuksellisia ja taloudellisia riskejä siitä, ettei tarjoaja ole tosiasiallisesti sitoutunut tarjoamaan kaikkia tarjouspyynnössä esitettyjä tavaroita taikka palveluja. Näin ollen tarjous olisi mahdollista hylätä myös sillä perusteella, että se on poikkeuksellinen alhainen hinnaltaan. PTCServices Oy on toiminut konsulttina tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden selvittämisessä. Selvitys on liitteenä. 

Näin ollen saatiin kaksi (2) tarjousta, jotka täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. Tarjousten selonottotilaisuudet on pidetty kaikkien tarjoajien kanssa ennen toiminnallisuuden arviointia.Toiminnallisuuden arvioinnissa ei tarjousten välille saatu eroja. Näin ollen kaikki tarjoajat saivat toiminnallisuuden arvioinnista 10 pistettä. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Näistä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Parmaco Oy:n tarjous. Tarjoustenvertailu taulukko on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

1. Kunnanhallitus päättää hylätä Adapteo Finland Oy:n tarjouksen kiellettynä osatarjouksena sekä poikkeuksellisen alhaisen hinnan vuoksi.

2. Kunnanhallitus päättää valita Kalliolan tilaelementtipäiväkodin vuokraukseen kokonaistalousellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Parmaco Oy:n vertailupisteillä 97 pistettä. Parmaco Oy:n tarjouksen vertailuhinta on 1.230.936,00 € (alv0%). 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
 • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen käyttöön on valmistumassa syyskaudella Kalliolan päiväkodin lisärakennus. Rakennuksen vuokra-ajaksi on suunniteltu korkeintaan 10 vuotta. Lisärakennus ratkaisee varhaiskasvatuksen tilatarpeita merkittävällä tavalla lähitulevaisuudessa, koska lisärakennuksen on suunniteltu mahdollistavan varhaiskasvatuksen kirkonkylän alueen lisäryhmistä luopumisen. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa toimii kolme lisäryhmää, joista kahdesta on mahdollista luopua Kalliolan päiväkodin lisätilojen valmistuttua, mutta yhden lisäryhmän on tarpeen jatkaa aiemmasta suunnitelmasta poiketen ainakin kuluvan toimintakauden ajan. Syynä tähän on kuluvaa toimintakautta koskeva ennakoidusta poikkeava varhaiskasvatuksen kysynnän kasvu. Siitä merkittävä osa johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, koska tilapäisen suojelun päätöksen saaneet henkilöt ovat oikeutettuja myös varhaiskasvatuspalveluihin. Päiväkodin lisäryhmistä Metsäpirtti-niminen ryhmä on tiloiltaan suurin ja sen toiminnan jatkuminen tukee varhaiskasvatuksen toteuttamista kuluvalla toimintakaudella parhaiten.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kalliolan päiväkodin lisäryhmistä toimintaa jatkaa Metsäpirtti-niminen ryhmä Kalliolan päiväkodin lisätilojen valmistuttua kuluvan toimintakauden ajan.

Päätös

Roope Pylvänäinen ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Roope Pylvänäinen on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella. 
Tosiasiallinen syy: Roope Pylvänäinen on asianosainen.

Varhaiskasvatuksen johtaja toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Roope Pylvänäinen

Tiedoksi

varhaiskasvatuksen johtaja, tekninen toimi