Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Alakoulujen rehtorin viran täyttäminen

KNGDno-2021-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Alakoulujen rehtori xxxxxxxxxxx on myönnetty ero virastaan 1.6.2021 alkaen ja rehtorin virka on parhaillaan haettavana siten, että tehtävä täytetään 1.8.2021 alkaen. Ennen paikan täyttämistä on avoinna oleva rehtorin virka hoidettava aikavälillä 1.6. - 31.7.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen rehtorina määräaikaisesti oman toimensa ohella 31.7.2021 saakka. Koska järjestely toteutetaan oman toimen ohella, xxxxxxxxxxxxxxx toimii vararehtorina ja kouluvastaavana 31.7.2021 saakka ja xxxxxxxxxxxxxxx toimii koulukohtaista lisää saavana luokanpettajana Beckerin koulussa 31.7.2021 saakka.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, 
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä 
hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen rehtorina oman toimensa ohella (Sivla 25.09.2020 § 80).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Mika Huovinen

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Alakoulujen rehtorin virka on ollut haettavana 5. - 23.5.2021. Hakuaikana saapui seitsemän hakemusta, mutta yksi hakijoista perui hakemuksensa. Kuudesta hakijasta 5 täytti kelpoisuusehdot. Hakijoista 4 kutsuttiin haastatteluun ja 2 haastateltavaa kutsuttiin toiseen haastatteluun. Ensimmäisellä hakukierroksella haastatteluryhmä koostui sivistys- ja hyvinvointijohtajasta, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajasta sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa toimivasta kunnanhallituksen edustajasta. Toisella haastattelukierroksella haastattaluryhmää täydennettiin kunnan henkilöstöpäällikkönä toimivalla hallintojohtajalla.

Tehtävässä edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista kelpoissuutta, joka tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Kelpoisuusehtoina on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 25 opintopisteen tai 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. 

Alakoulujen rehtorin tehtävässä edellytetään kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi perusopetuksen vahvaa tuntemusta sekä pedagogisen- ja henkilöstöjohtamisen osaamista. Alakoulukokonaisuuden johtaminen edellyttää nykyaikaista asiantuntijayhteisön johtamistaitoa sekä yhteistyökykyä ja valmiutta toimia yhteistyöverkostoissa. Rehtorilta odotetaan olevan kyvykäs johtamaan asiakastyötä useamman koulun toimintaympäristössä, opetuspuolen talouden tuntemusta sekä muutosjohtamisen taitoja ja joustavuutta. Eduksi katsotaan kokemus yhteistyöstä esiopetuksen, koululaisten aamu-/iltapäivähoidon sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimittää alakoulujen rehtorin virkaan 2.8.2021 alkaen  xxxxxxxxx ja asettaa varasijalle xxxxxxxxx haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen perusteella.

Haastatteluryhmä arvioi hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella muodostetun kokonaisharkinnan tuloksena, että xxxxxxxxx täyttää hakijoista parhaimmin alakoulujen rehtorin viran hoitamisen edellyttävät vaatimukset.  xxxxxxxxx täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset kelpoisuusehdot, sillä hänellä on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä 25 opintopisteen yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot.  xxxxxxxxx täyttää myös hakuilmoituksessa edellytetyt muut vaatimukset. xxxxxxxxx on vahva perusopetuksen tuntemus sekä pedagogisen- ja henkilöstöjohtamisen osaamista, joka on tullut esille etenkin hänen toimiessaan sekä kunnallisena että maakunnallisena tutor-opettajana pedagogisen digitalisaation edistämisen ja kehittämisen alalla. Johtamisosaamisen alalta on myös dokumentoitua näyttöä raja- ja merivartioston palvelusasiakirjoissa esimiesten, vertaisten ja johdettavien antamana arviona. Nykyaikaisen asiantuntijayhteisön johtamistaito sekä yhteistyökyky ja valmius toimia yhteistyöverkostoissa ja useamman koulun toimintaympäristössä ovat todennettavissa tutor-opettajana toimimisen avulla. Siihen on kuulunut paikallisen ja maakunnallisen ulottuvuuden lisäksi myös valtakunnallisen ulottuvuus korkeakoulujen ja opetushallituksen suuntaan.  xxxxxxxxx opetuspuolen talouden tuntemus perustuu kokonaisvaltaiseen toimintaan kyläkoulussa varsin itsenäisessä opettajaparityössä sekä vahvaan kokemukseen opetuksen hanketaloudesta. Muutosjohtamisen taidot ja joustavuus on osoitettavissa käytännössä toiminnassa koronavirusepidemian aikana opettajayhteisössä pedagogisena asiantuntijana sekä oman toimintayksikön lakkauttamisen yhteydessä koulun toisena opettajana. xxxxxxxxx on myös tehtävässä eduksi luettavaa kokemusta yhteistyöstä esiopetuksen, koululaisten aamu-/iltapäivätoiminnan sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Virassa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy OVTES mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, koulujen henkilöstö, palkanlaskenta