Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 18.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 LISÄPYKÄLÄ: Koittilan koulun kuntotutkimuksen edellyttämät toimenpiteet (lisäpykälä)

KNGDno-2022-355

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Koittilan koulussa on tehty kesällä 2022 kuntotutkimus, jonka perusteella koulussa on syytä ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Terveydensuojelusta vastaavat viranomaiset ovat edellyttäneet, että koulun toiminnot siirretään väistötiloihin jo syyslukukauden 2022 aikana. Asiaa liittyen on perustettu sisäilmätyöryhmä, jota johtaa työsuojelupäällikkö sekä alakoulujen rehtorin johtama yhteensovittava oppilashuollollinen ja pedagoginen ryhmä, joka osallistaa asiassa koulun oppilaita, huoltajia, kyläyhdistystä sekä käyttää asiantuntijajäseninä mm. koulun henkilökuntaa. Molemmat ryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja kokoontuneet asian tiimoilta. Sisäilmatyöryhmän muistiot on oheistettu esityslistan liitteiksi.

Koulun toiminnan kannalta keskeisiä lähiaikoina tehtäviä ratkaisuja ovat väistötilojen järjestyminen ja niihin siirtymisen toteuttaminen. Asiaa valmisteltaessa on otettava huomioon myös kouluruokailuun ja koululaisten iltapäivätoimintaan sekä koulukuljetuksiin liittyvät järjestelyt. Pedagogisesti ja oppilashuollollisesti sekä oppilaiden oppimista ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ajatellen paras ratkaisu on sellainen, jossa koulu jatkaa toimintaansa mahdollisimman sujuvasti ja häiriöttömästi omana kokonaisuutenaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen ja valmistautuu käsittelemään asiaa tulevissa kokouksissaan sekä velvoittaa toimialansa esimiehet valmistelemaan väistötiloihin siirtymistä yhdessä teknisen toimen kanssa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

Maisa Juntunen

Valmistelija

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Koittilan koulussa on tehty kesällä 2022 kuntotutkimus, jonka perusteella koulussa on syytä ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Terveydensuojelusta vastaavat viranomaiset ovat edellyttäneet, että koulun toiminnot siirretään väistötiloihin jo syyslukukauden 2022 aikana. Asiaa liittyen on perustettu sisäilmatyöryhmä, jota johtaa työsuojelupäällikkö sekä alakoulujen rehtorin johtama yhteensovittava oppilashuollollinen ja pedagoginen ryhmä, joka osallistaa asiassa koulun oppilaita, huoltajia, kyläyhdistystä sekä käyttää asiantuntijajäseninä mm. koulun henkilökuntaa. Molemmat ryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja kokoontuneet asian tiimoilta. Sisäilmatyöryhmän muistiot on oheistettu liitteiksi. Liitteenä lisäksi terveydensuojeluviranomaiselle 15.9. annettu selvitys.

Koulun toiminnan kannalta keskeisiä lähiaikoina tehtäviä ratkaisuja ovat väistötilojen järjestyminen ja niihin siirtymisen toteuttaminen sekä tarvittavan korjaussuunnitelman laatiminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee Koittilan koulua koskevan tilannekatsauksen tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Kunnaninsinööri Kalle Manninen, tekninen johtaja Mikko Korhonen, alakoulujen rehtori Joni Kääriäinen ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen toimivat asiantuntijoina pykälän esittelyn ajan.

Kunnanhallitus merkitsi Koittilan koulua koskevan tilannekatsauksen tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus on merkinnyt Koittilan koulua koskevan tilannekatsauksen tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Maisa Juntunen ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkittiin tiedoksi.

 

Esteellisyys

Maisa Juntunen

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Koittilan koulun kuntotutkimukset edellyttävät koulun toiminnan siirtämistä väistötiloihin mahdollisimman nopeasti. Käytännössä tämä tarkoittaa kuluvan lukuvuoden syyslukukautta. Tekninen toimi ja sivistys- ja hyvinvointitoimi ovat valmistelleet väistötiloihin siirtymistä terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon perustuen. Asiaa ovat osaltaan selvittäneet sisäilmatyöryhmä ja yhteensovittava pedagoginen ja oppilashuollollinen työryhmä. Teknisen toimen esiselvitysten perusteella koulun toiminnan siirtäminen Koulurannasta vuokrattaviin väistötiloihin olisi edullisempaa kuin niin kutsutun parakkikoulun perustaminen väistötilaksi Koittilan koulun pihapiiriin vuokrakulujen osalta.

Alustavasti on arvioitu, että väistö kestäisi joulukuusta 2022 kesäkuuhun 2023 ja että parakkiratkaisusta aiheutuisi noin 50000 euron kustannukset.  Vastaavasti saatavilla olevan tilan vuokraaminen Kouluranta-nimisestä kiinteistöstä tulisi maksamaan 33600 euroa. Näin ollen Koulurannasta vuokrattava väistötila tulisi tältä osin edullisemmaksi.

Koittilan koulun pedagoginen ja oppilashuollollinen työryhmä arvioi omalta osaltaan, että Kouluranta on koulun toiminnan kannalta huomattavasti parempi ratkaisu kuin parakkikoulu. Ajatuksena on, että varhaiskasvatus jatkaa Koittilassa ja että esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta toteutetaan Koulurannassa.

Väistötilan vuokraaminen Koulurannasta edellyttää koulukuljetusten uudelleenjärjestämistä väistön ajaksi. Asiaa on valmisteltu yhdessä Koitilan koulun koukuljetuksia järjestävien yritysten kanssa. Kuljetuksista aiheutuu saatujen arvioiden mukaan 6360 euron lisäkustannukset väistön ajalta. Muita aiheutuvia kustannuksia ovat Koulurannassa toteutettavat muutostyöt, joiden arvioitu kustannus on 10000 euroa sekä muuton toteuttaminen käytännössä.

Kokonaisharkintaan perustuen Koittilan koulun siirtyminen väistötiloihin Koulurantaan on parakkiratkaisua suositeltavampi vaihtoehto hintojen jäädessä tässä tarkastelussa jokseenkin samansuuruisiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Koittilan koulu siirtyy väistötiloihin Koulurannan kiinteistöön jo syyslukukauden aikana. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan allekirjoittamaan tarvittavan vuokrasopimuksen ja tekemään hankintapäätökset lisäkuljetuksista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta velvoittaa edelleen alakoulujen rehtorin toteuttamaan väistöön siirtymiseen liittyvät käytännön toimenpiteet koulun toiminnan osalta sekä toimimaan yhdessä sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen ja teknisen toimen kanssa, jotta myös ruoka- ja puhtauspalvelut pystytään toteuttamaan sekä väistötiloissa että Koittilaan jäävissä varhaiskasvatuksen toiminnoissa.

Päätös

Maisa Juntunen ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Tosiasiallinen syy: Maisa Juntunen on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Maisa Juntunen