Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 14.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Talousarvio 2023

KNGDno-2022-250

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta säädetään kuntalain (410/2015) 110 §:ssä. 

Valtuuston on vuoden loppuun  mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä vastuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

Kunnan talousarvion valmistelu kuuluu kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tehtäviin, Valmisteluun osallistuvat kunnan toimielimet ja viranhaltijat omilla tehtäväalueillaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden pohjalta. Toimielinten talousarvio- ja suunnitelmaesityksistä kootaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025. 

Ohjeet talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 ovat esityslistan liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen ja valtuuttaa talous- ja hankepäällikön tarvittaessa tekemään asiakirjaan teknisluontoisia korjauksia. 

Päätös

Talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivula toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2023. Valmistelun pohjaksi valtuusto on antanut raamin, jossa palkkojen korotus on 5 % ja muiden menojen osalta otetaan huomioon yleinen taloustilanne. Talousarvioesitys sisältää teknisen lautakunnan toimintatuottoja 1 714 t€. Toimintakuluja budjettiesityksessä on 4 303 t€. Toimintakuluista puuttuu vielä palkkojen sivukulut n. 20% palkkakuiluista, eli noin 278 t € sekä entiset eläkemenoperusteiset maksut, joiden suuruutta ei vielä tiedetä. Samoin talousarvioluvuista puuttuu vielä sisäiset erät. Vuoteen 2022 verrattuna merkittävimpiä muutoksia ovat sähköenergian hinnan nousu ja yleinen kustannustason nousu.

Vastuualueiden talousarvio esitykset ovat seuraavat:

Hallinto- ja lautakuntapalvelut

Toiminta jatkuu entisen mukaisesti. PTS tehdään 2 kpl ja kiinteistöveroprojektia viedään eteenpäin suunnitellusti. Yksityistieavustuksiin on varattuna 150 t€.

Rakennus- ja aluetekniikka

Sisältää kiinteistökeskuksen, aluetekniikan sekä liikuntapaikat.

Hyvinvointialueen vuokriin voi tulla vielä muutoksia. Sisäisiä vuokria tullaan vielä tarkistamaan.

Sähkön hinnan korotus on merkittävästi lisääntynyt kustannuserä. Jätehuolto ja vartiointipalvelut ovat kallistuneet.

Resursseista on vähennetty 0,5 htv kiinteistötyöntekijä. 0,5 htv siirtyi tietohallintoon.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Elintarvikkeiden hinnan nousun vuoksi niihin lisätty määrärahaa.

Päiväkodin laajennuksen vuoksi henkilöstömäärä lisääntyi 2 htv.

Vesihuoltolaitos

Ei merkittäviä muutoksia toimintaan.

Veden ja jäteveden hintoja tullaan tarkistamaan viimeistään joulukuussa 2022.

Sähköenergian hinnan korotus lisää menoja.

Talousarvioon lisätty 0,5 htv osa-aikaisen työntekijän eläköitymisen vuoksi. Tilalle tarvitaan uusi työntekijä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimen esimiehet ovat valmistelleet alustavan talousarvioesityksensä vuodelle 2022 ulkoisten menojen osalta. Menoissa ei ole mukana palkkojen sivukuluja.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vastuualueiden esitykset kyseisten menojen osalta ovat esitetty liitteessä. Yksittäisten palvelualujeiden osalta talousarvioesityksessä on tarpeen tuoda esille seuraavat seikat:

Hallinto- ja lautakuntapalvelut

Hallinto- ja lautakuntapalvelut sisältävät mm. Seutuopiston ja Mikkelin Musiikkiopiston yhteistoimintaosuudet. Talousarvioesityksessä on Seutuopiston maksuosuutta 150 000 €. Mikkelin musiikkiopiston maksuosuus on talousarvioesityksessä 45 000 €. Avustuksia esitetään on 60 000 €. Avustusten osalta on keskusteltu Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävän tulevan yhteistyösopimuksen ja siihen tarvittavien varojen siirtämisestä kunnanjohtajan hallinnoitavaksi.  

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen budjettiesitykseen sisältyvät voimassa olevan varhaiskasvatuslain mukaiset henkilöstömitoitukset sekä Kalliolan päiväkodin laajennuksen ja yhden lisäryhmän toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Varhaiskasvatuksen menoissa on otettu huomioon nykyinen apulaisjohtajajärjestely.

Opetus

Opetuksen vastuualueen talousarvioesitys on laadittu toiminnassa olevan kouluverkon mukaisesti.

Vapaa-aika

Vapaa-ajan vastuualueen toimintamenot on suunniteltu olemassa olevan toimintarakenteen mukaisesti. Nuorisotyön osalta palkkoihin on tehty pienehkö varaus nuorisotyöntekijää varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 alustavan talousarvioesityksen ulkoisten menojen osalta sekä päättää kokouksessa käytävän keskustelun perusteella Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävään tulevaan yhteistyösopimukseen ja siihen liittyvään talousarviovaraukseen liittyvistä kysymyksistä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset käsitellään seuraavissa kokouksissa.

Päätös

Kaija Koskinen, ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Tosiasiallinen syy: Kaija Koskinen on asianosainen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 alustavan talousarvioesityksen ulkoisten menojen osalta sekä päätti kokouksessa jatkaa keskustelua Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävään tulevaan yhteistyösopimukseen ja siihen liittyvään talousarviovaraukseen liittyvistä kysymyksistä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset käsitellään seuraavissa kokouksissa.

Esteellisyys

Kaija Koskinen

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vuoden 2023 talousarviovalmistelussa on laadittu toimialalle kuntastrategiasta johdetut tavoitteet. Yksilöidyt tavoitteet koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimen hallintöä, varhaiskasvatusta, alakouluja, yläkoulua, lukiota sekä vapaa-aikatoimea. Tavoitteet on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointitoimen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.  Sivistys- ja hyvinvointijohtaja valtuutettiin stilisoimaan tekstiä siten, ettei olennainen sisältö muutu. 

Tiedoksi

varhaiskasvatusjohtaja, alakoulujen rehtori yläkoulun ja lukion rehtori,