Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 14.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen

KNGDno-2021-610

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kangasniemen vanhus- ja vammisneuvosto pyrkii osaltaan turvaamaan ikääntyvien ja vammaisten osallistamiseen julkishallinnon päätöksenteossa.

Vaalialan kuntayhtymä pyytää kunnilta lausuntoa vuosien 2021 -2024 kehyssuunnitelmasta. Sen tarkoitus on ohjeistaa Vaalialan toiminnan linjoja kyseisille vuosille. Kehyssuunnitelmassa otetaan huomioon hallinnon ja lainsäädännön muutokset ja uuden hyvinvointialueen perustaminen.

Kehyssyynnitelmassa osoitetaan Vaalialan tuottamien avopalveluiden merkitys ja todetaan, että Vaaliala on merkittävä erityispalveluiden tuottaja, joka turvaa omalla toiminnallaan kehitysvammaisten ja muiden vammaisten itsenäistymistä ja oikeuksien toteutumista. Vaalialan tarjoama avopalvelu turvaa 14 kunnassa 17 paikkakunnalla laaja-alaisen ja osaavan toiminnan kehitysvammaisten päivätoiminnasta aina vammaisten itsenäiseen asumiseen saakka. Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa painottaa, että vaikka tulevaisuuden palvelurakenteessa toimintaa entisestään tullaan keskittämään asiakkaan omaan toimintaympäristöön tulee palvelun olla laadukasta, osaavaa ja kohtelun tasapuolista kaikissa palveluyksiköissä koko toiminta-alueella. Tämä edellyttää henkilöstön osaamisen ylläpitoä ja lisäämistä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi Vaalialalla tulee itsellään säilyttää palvelun tuottamisen kriteerit, ei niin, että muu toimija sanelee palvelutason. Neuvosto on aikaisemmin ottanut kantaa palvelutason säilyttämisen puolesta (mm. kehitysvamma-asuntoloissa Essotella on ollut pyrkimys lisätä kotipalvelua ja vähentää asuntolojen omia ohjaajija).

Nenonpellossa sijaitseva osaamis- ja tukikeskus on valtakunnallisestikin merkittävä, joustava ja nopeasti toimintaansa muuttava yksikkö. Nenonpellon toimintaa on jatkossakin pyrittävä kehittämään. Kehyssuunnitelmassa on osoitettu jo 30 Nenonpellon asiakaspaikan ja 35 muun asiakaspaikan Pieksämäellä vähenneen vuodesta 2017. Lisäksi kapasiteetin ennakoidaan laskevan suunnitelmakauden aikana 20 asiakaspaikkaa. Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa lausunnollaan painottaa, ettei asiakaspaikkoja Nenonpellossa tiputettaisi. Hoidon ja kuntoutuksen tarve on Suomessa lisääntynyt. Myös Vaalialan toiminta alueella. Pandemian kaikkia vaikutuksia erityisryhmien pahoinvoinnin lisääntymiseen ei voida osoittaa. Eristäytyminen lisää myös vammaisen pahoinvointia. 

Vaalialan toiminta edellyttää erityisosaamista ja sitäkautta myös lisää maakunnan elinvoimaa. Kilpailukykyisyys on ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnissa tärkeää. Vaalialan kilpailukykyisyys monipuolisena työnantajana on turvattava jatkossakin. Hyvin hoidettu talous ja asianmukaiset investoinnit turvaavat toiminnan jatkumista. Talouteen kohdistuvia säästöjä ei pitäsi hakea asiakaspaikkoja vähentämällä vaan verkostoitumisella ja yhteistoiminnalla  muiden toimijoiden kanssa. Vaalialan toiminnan turvaamisessa on erittäin tärkeää säilyttää hyvinvointirajojen ylimenevien palveluiden ostaminen. Vaalialan toiminta on valtakunnallista ja valtakunnallisen toiminnan turvaaminen edistää koko maakuntaa.  

Mikkelin Seudun kehitysvammaiset ry:n Kangasniemen osasto on tutustunut Vaalialan pyytämään lausuntopyyntöön kehyssuunnitelmastaan vuosille 2022 - 2024 ja haluaa tuoda esille erityisesti asiakkiden ja omaisten näkökulman. Heidän mukaansa  

- Vaalijalan laaja-alainen erityisosaaminen on turvattava Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella 

- Vaalialan antama ohjaus ja tuki vanhemmille ja huoltajille heitä askarruttavista asioissa on erittäin tärkeää ja turvaa myös läheisten hyvinvointia, 

- konsultoiva työote auttaa perheitä ja työntekijöitä, tämä työmalli tulee jatkossakin säilyttää, 

- asumispalveluiden tuottaminen auttaa nuoria aikuisia kehitysvammaisia muuttamaan omaan kotiin, itsenäistymään ja selviytymään jatkossa taloudellisesti kevyemmässä avopalvelumuodossa, 

- palkkatason tarkistaminen voisi houkutella lisää ammattitaitoista työvoimaa, 

-Sateenkaari koulun tärkeys korostuu jatkossakin, kun kunnat ovat säästötoimin ajaneet alas oman pienryhmätoiminnan ja erityiskoulut,

- täsmä neuvonnan ja avun antaminen kunnissa oleville opettajille, 

- palvelujen hinnat tulisi pitää kohtuullisina ja hinnoittelun alentaminen on hyvä asia. 

 

Päätösehdotus

Neuvosto pyytää Kunnanhallitusta huomioimaan lausunnossaan, että Kangasniemen Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää soteuudistuksessa Vaalialan valitsemaa neljää päätavoitetta hyvinä ja selkeinä kokonaisuuksina jotka toteutuessaan turvaavat Vaalialan toiminnan yhteistyöalueella. Lisäksi neuvosto

 • toivoo nykyisen palvelutason säilyvän Vaalialan tarjomissa avopalveluissa (mm. asuntoloiden ohjaajien säilyminen, ei ohjaajien korvaaminen kiertävällä kotihoidolla),
 • Nenonpellon asiakaspaikoja ei saa vähentää tulevalla kaudella 20 vaan kuntoutuksen, opetuksen, erityisopetuksen ja toisenasteen valmentavan opetuksen asiakaspaikkoja on pyrittävä säilyttämään nykyisella tasolla. 
 • henkilöstön osaamiseen on edelleen panostettava.
 • taloutta on jatkossakin hoidettava huolellisesti ja laadittava selkeät investointiohjelmat.  

Lisäksi neuvosto haluaa ottaa kantaa Vaalialan esittämiin erityiskysymyksiin: 

 • Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella pitää turvata alueen asiakkaiden vaativien palvelutarpeiden toteuttaminen ja  kokonaisvaltainenen elämänlaadun parantaminen. Vaalialan toiminnalla voidaan turvata vammaisen oikeudet hyvään ja laadukkaaseen palveluun kaikissa elämän vaiheissa. 
 • Kuntien peruspalveluiden ja Vaalialan erityispalveluiden välistä yhteistyötä voisi vahvistaa
  • oppimalla tuntemaan avainhenkilöt keskenään,
  • luomalla luonnollisia yhteydenottomuotoja mm. yhteisiä koulutuksia ja yhteisiä kokonaisvaltaisia palvelupolkuja.
  • laatia yhdessä suunnitelmia ennaltaehkäisevien toimintamallien käytöstä.
  • tehostetaan organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä ihmisten kesken. Kun opitaan tuntemaan paremmin, niin palvelutkin sujuvat paremmin. 
 • Sateenkaarikoulun oppilasjonoa voisi pyrkiä purkamaan siten, että lisättäisiin yhteistyötä Valteri-koulun ja Moision sairaala koulun kanssa. Yhdessä voidaan perustaa klinikkakoulu, joka kiertäisi kuntien perusopetuksen tukena ja pystyisi luomaan kouluille matalan kynnyksen huililuokkia siten, että oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia pääsevät kevyempään opetukseen ja keräämään voimia. Mahdollisesti myös tunnistettaisiin helpommin erityisen tuen tarpeet ja esim. autismikirjon häiriöt. Samalla varmistettaisiin, että perusopetuksessa osataan antaa riittävää tukea ja apua erityisopetusta tarvitseville erityislapsille.  Onnistuneet koulukokemukset tekevät myös vammaisesta lapseta tasapainoisemman aikuisen.
 • Vaalialan rooli valtakunnallisena toimijana olisi säilytettävä kaikin tavoin. 

  

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Valmistelija

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 6.9.2021 mennessä lausuntoa kehyssuunnitelmasta vuosille 2022-2024. Kehityssuunnitelma on hyväksytty Vaalijalan yhtymäkokouksessa 16.6.2021.

Keväällä 2021 Vaalijalan palveluja ostettiin 17 eri maakunnasta. Vuoden 2021 palvelujen myyntiarvio ulkokunnille on 25 M€. Se on noin 37 % palvelujen kokonaismyynnistä ja noin 60 % kuntoutuspalvelujen myynnistä. Palvelujen ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuudet koko palvelumyynnistä 01-05/2021): Pohjois-Savo 36,2 %, Etelä-Savo 26,9 %, Keski-Suomi 11,6 %, Pohjois-Karjala 1,5 % ja muut maakunnat 23,8 %. Vaalijalan hallitus antoi toukokuun 2021 suoritehintoihin 50 % alennuksen koskien laitoskuntoutuksen palveluja. Alennus kohdistui niin jäsen- kuin ulkokuntiin ja sen arvo oli noin 1,9 M€. Yhtymäkokous päätti lisäksi antaa 2,5 M€ ylijäämän palautuksen jäsenkunnille.

Tämä vuoden erityiskysymykset lausunnon antajille ovat:

1. Millaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella (nykyinen KYS erva) voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa?

2. Millä tavalla vahvistetaan kuntien peruspalvelujen ja Vaalijalan erityispalvelujen välistä yhteistyötä ja lisätään ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä?

3. Vaalijalan Sateenkaaren kouluun on oppilasjono, joka ylittää koulun kapasiteetin. Mitä Vaalijala voisi tehdä kuntien koulujen tukemiseksi, jotta opetus siellä onnistuisi?

Kehyssuunnitelmaan pyydetään ottamaan kantaa myös muilta osin. Samoin jäljempänä olevaan soteuudistusarvioon. Hallitus päätti 26.5.2020, että vuoden 2022 laitoskuntoutuksen suoritehinnoittelussa huomioidaan, että 1 tason hinnoittelu aikuisten palveluissa ei ole vastannut tuotantokustannuksia ja sitä nostetaan 12 € per suorite. Tasojen 3-6 hintoja lasketaan 20 euroa per suorite aikuisten palvelujen hinnastossa. Lasten ja nuorten palveluhinnasto säilyy ennallaan. Suoritteiden hinnoittelun muutos nykyisellä asiakasrakenteella merkitsee noin 500 000 euron tulojen vähennystä vuositasolla. Muiden vuoden 2022 suoritehintojen osalta päätökset tehdään hallituksen kokouksessa 22.9.2021.

Vaalijalan lausuntopyyntö ja kehityssuunnitelma ovat oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

Kehyssuunnitelmassa osoitetaan Vaalialan tuottamien avopalveluiden merkitys ja todetaan,​ että Vaaliala on merkittävä erityispalveluiden tuottaja,​ joka turvaa omalla toiminnallaan kehitysvammaisten ja muiden vammaisten itsenäistymistä ja oikeuksien toteutumista. Vaalialan tarjoama avopalvelu turvaa laaja-​alaisen ja osaavan toiminnan kehitysvammaisten päivätoiminnasta aina vammaisten itsenäiseen asumiseen saakka. Kehitysvammaisten avopalveluun osalta on tärkeää esimerkiksi omaiselle annettava tuki.

Merkittävä tavoite on myös oman erityisalansa ja erityisosaamisen kehittäminen kehitysvammapalveluissa, esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammaisten lasten ja nuorten vaativa sijaishuolto, rikoksen tehneen kehitysvammaisen tai vammaisen henkilön erityishuollon järjestäminen, vaativien autististen erityislasten ja - nuorten arviointi ja kuntoutusjaksot sekä avopalvelu ja kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelevien työkyvyn arviointiin osallistuminen vaativissa eläkeselvittelyissä. Erityisen tärkeää on suunnitelman mukaisesti kasvattaa perhekeskeisen työn osuutta ja varhaisen vaikuttamisen asemaa, koska tällä on merkitystä pitkällä aikavälillä jatkuvan kustannusten kasvun taittamiseksi. Yhteistyö tulevalla hyvinvointialueella tulee olla sujuvaa ja saumatonta, jotta voidaan tuottaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut.

ICT-investoinneissa tulee huomioida jouheva tiedonsiirto Vaalijalan ja kuntayhtymien/kuntien (hyvinvointialueiden) tietojärjestelmien välillä. Ennaltaehkäisevien palvelujen käyttö lisääntyy, kun tiedonsiirto on saumatonta ja jatkuvaa. Asiakkaiden palveluiden saatavuuden kannalta Itä-Suomelle on etua, että alueella toimii valtakunnallinen erityispalveluiden tuottaja.

Osa asiakkaista tarvitsee vaativia erityispalveluja, jolloin on hyvä, että tarvittava asiantuntemus sijaitsee lähellä asiakkaiden omaa ympäristöä. Palveluiden tuottamistavoille on hyvä löytyä vaihtoehtoja jäsenkuntien alueella.

Kehitysvammaisten osalta tavoitteena on muodostaa selkeitä palvelukokonaisuuksia ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota valtakunnan linjausten mukaisesti. Ostopalveluina erityispalveluita voidaan ostaa palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan perustuen.

Lasten koulunkäynti tulee turvata lähikouluperiaatteella, mutta akuutissa tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee laitosmuotoista tutkimusta ja kuntoutusta Nenonpellon yksiköissä, koulunkäynti on tärkeää turvata Sateenkaaren erityiskoulussa. Sateenkaaren koulun toiminnan ylläpitäminen ja ydinosaamisen kehittäminen on jatkossakin tärkeää, ja sillä on oma paikkansa tulevassa palvelujärjestelmässä.

Toisaalta peruskuntien sivistystoimen ja Vaalijalan tulee sopia yhteistyörakenteesta, jossa osaaminen ja konsultaatio kehitysvammaisen lapsen opetuksen järjestelyistä toteutuu mahdollisimman joustavasti tarpeen mukaan. Tulevan hyvinvointialueen tulee huolehtia vahvasta oppilaitosyhteistyöstä ja tarvittavan koulutuksen saamisesta Etelä-Savon alueella, jotta voidaan turvata riittävä ja osaava henkilöstö alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Vaalijalan kiinteistöinvestoinneissa on otettava huomioon kiinteistökustannusten kasvun vaikutus tulevan hyvinvointialueen palvelujen tuotantomahdollisuuksiin. Kiinteistöjen osalta on keskityttävä tukemaan Vaalijalan ydinosaamista vahvistavia investointeja. Lisäksi kuntatalouden kestävyyden turvaamiseksi on erittäin tärkeää, ettei Vaalijalan kuntayhtymän talouteen synny alijäämiä ja että kustannusten kasvua saadaan hillittyä.

Kunnanhallitus yhtyy Kangasniemen Vanhus-​ ja vammaisneuvoston näkemyksiin kehityssuunnitelmasta mm. seuraavilta osin:

Keski-​ ja Itä-​Suomen yhteistyöalueella pitää turvata alueen asiakkaiden vaativien palvelutarpeiden toteuttaminen ja kokonaisvaltainen elämänlaadun parantaminen. Vaalialan toiminnalla voidaan turvata vammaisen oikeudet hyvään ja laadukkaaseen palveluun kaikissa elämän vaiheissa. 

Kuntien peruspalveluiden ja Vaalialan erityispalveluiden välistä yhteistyötä tulee vahvistaa

luomalla mm. yhteisiä koulutuksia ja yhteisiä kokonaisvaltaisia palvelupolkuja

laatimalla yhdessä suunnitelmia ennaltaehkäisevien toimintamallien käytöstä

Lisäksi Vaalijalan toiminnan turvaamisessa on erittäin tärkeää säilyttää uusien hyvinvointialueiden rajojen ylimenevien palveluiden ostaminen. Vaalialan toiminta on valtakunnallista ja valtakunnallisen toiminnan turvaaminen palvelee koko maakuntaa.

Päätös

Jaana Laukkarinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Henkilö on esteellinen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävin perusteella, jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (hallintolaki 28.1 § kohta 4).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Jaana Laukkarinen

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntakokouksessa 28.10.2021 kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius piti esityksen Sateenkaaren erityiskoulun tulevaisuudesta. Fritiuksen mukaan Uusi kuntayhtymä tarvitaan kahdesta syystä: perusopetus ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja soteuudistuksen lainsäädäntö ei tunnista perusopetusta. Perusopetuslaki ei taas tunnista sanaa hyvinvointialue, koska se on uusi organisaatiomuoto. Hyvinvointialue on organisaatio, joka ei voi sotelain mukaan järjestää perusopetusta. Näin ollen nykyinen organisaationrakenne, joka on toiminut kauan, 1970-luvun puolivälistä lähtien, pitää Fritiuksen mukaan purkaa. Siksi tarvitaan uutta kuntayhtymää. Asiaa on pohdittu yhdessä KPMG:n kanssa, miten se voisi järkevimmin tapahtua. Se toimisi niin, että Vaalijalan nykyinen kuntayhtymä jaetaan kahteen osaan, jolloin nykyiseen kuntayhtymään jää sotepalvelut eli suurin osa toiminnasta ja uuteen kuntayhtymään tulee soten ulkopuolinen toiminta. Uuteen kuntayhtymään osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua myös muita kuntia kuin nykyisen Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat. Vaalijalan kuntayhtymä pyytää kunnilta alustavia kannanottoja asiaan 19.11.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta totetaa alustavana kannanottona Sateenkaaren koulun toiminnan jatkumiseen liittyen seuraavaa: Sateenkaaren erityiskoululla on alueellisesti merkittävä tehtävä, jonka jatkuminen on perusteltua myös hyvinvointialueen perustamisen jälkeen. Toiminnan jatkumisen kannalta ensisijainen malli on tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen ja näkemysten mukaan koulun nykyisen toiminta-alueen kuntien muodostama vapaaehtoinen kuntayhtymä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on käsitellyt Sateenkaaren koulun asiaa kokouksessaan 26.1.2022 § 6:

Sateenkaaren koulun irrottautuminen Vaalijalan kuntayhtymästä

Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mom.).

Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä. Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu, nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n mukaisella jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat. Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja henkilöstö.

Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille esitetään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät perustettavan kuntayhtymän avaava tase ja henkilöstö. Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta, varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille.

Uusi kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren koulun toimintaa. Vaalijalan jäsenkuntien enemmistö ilmoitti, että ne pitävät kuntayhtymämallia liian raskaana mallina hallinnoida Sateenkaaren koulua. Toisaalta jäsenkunnat pitivät nykyisen perusopetuksen turvaamista tärkeänä. Koulun sijaintikunta Pieksämäen kaupunki ilmoitti, että se ei yksin ryhdy ylläpitämään koulua ja kannattaa kuntayhtymämallia. Siksi realistiseksi vaihtoehdoksi jää uuden kuntayhtymän perustaminen mahdollisimman keveällä hallinnolla. Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia ja kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä. Kuntayhtymä tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin hinnoin.

Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain yhtymähallitus. Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta, tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille yhtäpitävin päätöksin. Muu yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle. Hallituksen koko määräytyy jäsenkuntien lukumäärän mukaan. Uuden kuntayhtymän kunnilta kannettava peruspääoma tulee olemaan pieni, esimerkiksi 1 000 euroa per jäsenkunta. Päätöksen uuden kuntayhtymän perustamisesta tekevät siihen liittyvät kunnat. 

Vaalijalan jakautumissuunnitelman hyväksyvät Vaalijalan jäsenkunnat.

Päätösehdotuksena asiassa oli, että hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se keskustelee asiasta ja merkitsee valmistelun tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin kokouksessa.

Pieksämäen kaupunki on pyytänyt 1.2.2022 Kangasniemen kunnalta sekä muilta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviltä kunnilta alustavaa näkemystä halukkuudesta liittyä Sateenkaaren koulua ylläpitävän perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi 28.2.2022 mennessä.

Pieksämäen kaupungista lähetetyissä asiakirjoissa asia on todettu toimenpidepyynnöksi ja määritelty sisällöltään seuraavasti: Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen.

Asiaa on kuvattu seuraavalla tavalla: Kuntayhtymän jakautuminen ja uuden kuntayhtymän perustamissopimuksen hyväksyminen ovat kuntalain mukaisesti jäsenkuntien päätettäviä asioita. Tämän vuoksi Pieksämäen kaupunki toimii asian alullepanijana ja saattaa yhteisesti jäsenkuntien harkittavaksi ja päätettäväksi alla tarkemmin kuvattuja toimenpiteitä.

Pieksämäen kaupunki ystävällisesti pyytää Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia ja Sateenkaaren koulun käyttäjäkuntia perehtymään seuraavalla sivulla olevaan asian kuvaukseen ja liitteenä oleviin asiakirjoihin, sekä:

- Esittämään Pieksämäen kaupungille 28.2.2022 mennessä:

o Kunnan alustavan näkemyksen siitä, onko sillä halukkuutta liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi.

o Kunnan kommentit alla kuvattuun asian taustaan sekä liitteenä oleviin luonnosasiakirjoihin, joilla sote-lainsäädännön asettamat vaatimukset voidaan täyttää.

Pieksämäen kaupunki yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa tulee tekemään asiakirjoihin tarvittavat muutokset 15.3.2022 mennessä jäsenkuntien kommenttien perusteella, jonka jälkeen Pieksämäen kaupunki toimittaa muokatut asiakirjaluonnokset jäsenkunnille.

Tämän jälkeen Pieksämäen kaupunki ystävällisesti pyytää jäsenkuntia:

Käsittelemään uuden kuntayhtymän perussopimuksen sekä Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissopimuksen toimivaltaisissa toimielimissään viimeistään 30.4.2022 mennessä, sekä toimittamaan viipymättä tiedon jäsenkuntien päätöksistä.

Edelleen jäsenkuntia pyydetään erikseen ilmoittamaan Pieksämäen kaupungille, kun jäsenkunnan ko. asioita koskevat toimielimen päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman ja/tai, mikäli päätöksistä on valitettu.

Yllä kuvatun perusteella sivistys- ja hyvinvointilautakunnan on käsiteltävä asiaa ja saatettava näkemyksensä edelleen kunnanhallituksen tietoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa Pieksämäen kaupungin esittämiin Sateenkaaren koulun tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin seuraavasti:

1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi alustavasti, että Kangasniemen kunnan on perusteltua liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Näkemys perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös kunnan oman toiminnan tukena.

2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta saattaa asian edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 18.2.2022 kokouksessaan § 22 käsitellyt Sateenkaaren koulun tulevaisuutta ja vastaa Pieksämäen kaupungin esittämiin Sateenkaaren koulun tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin seuraavasti:

1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi alustavasti, että Kangasniemen kunnan on perusteltua liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Näkemys perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös kunnan oman toiminnan tukena.

2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta saattaa asian edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunta hyväksyy alustavasti esityksen siitä, että se voi liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Kunnanhallitus edellyttää, että perustettavan kuntayhtymän hallintomalli on mahdollisimman kevyt ja se toimii kustannustehokkaasti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pieksämäen kaupungin aloitteesta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviltä kunnilta on tiedusteltu heidän näkemystään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumiseen ja uuden kuntayhtymän (Sateenkaaren koulun kuntayhtymän) perustamiseen sekä näihin toimenpiteisiin liittyviin asiakirjoihin ja päätöksentekojärjestykseen.

Pieksämäen kaupunki on pyytänyt kuntia käsittelemään ja päättämään asiakokonaisuudesta päivitettyjen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti 29.4.2022 mennessä.

Asian tausta on seuraava:

Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, 616/2021, 20 § 3 mom).

Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä. Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu, nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n mukaisella jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat. Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja henkilöstö.

Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille esitetään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät perustettavan kuntayhtymän siirtyvä tase ja henkilöstö. Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta, varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille.

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle leasingsopimuksen päättämistä. Uusi kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren koulun toimintaa. Osana jakautumista Vaalijalan kuntayhtymästä siirtyisi henkilöstöä liikkeenluovutuksella uuteen kuntayhtymään noin 30 henkilöä.

Sateenkaaren koulun irrottaminen osittaisjakautumisella on jäsenkuntien päätöksentekoon kuuluva järjestely, ja jäsenkunnilla on velvollisuus päättää vaadittavista toimenpiteistä, joilla Sateenkaaren koulun toiminta irrotetaan Vaalijalan kuntayhtymästä edellä viitatun sote-voimaanpanolain mukaisen velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli Sateenkaaren koulun toimintaa ei olla eriytetty Vaalijalan kuntayhtymästä, Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat laiminlyövät velvollisuutensa laissa säädetyn toimenpiteen toteuttamisesta.

Järjestelystä ja toiminnan siirrosta uuteen kuntayhtymään ei seuraa välittömiä taloudellisia vaikutuksia Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnille, koska hyvinvointialueuudistuksessa Vaalijalan kuntayhtymän toiminta siirtyy varoineen ja velkoineen hyvinvointialueelle. Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia ja kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä. Kuntayhtymä tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin hinnoin.

Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain yhtymähallitus. Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta, tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille yhtäpitävin päätöksin. Muu yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle. Hallituksessa on viisi jäsentä. Uuden kuntayhtymän kunnilta kannettava peruspääoma tulee olemaan pieni, 1000 euroa per jäsenkunta. Uuden kuntayhtymän taloudellista tilannetta ja kantokykyä kuvaavat liitteet 3A ja 3B.

Kunnilta vaadittavat päätökset ja suunnittelun järjestelyn pääasialliset vaiheet ovat seuraavat:

Kuntalain mukaisesti uuden kuntayhtymän jäsenkuntien tulee valtuustoissaan hyväksyä uuden kuntayhtymän perustamissopimus (liitteessä 1) sekä jakautumissopimus (luonnos liitteenä 2).

Uuden kuntayhtymän jäsenkunnat voivat siten samassa valtuuston kokouksessa päättää: 1) Uuden kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä ja kunnanjohtajan valtuudesta allekirjoittaa lopullinen perussopimus (sopimukseen päivitetään kuntien hyväksynnän jälkeen jäsenkunnat), 2) Jakautumissopimuksen hyväksymisestä Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä.

Valtuustot valtuuttavat sekä Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän yhtymähallitukset viimeistelemään ja allekirjoittamaan jakautumissopimuksen, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

Niiden Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntien, jotka eivät tule uuden kuntayhtymän jäseniksi, tulee valtuustossa päättää jakautumissopimuksen hyväksymisestä Vaalijalan kuntayhtymän osalta.

Uuden kuntayhtymän osalta perussopimus hyväksytään yksimielisesti siihen jäseniksi tulevien kuntien toimesta. Mikäli kunta on tehnyt jo päätöksen olla osallistumatta perustettavaan kuntayhtymään, ei uutta päätöstä siitä asiasta tarvita.

Jakautumissopimuksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Järjestelyn vaiheet:

1) Jäsenkuntien hallitukset päättävät esittää valtuustolle:

a. Uuden kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymistä, ja/tai;

b. Jakautumissopimuksen hyväksymistä uuden kuntayhtymän osalta, sekä

c. Valtuutuksesta uuden kuntayhtymän hallitukselle viimeistellä jakautumissopimus sekä allekirjoittaa jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

d. Uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaisen varaedustajan nimeäminen. Yhden toimielimen kuntayhtymässä toimielimeen ei sovelleta poliittisen suhteellisuuden vaatimusta. Tasa-arvolakia noudatetaan.

e. Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen hyväksymistä.

f. Valtuutuksesta Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle viimeistellä jakautumissopimus sekä allekirjoittaa jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

2) Jäsenkuntien valtuustot päättävät edellä mainituista asiakokonaisuuksista jäsenkuntien hallitusten esitysten pohjalta.

3) Jäsenkunnat ilmoittavat Pieksämäen kaupungille päätösten sisällön.

4) Jäsenkunnat ilmoittavat päätösten lainvoimaisuustiedot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

a) Hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen.

b. Hyväksyy jakautumissopimuksen uuden kuntayhtymän osalta, sekä

c. Valtuuttaa uuden kuntayhtymän hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

d. Nimeää ehdokkaansa uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä tämän henkilökohtaisen varaedustajan.

e. Hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen.

f. Valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se

a) Hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen.

b) Hyväksyy jakautumissopimuksen uuden kuntayhtymän osalta,​ sekä

c) valtuuttaa uuden kuntayhtymän hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä,​ kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

d) Nimeää ehdokkaansa uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä tämän henkilökohtaisen varaedustajan.

e) Hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen.

f) Valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä,​ kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

Päätös

a) Päätösehdotus hyväksyttiin.

b) Päätösehdotus hyväksyttiin.

c) Päätösehdotus hyväksyttiin.

d) Kunnanvaltuusto nimeää ehdokkaaksi Kari Luukkaisen uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä Kaija Koskisen tämän henkiliökohtaiseksi varaedustajaksi.

e) Päätösehdotus hyväksyttiin.

f) Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä purkautuu hyvinvointialueen aloittaessa vuodenvaihteessa 2022/2023. Vaalijalan kuntayhtymän toimintaan on sisältynyt Sateenkaaren erityiskoulussa annettava perusopetus erityisen tuen tarpeessa olevile lapsille ja nuorille. Alueen kuntien velvollisuutena on edelleen tuottaa lasten ja nuorten kannalta tarpeelliset perusopetuksen palvelut. Näin ollen Sateenkaaren koulun toimintaa on pyritty jatkamaan uusi kuntayhtymä perustamalla. Vaalijalan kuntayhtymän purkautuminen ei ole kuitenkaan ollut riidatonta, joten Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla ja meneillään on uusi yritys Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamiseksi. Pieksämäen kaupunki on ollut asiassa aloitteellinen ja lähettänyt asiaan liittyvät asiakirjat niihin kuntiin, jotka ilmaisivat kiinnostuksensa liittyä Sateenkaaren koulun kuntayhtymään jo aiemmin. Liittyminen uuteen Sateenkaaren koulun kuntayhtymään edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä ja sitä edeltävää kunnanhallituksen käsittelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kannattaa liittymistä uuteen Sateenkaaren koulun kuntayhtymään. Näkemys perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös kunnan oman toiminnan tukena. Lisäksi lautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus