Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 14.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kangasniemen lukion kansainvälinen yhteistyö Finest Future Oy:n kanssa

KNGDno-2022-353

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen lukion edustajat ovat keskustelleet Finest Future Oy:n kanssa yhteistyöstä ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseksi Kangasniemen lukioon. Asiaa on käsitelty 19.8.2022 Peter Vesterbackan ja hänen edustajiensa vieraillessa Kangasniemellä. Ajatuksena olisi ottaa pieni määrä ulkomaisia opiskelijoita jo kuluvan lukuvuoden 2022 – 2023 aikana Kangasniemen lukioon. Sittemmin asiaa on käsitelty myös Kangasniemen lukion omissa kokouksissa ja palavereissa.

Ennen yhteistyön aloittamista on selvitettävä muun muassa opiskelijoiden asumiseen liittyvät kysymykset suhteessa kotimaasta saapuviin muissa kunnissa kirjoilla oleviin opiskelijoihin sekä kesken lukuvuoden saapuvien opiskelijoiden edellyttämä resurssointi sekä opetuksen että opiskelijahuollon näkökulmasta. Edellä mainittujen asioiden lisäksi on selvitettävä Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä opiskelijoiden ottamisen vaikutus kunnan saamiin valtionosuuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointitoimi ja Kangasniemen lukio selvittävät ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseen liittyvät asiat sekä  Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön järjestelyt lautakunnan seuraavaan kokoukseen mennessä ja tuovat asian tuolloin lautakunnan päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen lukion edustajat ovat keskustelleet Finest Future Oy:n kanssa yhteistyöstä ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseksi Kangasniemen lukioon. Asiaan liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa opiskelijoiden asumiseen liittyvät kysymykset suhteessa kotimaasta saapuviin muissa kunnissa kirjoilla oleviin opiskelijoihin sekä ulkomaisten opiskelijoiden edellyttämä resurssointi sekä opetuksen että opiskelijahuollon näkökulmasta. Edellä mainittujen asioiden lisäksi merkittäviä asioita ovat Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä opiskelijoiden ottamisen vaikutus kunnan saamiin valtionosuuksiin.

Sivistys- ja hyvinvointitoimi ja Kangasniemen lukio ovat selvittäneet ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseen liittyviä asioita sekä Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön järjestelyjä. Finest Future Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää sopimusta sekä kunnalta koulu- ja oppilaskohtaista rahoitusta ja oman toimensa ohella toimivaa kansainvälisten asioiden koordinaattorin nimeämistä lukioon sekä sen vaatimaa rahoitusta. Lisäksi on otettava huomioon suomen kieltä vieraana kielenä käyttävien opiskelijoiden opettamiseen ja lukion opiskelijamäärän kasvuun liittyvät resurssitarpeet. Vastaavasti jokainen lukiossa kirjoilla oleva lukio-opiskelija tuo kunnalle valtionosuutta. Finest Future Oy:n yhteistyön kautta tulevien opiskelijoiden asumiseen liittyvät kysymykset vaativat opetuksen järjestäjän ja lukion yhteistoimintaa asumisen järjestämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että sivistys- ja hyvinvointitoimi ja Kangasniemen Vuokratalot Oy toimisivat yhteistyössä opiskelijoille sopivien asuntojen järjestämiseksi. Finest Future Oy.n käytännön mukaisesti opiskelijat vastaavat itse asumisensa kustannuksista, mutta kunnalla on jo tällä hetkellä mahdollisuus tukea muilta paikkakunnilta saapuvien opiskelijoiden asumista avustuksin (Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.06.2020, § 59).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointojohtajan solmimaan yhteistyösopimuksen Finest Future Oy:n kanssa kansainvälisten opiskelijoiden ottamiseksi Kangasniemen lukioon viimeistään lukuvuoden 2023 - 2024 alkaessa ja velvoittaa lukion rehtorin valmistelemaan asiaa edelleen lukiokoulutuksen vaatimien toimenpiteiden osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

lukion rehtori