Rakennuslupajaosto, kokous 4.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat

KNGDno-2017-474

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennusvalvontaviranomaisen on huolehdittava maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemistä tehtävistä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvanhakija ja toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Rakennusvalvonnan taksojen korotus sisältyy kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan.
Edellinen rakennusvalvonnan taksojen maksuperusteet on tullut voimaan 21.1.2018.

Kangasniemen kunnan hallintosäännön 1.6.2017 25 §:n mukaisesti rakennuslupajaoston toimivaltaan kuuluu päättää palvelualueen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Pöytäkirjan liitteenä rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat, vanha taksa ja uusi taksaehdotus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan rakennusvalvontataksan.

Päätös

Rakennnustarkastaja muutti ehdotustaan seuraavasti: kohta 2.6 poistetaan kokonaan ja kohta 13.2 taksa150,-€.

Rakennuslupajaosto hyväksyi, rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat (muutettu versio pöytäkirjan liitteenä), edellä mainituilla muutoksilla
________

 


Muutoksenhaku

Hallintovalitusohje
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS
Viranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO
                          Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
                          Puh: 029 56 42502
                          Fax: 029 56 42501
                          Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiososoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitusasiakirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinenpäivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.