Rakennuslupajaosto, kokous 4.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Palvelutalon rakennuslupahakemus / Koy Artun Hoiva-asunnot Oy

KNGDno-2018-486

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Koy Artun Hoiva-asunnot Oy on hakenut lupaa rakentaa 2-kerroksinen palvelutalo piha-alueineen ja parkkipaikkoineen. Senioriasuntojen määrä on 20 kpl ja hoiva-asuntojen 38 kpl. Autopaikkoja sijoitetaan tontille 20 kpl senioriasunnoille ja 15 kpl hoiva-asunnoille. 35 autopaikasta 4 on inva-autopaikkoja. Päärakennuksen lisäksi rakennetaan autopaikoituksen yhteyteen jätekatos-pihavarastorakennus 9 m².

Palvelutalo sijoittuu asemakaavan mukaiselle YS-alueelle (sosiaalitointa- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue).
Asemakaavan mukainen käytettävissä oleva rakennusoikeus e=0,40 12013 k-m². Rakennusoikeudesta on käytetty ennen palvelutalon rakentamista 7081 k-m², palvelutalon uudisrakentamisen kerrosala on 3082 m², purettava vanha vanhainkodin kerrosala on -4636 m². Rakennusoikeudesta käytetty uudisrakentamisen jälkeen 5527,5 k-m².

Palvelutalo sijoittuu pääosaltaan asemakaavassa osoitetun rakentamisalueen ulkopuolelle ns. istutettavaksi tarkoitetulle alueen osalle.
Poikkeamiselle myönnetty poikkeamislupa 21.8.2018 § 70.

Hankkeen johdosta kuultu naapurit 3 kpl ja Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue. Mahdolliset huomautukset käsitellään kokouksessa.

Hankkeesta on pyydetty palo- ja pelastuslaitoksen ja terveysviranomaisen lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää myöntää Koy Artun Hoiva-asunnot Oy:lle hakemuksen mukaisen rakennusluvan lupaehtojen mukaisesti, pöytäkirjan liitteenä.
Rakennustarkastaja oikeutetaan päättämään hankkeeseen liittyvistä muutoksista ja muutosluvista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________


Muutoksenhaku

Hallintovalitusohje
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS
Viranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO
                          Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
                          Puh: 029 56 42502
                          Fax: 029 56 42501
                          Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiososoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitusasiakirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinenpäivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.