Rakennuslupajaosto, kokous 4.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus / Koy Artun Hoiva-asunnot Oy / kiinteistö 213-430-2-33

KNGDno-2018-488

Kuvaus

Koy Artun Hoiva-asunnot Oy hakee MRL 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta palvelutalon perustuksien rakentamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta kiinteistölle Mäntyranta RN:o 2:33

Hakijat asettavat 40.000,00 €:n vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää myöntää aloittamisoikeuden Koy Artun Hoiva-asunnot Oy:lle edellytyksellä, että hakija asettaa 40.000,00 €:n vakuuden palvelutalon perustuksien rakentamiseksi ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta kiinteistölle Mäntyranta 2:33.
Tämän päätöksen toimeenpano ei tee mahdollista lupapäätöksen muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Päätöksestä peritään rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat 21.1.2018 22 §:n mukainen 220,00 €:n maksu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

 


Muutoksenhaku

Hallintovalitusohje
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS
Viranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO
                          Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
                          Puh: 029 56 42502
                          Fax: 029 56 42501
                          Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiososoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitusasiakirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinenpäivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.