Rakennuslupajaosto, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Rakennuslupahakemus / Muurametalot Oy / teollisuushalli / 213-428-11-12

KNGDno-2021-583

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Muurametalot Oy on hakenut rakennuslupaa teräsrakenteiselle teollisuushallille kiinteistölle
Matinsaha RN:o 11:12 Salmenkylän kylässä, osoitteessa Sepäntie 4.

Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Lapaskankaan teolisuusalueella asemakaavan
mukaisella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T).
Tontin tehokkuusluku e=0,30 ja pinta-ala on, huomioiden RN:o 11:12 ja 11:22, yhteensä 20.480 m².
Rakennusoikeus on 6.144 k-m², rakennusoikeutta on käytetty hakemuksen mukaisen rakentamisen
jälkeen 5.074,7 k-m². Hakemuksen mukaisen rakennuksen kerrosala on 2.441 m².

Teollisuushalli rakennetaan paloluokkaan P2.

Naapurit kuultu MRL 133 §:n mukaisesti luvan hakijan toimesta, ei huomautettavaa.

Rakennuslupahakemuksen liitteenä olevat asiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää myöntää Muurametalot Oy:lle hakemuksen mukaisen rakennusluvan
lupaehtojen mukaisesti teollisuushallin rakentamiseksi, pöytäkirjan liitteenä.

Rakennustarkastaja oikeutetaan päättämään hankkeeseen liittyvistä muutoksista ja muutosluvista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________


Muutoksenhaku

Hallintovalitusohje
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS
Viranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO
                          Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
                          Puh: 029 56 42502
                          Fax: 029 56 42501
                          Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiososoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitusasiakirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinenpäivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.