Rakennuslupajaosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valitus rakennuslupalaskuun 14.12.2016 nro 20160293 / Reijo Leppänen

KNGDno-2017-399

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Reijo Leppänen on tehnyt 16.8.2017 valituksen rakennusluvan 2016-312 rakennuslupalaskusta, pöytäkirjan liitteenä.

Reijo Leppänen haki yhtä aikaa lupaa asuinrakennukselle ja varastolle, hakemukset jätetty rakennusvalvontaan 5.8.2016.

Reijo Leppänen toteaa valituksessaan, että rakennustarkastaja siinä vaiheessa hylkäsi varaston lupa-asian, perusteellista syytä ilmoittamatta.
Varaston rakennuslupahakemuksen perui 19.8.2016 sähköpostitse Leppäsen valtakirjalla valtuuttamana Markku Korhonen. Pöytäkirjan liitteenä valtakirja ja kirjallinen peruutus.

Valituksessa on myös todettu, että kummallekaan rakennusluvalle rakennustarkastaja ei ole tehnyt rakennuspaikan määritystä eikä myöskään peruskoron määritystä.
- Asuinrakennuksen, lupa 2016-210, rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen on suoritettu 2.9.2016. Siinä vaiheessa, kun katselmus suoritettiin anturat oli laudoitettu ja raudoitettu. Rakennuspaikan sijainti ja suunniteltu korko tarkistettiin. Paikalla oli urakoitsija, Hannu Pynnönen, joka allekirjoitti pöytäkirjan, pöytäkirjan liitteenä.
- Varaston, lupa 2016-312, rakennuspaikan merkintää rakennuttaja ei ole tilannut eikä myöskään ole suoritettu viranomaisen toimesta. Varaston sijainnin tarkistus on suoritettu asuinrakennuksen käyttöönottokatselmuksen yhteydessä 2.6.2017. Markku Korhonen vahvisti asian sähköpostitse 17.8.2017, pöytäkirjan liitteenä.

Valituksessa on todettu, että vastaava työnjohtaja olisi voinut hoitaa naapurin kuulemisen rakennusvalvonnan sijasta, joka suoritti kuulemisen.
- Vastaava työnjohtaja Markku Korhosen kanssa sovittiin, kun hän jätti rakennusvalvontaan varaston rakennuslupahakemuksen, että rakennusvalvonta suorittaa MRL 133 §:n mukaisen naapurin kuulemisen. Korhonen vahvisti asian sähköpostitse 17.8.2017, pöytäkirjan liitteenä.

Valituksessa Reijo Leppänen katsoo ettei missään tapauksessa ole velvoitettu maksamaan laskun kokonaissummaa.

Reijo Leppänen on 28.8.2017 suorittanut rakennusvalvontalaskun lukuunottamatta rakennuspaikan merkinnän ja naapurikuulemisen osuutta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Luukkainen, kari.luukkainen.lh@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää, että rakennuslupien 2016-210 ja 2016-312 viranomaistoiminnassa ei ole toimittu vastoin lakia, määräyksiä eikä yhteisesti sovittuja asioita, joten Reijo Leppänen velvoitetaan maksamaan rakennusvalvontalaskun, 14.12.2016 nro 20160293, kokonaisuudessaan ja välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Rauno Kuokkanen poistui asiankäsittelyn ajaksi.
________

 

 

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Reijo Leppänen on tehnyt valituksen, pöytäkirjan liitteenä, Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (02724/17/4113) rakennuslupamaksusta ja rakennuspaikan ja peruskoron määrittämisestä kiinteistölle 213-439-1-140.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Reijo Leppänen haki 5.8.2016 saapuneella rakennuslupahakemuksella asuinrakennuksen ja varaston rakennuslupaa. 19.8.2016 rakennuttajan edustaja, valtakirjalla, Markku Korhonen perui kirjallisesti sähköpostitse varaston rakennuslupahakemuksen.
Peruutuksen takia rakennuslupahakemus käsiteltiin ainoastaan asuinrakennuksen osalta. Rakennuslupa asuinrakennukselle myönnettiin 23.8.2016.
Varastolle rakennuslupa on haettu myöhemmin, päätöspäivämäärä on 22.11.2016.
Pöytäkirjan liitteenä valtakirja, kirjallinen varaston rakennuslupahakemuksen peruutus, rakennuslupapäätökset 2016-210 ja 2016-312.

Asuinrakennuksen rakennusluvan lupaehtona oli sijainnin merkitseminen. Rakennuspaikan merkintä ja korkeusaseman määrittäminen on suoritettu 2.9.2016 MRL 149 b §:n mukaisesti.
Katselmuksen tilasi puhelimitse kohteen vastaava työnjohtaja Markku Korhonen. Kun katselmus suoritettiin oli rakennuksen anturalaudoitus ja -raudoitus tehty.
Katselmuksessa vahvistettiin rakennuksen sijainti ja pääsuunnittelijan / vastaavan työnjohtajan määrittelemä korkoasema.
Pöytäkirjan kuittasi katselmuksessa läsnä ollut urakoitsija Hannu Pynnönen.
Taksa rakennuspaikan merkinnästä perustuu rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat 27.9.2016 hinnoitteluun 14.1 §.
Pöytäkirjan liitteenä katselmuspöytäkirja ja vastaava työnjohtaja Markku Korhosen vahvistus katselmuksesta.

Rakennuslupajaosto esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että se hylkäisi tehdyn valituksen perusteettomana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.