Rakennuslupajaosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Rakennuslupajaoston delegointipäätös (lisäpykälä)

KNGDno-2017-528

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan hallintosäännön 20.3.2017 mukaisesti rakennuslupajaosto toimii kunnan maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii ja päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalle kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä sekä kulloinkin voimassa olevista muista rakennusvalvonnan toimintaa ohjaavista laista ja määräyksistä ellei se kuulu rakennustarkastajan päätösvaltaan.
Rakennuslupajaosto voi päätöksellään lisäksi delegoida toimivaltaa rakennustarkastajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää hyväksyä seuraavien rakennuslupajaoston toimialueeseen kuuluvien asioiden siirron rakennustarkastajan päätettäväksi:

1. Päättää enintään kaksikerroksisen ja alle 1000 k-m² rakennusten rakennusluvista.

2. Päättää toimenpideluvista ja toimenpideilmoituksista.

3. Päättää MRL 128 §:n mukaisista maisematyöluvista

4. Päättää MRL 122 §:n mukaisesti rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajien hyväksymisestä.

5. Päättää MRL 143 §:n mukaisesti rakennusluvan jatkoajasta.

6. Toimii MRL 167 §:n mukaisena ympäristönhoitoviranomaisena.

7. Päättää MRL 127 §:n mukaisista rakennusten purkuluvista.

Päätös tehdään ehdolla, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen hallintosäännön muuttamiseksi (kunnanhallitus § 372 11.12.2017 rakennustarkastajan päätösvalta) ja kunnanvaltuuston päätös saa lainvoiman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________


Muutoksenhaku

Hallintovalitusohje
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS
Viranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO
                          Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
                          Puh: 029 56 42502
                          Fax: 029 56 42501
                          Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiososoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitusasiakirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinenpäivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.