Rakennuslupajaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valitus rakennuslupalaskuun 14.12.2016 nro 20160293 / Reijo Leppänen

KNGDno-2017-399

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Reijo Leppänen on tehnyt 16.8.2017 valituksen rakennusluvan 2016-312 rakennuslupalaskusta, pöytäkirjan liitteenä.

Reijo Leppänen haki yhtä aikaa lupaa asuinrakennukselle ja varastolle, hakemukset jätetty rakennusvalvontaan 5.8.2016.

Reijo Leppänen toteaa valituksessaan, että rakennustarkastaja siinä vaiheessa hylkäsi varaston lupa-asian, perusteellista syytä ilmoittamatta.
Varaston rakennuslupahakemuksen perui 19.8.2016 sähköpostitse Leppäsen valtakirjalla valtuuttamana Markku Korhonen. Pöytäkirjan liitteenä valtakirja ja kirjallinen peruutus.

Valituksessa on myös todettu, että kummallekaan rakennusluvalle rakennustarkastaja ei ole tehnyt rakennuspaikan määritystä eikä myöskään peruskoron määritystä.
- Asuinrakennuksen, lupa 2016-210, rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen on suoritettu 2.9.2016. Siinä vaiheessa, kun katselmus suoritettiin anturat oli laudoitettu ja raudoitettu. Rakennuspaikan sijainti ja suunniteltu korko tarkistettiin. Paikalla oli urakoitsija, Hannu Pynnönen, joka allekirjoitti pöytäkirjan, pöytäkirjan liitteenä.
- Varaston, lupa 2016-312, rakennuspaikan merkintää rakennuttaja ei ole tilannut eikä myöskään ole suoritettu viranomaisen toimesta. Varaston sijainnin tarkistus on suoritettu asuinrakennuksen käyttöönottokatselmuksen yhteydessä 2.6.2017. Markku Korhonen vahvisti asian sähköpostitse 17.8.2017, pöytäkirjan liitteenä.

Valituksessa on todettu, että vastaava työnjohtaja olisi voinut hoitaa naapurin kuulemisen rakennusvalvonnan sijasta, joka suoritti kuulemisen.
- Vastaava työnjohtaja Markku Korhosen kanssa sovittiin, kun hän jätti rakennusvalvontaan varaston rakennuslupahakemuksen, että rakennusvalvonta suorittaa MRL 133 §:n mukaisen naapurin kuulemisen. Korhonen vahvisti asian sähköpostitse 17.8.2017, pöytäkirjan liitteenä.

Valituksessa Reijo Leppänen katsoo ettei missään tapauksessa ole velvoitettu maksamaan laskun kokonaissummaa.

Reijo Leppänen on 28.8.2017 suorittanut rakennusvalvontalaskun lukuunottamatta rakennuspaikan merkinnän ja naapurikuulemisen osuutta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Luukkainen, kari.luukkainen.lh@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää, että rakennuslupien 2016-210 ja 2016-312 viranomaistoiminnassa ei ole toimittu vastoin lakia, määräyksiä eikä yhteisesti sovittuja asioita, joten Reijo Leppänen velvoitetaan maksamaan rakennusvalvontalaskun, 14.12.2016 nro 20160293, kokonaisuudessaan ja välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Rauno Kuokkanen poistui asiankäsittelyn ajaksi.
________

 

 


Muutoksenhaku

Hallintovalitusohje
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS
Viranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO
                          Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
                          Puh: 029 56 42502
                          Fax: 029 56 42501
                          Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiososoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinenpäivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.