Rakennuslupajaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Rakennuslupahakemus 2017-247 / Kiinteistö Oy Kangasniemen Otontori

KNGDno-2017-403

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Kangasniemen Otontori on hakenut lupaa rakentaa  3-kerroksisen asuinkerrostalon kiinteistölle Toimela RN:o 1:25 osoitteessa Otto Mannisen tie 4.

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee vuonna 1966 voimaan tulleen asemakaavan mukaiselle yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueella (ALK).
Rakennuspaikan pinta-ala on 1714 m².
Kohteelle on myönnetty 20.5.2016 poikkeamispäätös, jolla on ratkaistu rakennusoikeuden ja tehokkuuden ylitys. Uudisrakennuksen kerrosala on 1403 m², jolloin rakennusoikeus ylittyy 347 m² ja tehokkuudeksi muodostuu e = 0,81.

Naapurit on kuultu MRL 133 §:n mukaisesti hankkeen johdosta. Kiinteistö RN:o 1:23, Kiinteistö Oy Kangasniemen Otonkulma huomautti kuulemisessa Otto Mannisen tien puoleisen piha-alueen ulottumisesta huomautuksen tehneen tilan rajaan saakka. Ratkaisu tuottaa heidän mielestä haittaa Otonkulman tontille ja vaikeuttaa liikehuoneistojen huoltoa ja toimintaa.
Pohjois-Savon Ely-keskus liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on kuultu hankkeen johdosta 27.9.2017. Mahdolliset huomautukset käsitellään kokouksessa.

Rakennuslupahakemuksen liitteenä olevat asiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää myöntää Kiinteistö Oy Kangasniemen Otontorille hakemuksen mukaisen rakennusluvan lupaehtojen mukaisesti, pöytäkirjan liitteenä.
Rakennustarkastaja oikeutetaan päättämään hankkeeseen liittyvistä muutoksista ja muutosluvista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

 


Muutoksenhaku

Hallintovalitusohje
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS
Viranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO
                          Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
                          Puh: 029 56 42502
                          Fax: 029 56 42501
                          Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiososoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinenpäivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.