Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisadressi 2019

KNGDno-2018-243

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 116 § Valtuutettujen aloitteet:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää,​ että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,​ joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava,​ mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,​ mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuustoaloitteet 2019 ja niiden toimenpiteet

Vuonna 2019 annettiin kaksi valtuustoaloitetta. 

18.2.2019 Tuula Vornasen aloite Attendon yhteistyön keskeyttämiseksi

Tuula Vornasen esitti aloitteessa,​ että yhteistyö keskeytettäisiin Attendon kanssa ns. vanhainkodin alueella. Kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Attendon kanssa,​ johon perustuen on myös myöntänyt alueelle rakennusluvan,​ tehnyt alueesta vuokrasopimuksen sekä allekirjoittanut kauppakirjan vanhainkodin rakennuksesta Attendon kanssa. Näin ollen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 § 13 päättänyt,​ että valtuustoaloitteen käsittelyn jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista ja että sen voidaan katsoa olevan loppuunkäsitelty.

18.2.2019 Kangasniemen Vihreät valtuustoaloite subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamisesta

Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 18.2.2019 varhaiskasvatuksen subjektiivisen rajauksen poistamisesta sekä ryhmäkokojen palauttamista vuoden 2016 tasolle.

  1. Varhaiskasvatuksen mahdollisuus subjektiivisen hoidon rajaukseen 20 tuntia/viikko päättyy 31.7.2020. Varhaiskasvatuslakiin 12 §  tehty muutos 1395/2019 tulee voimaan 1.8.2020.

12 § (19.12.2019/1395) Oikeus varhaiskasvatukseen

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 1 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesti sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.

Jos lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan taikka perusopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään täydentävästi.

  1. Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Suhdeluvun muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.  Nykyinen suhdeluku, 1/8, on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Asetusmuutos astuu voimaan 1.8.2020.

Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan 1.8.2020 alkaen toiminnassa huomioon muutos varhaiskasvatuslaissa 12 § (19.12.2019/1395) ja valtioneuvoston 1.8.2020 voimaan astuva muutos päiväkotien henkilöstön ja lasten välisessä suhdeluvussa.

Kuntalaisadressi 2019

16.12.2019 Vetoomus Kangasniemen kouluverkkoselvityksen laakentamiseksi: Sisäilma ja oppimisympäristöjen turvallisuus

Ennen kunnanvaltuuston kokousta 16.12.2019 kunnanvaltuuston puheenjohtajalle luovutettiin www.adressi.comissa ollut kuntalaisadressi, jonka ovat allekirjoittaneet 179 henkilöä, joista 111 on ilmoittanut paikkakunnakseen Kangasniemen. 

Kuntalain 23 §:n mukaisesti kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 2 % vuoden 2019 Kangasniemen kunnan väkiluvun mukaan on 107,2 asukasta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kangasniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 48 päättänyt hyväksyä kouluverkkoselvityksen ja Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisen syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Päätös on hallinnollisesti kesken päätöksestä tehdyn kunnallisvalituksen johdosta. Ennen hallinto-oikeuden päätöstä asiassa, ei kunta ota asiaa uudelleenkäsiteltäväksi. Kun hallinto-oikeuden päätös saadaan, asiaa tarkastellaan mahdollisesti uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 valtuustoaloitteiden sekä kuntalaisadressin tilanteen ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet ja että valtuusto katsoo vuonna 2019 tehdyt valtuustoaloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 valtuustoaloitteiden sekä kuntalaisadressin tilanteen ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet ja että valtuusto katsoo vuonna 2019 tehdyt valtuustoaloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.