Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tilinpäätös 2019

KNGDno-2020-31

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kangasniemen kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 114 §:n mukaisesti laatia ja siällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Vuoden 2019 tilinpäätös on 828.654,58 euroa alijäämäinen, joka aiheutui kasvaneista  Essote ky:lle maksettavista kuntamaksuosuuksista sekä verotulojen kertymävajeesta. Alijäämä sisältää Essote ky:n erikoissairaanhoidon alijäämästä kunnan osuuden 212.564 euroa, josta tehty taseeseen pakollinen varaus. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 5,2 milj. euroa. Kuntakonsernin tulos on 1,5 milj. alijäämäinen, konsernin taseessa on kertynyttä alijäämää 2,4 milj. euroa.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kirjattiin 5,5 milj euroa, joista ulkoisia toimintatuottoja on 3,0 milj euroa. Toimintakuluja tilinpäätöksessä on 41,7 milj euroa ja näistä ulkoisia kuluja 39,2 milj euroa. Henkilöstömenot ovat tilinpäätöksen mukaan 8,2 milj euroa, jossa alitusta talousarvioon on 0,1 milj euroa. Asiakaspalvelun ostot Essote Ky:ltä on tilinpäätöksen mukaan 24,3 milj. euroa. Valtuuston myöntämän 2,0 milj lisämäärärahan jälkeen asiakaspalvelun ostot Essote ky:ltä jäivät 0,6 milj euroa alle talousarvion, kasvua edelliseen vuoteen on 0,5 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui 36,2 milj. euroa, joka on n. 0,8 milj. euroa heikompi kuin tilinpäätöksessä 2018.

Verotuloja tilitetty kunnalle v. 2019 yhteensä 18,5 milj., joka on alle budjetin 0,3 milj. ja 0,5 milj enemmän kuin v. 2018. Valtionosuuksia kirjattiin tilinpäätökseen 18,4 milj, 0,2 milj yli budjetoidun ja 0,3 milj euroa enemmän kuin v. 2018. Verorahoitus yhteensä on 36,9 milj, jossa kasvua n. 0,7 milj. vuoteen 2018.

Vuosikatteeksi tilinpäätökseen on muodostunut 0,8 milj. euroa, 157 euroa asukasta kohti. Vuosikate ei riitä kattamaan 1,7 milj. poistoja.

Vuonna 2019 on tehty investointeja 1,1 milj. eurolla. Kunnan lainamäärä on 21,7 milj.  asukasta kohti 4.057 euroa. Kuntakonsernin lainamäärä on 30,8 milj., asukasta kohti 5.749 euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnahallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä 828.654,58 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli- ja alijäämätilille

2. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelujen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

4. sallii, että tarvittaessa voidaan vielä tehdä teknisiä muutoksia ennen kunnanvaltuuston käsittelyä ilman, että siitä kunnanhallituksen tarvitsee erikseen päättää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Kunnahallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että tilikauden 2019 alijäämä 828.654,​58 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-​ ja alijäämätilille

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.