Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2019-706

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 30.4. saa olla 33,3 % ja palkkojen osalta 31,5 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Huhtikuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt lähes budjetin mukaisesti 1 735 t€ (32,9 %).

Toimintakuluja on kirjattu 12 965 t€ (30,8 %). Käyttö on alle budjetoidun, mutta koronaepidemiasta aiheutuvien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvu tälle vuodelle on huomattava, joten menopaineet tulevat näkymään myöhemmin.

Palkkojen käyttöaste on 31 %, eli juuri budjetin mukainen, joten tulevat kunta-alan palkkaratkaisut tulevat ylittämään budjetin.

Vähäisiä vastuualueylityksiä esiintyy, mutta lautakuntatasolla menot ovat budjetin mukaiset.

Verotuloja on kertynyt 30.4. mennessä 6 421 t€, (33 %) budjetin mukaisesti, mutta Kuntaliiton ennuste tälle vuodelle on koronaepidemiasta johtuen n. 1,5 mij. € vähemmän kuin on budjetoitu. Valtionosuuksia on kirjattu 6 241 t€, (33,3 %) ja koko vuoden osalta valtionosuuksiin on tulovaltiolssa valtion kompensaatio veroperustemuutoksista johtuen 461 t€, joka peritään 4,6 %:n korolla takaisin v. 2021. Koko verorahoitus jäänee n. 1 milj euroa alle budjetoidun.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 433 t€, poistoja huhtikuun loppuun mennessä kirjaantuu 560 t€, joten ylijäämäksi muodostuu 30.4. tilanteessa n. 870 t€, mutta yllä mainitut talouden epävarmuustekijät vaikeuttavat ennustettavuutta.

Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu, vastuualueraportti ja toiminnallisten tavoitteiden totetuminen 1.1.-30.4.2020.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.4.2020 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mikko Nislin, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.4.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.