Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Määräalan ostotarjous / 213-424-2-99

KNGDno-2020-319

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Haarajoenniemessä sijaitsevan tilan xxxxxxxxxx omistajat xxxxxxxxxx ovat tehneet kunnalle ostotarjouksen 1000 m2:n suuruisesta määräalasta, joka tulisi heidän kiinteistöönsä lisämaaksi. Lisämaan tarvetta on perusteltu mm. sillä että tilan rantasaunalle ei ole oman tontin kautta järjestettävissä ajoneuvolla ajettavaa kulkuyhteyttä huolto- ja pelastustietä varten maaston jyrkkyydestä johtuen ja lisämaa mahdollistaisi myös mahdollisten uusien talousrakennusten rakentamisen. Tarjoushinta on 2000 €, joka vastaa esim. viime vuosina Malloksen ranta-alueilla toteutuneissa vesijättöjen lunastuksissa käytettyä tonttimaiden hintatasoa. Puustoltaan alue on pääosin alle 10-vuotiasta mäntytaimikkoa.

Tarjouskirjelmä ja kartta liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy ostotarjouksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä liitekartassa osoitetun Haarajoenniemen tilaan 231-424-2-99 kuuluvan n. 1000 m2:n suuruisen määräalan xxxxxxxxxx 2000 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan tilaan xxxxxxxxxx. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se päättää myydä liitekartassa osoitetun Haarajoenniemen tilaan 231-​424-​2-​99 kuuluvan n. 1000 m2:n suuruisen määräalan Matti ja Pirjo Tiihoselle 2000 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan tilaan Katajamäki 213-​424-​2-​90. Ostaja vastaa määräalan lohkomis-​ ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ostajat, Marja Iikkanen, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.