Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kouluverkkoselvitys

KNGDno-2019-741

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 48 päättänyt, että se hyväksyy tehdyn kouluverkkoselvityksen ja hyväksyy Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätöksestä tehty valitus on käsitelty Itä-Suomen Hallinto-oikeudessa 13.5.2020, päätösnumero 20/0232/2. Hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut kunnanvaltuuston päätöksen.

Päätöksessään hallinto-oikeus on oikeudellisessa arvioinnissa todennut seuraavaa:

Valtuuston valituksenalainen päätös ei ole koskenut koulujen oppilaiden, oppilaiden vanhempien tai perhepäivähoitopaikka Pikkuväen hoitolasten taikka yrittäjän oikeutta tai velvollisuutta hallintolaissa tarkoitetulla tavalla. Heitä ei näin ollen ole pidettävä valtuuston päätöksellään hyväksymässä asiassa hallintolain 11 §:ssä tarkoitettuina asianosaisina eikä heille ole mainitun lain 34 §:n mukaisesti tullut varata tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi.

Kuntalain 22 §:ssä säädettyjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien laajuus ja tavat ovat kunnan harkinnassa. Kuntalain säännös asettaa kun­ nalle yleisen velvollisuuden huolehtia osallistumisen mahdollistamisesta, mutta ei sellaista yksittäisen asian käsittelyä koskevaa menettelyvaatimusta, jonka laiminlyöminen voisi johtaa asiassa tehdyn päätöksen kumoamiseen. Hallintolain 41 § puolestaan sisältää yksityiskohtaisemman velvollisuuden tiedottaa asian vireillä olosta silloin, kun asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.

Koulujen lakkauttamisella voi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olla hallintolain 41 §:n I momentissa tarkoitettu huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten oloihin. Asian valmistelussa on siten pitänyt varata tällaisille henkilöille tilaisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Koulujen lakkauttamista koskevan asian vireilläolosta on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamista arvioitaessa on otettava huomioon kuntalaisten tiedon­ saantioikeus ja vaikuttamismahdollisuudet kaikkien lakkautusuhan alla ole­ vien koulujen osalta. Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvitys on koskenut Kangasniemen neljää kyläkoulua, mistä syystä kuntalaisilla on ollut asiassa korostunut tarve saada tietoja asian valmistelusta sekä mahdollisuudestaan vaikuttaa siihen. Asian vireilläolosta ilmoittaminen yksinomaan kyläyhdistysten yhdyshenkilöille sähköpostitse ja koulujen oppilaiden vanhemmille sekä opettajille koulujen sisäistä oppilashallintojärjestelmää käyttäen ei ole ollut riittävää. Kunnanhallituksen lausunnon mukaan asiasta on julkaistu artikkeleita Kangasniemen kunnallislehdessä ja maakunnallisissa päälehdissä, ja asiasta on lisäksi jaettu informaatiota sosiaalisen median kautta. Hallinto-oikeudelle ei ole kuitenkaan esitetty tarkempaa selvitystä kyseisestä kirjoittelusta. Asian valmistelu on esitetyn selvityksen perusteella edennyt hyvin nopeasti. Kunta ei ole osoittanut, että asiasta olisi käyty julkisuudessa niin laajasti keskustelua, että osallisilla olisi tosiasiassa ollut mahdollisuudet saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä. Esitetyn selvityksen perusteella ei voida varmistua siitä, että kouluverkkoselvityksen kohteena olevien kyläkoulujen lakkauttamisuhka on ollut kuntalaisten yleisessä tiedossa. Asian vireilläolosta ilmoittaminen ei siten ole ollut asiassa ilmeisen tarpeetonta.

Asian vireilläolosta ilmoitettaessa on mainittava, mistä asiassa on kysymys ja minkälaisia vaikutuksia asialla saattaa olla. Koulujen oppilaiden huoltajille sekä kyläyhdistysten yhdistysten edustajille toimitetut ilmoitukset kouluverkkoselvityksen vireilläolosta ovat olleet puutteellisia, koska niissä ei ole selkeästi ilmoitettu, että kouluverkkoselvityksessä ja kouluverkkokiertueessa on kysymys selvityksessä mukana olevien kyläkoulujen määrän supistamisesta eli jonkun tai joidenkin koulujen lakkauttamisesta. Kouluilla järjestettyihin tilaisuuksiin ei ole lähetetty erillisiä kutsuja, eikä tilaisuuksista ole laadittu pöytäkirjoja tai muitakaan muistiinpanoja. Ilmoitus tilaisuuksista on lähetetty vain päivä sen jälkeen, kun valtuusto oli päättänyt kouluverkkoselvitystyön käynnistämisestä. Valmistunut kouluverkkoselvitys, jossa on otettu kantaa kouluverkon supistamiseen, on valittajien mukaan esitelty valtuustolle talousarvioseminaarissa vasta kouluilla järjestettyjen tilaisuuksien jälkeen. Asiassa on näin ollen jäänyt epäselväksi se, millaisia tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista koulujen tilaisuuksissa on ylipäänsä ollut asian keskeneräisyydestä johtuen mahdollista antaa.

Koulujen lakkauttamista koskevan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä ei ole edellä lausutuin perustein ilmoitettu hallintolain 41 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Se seikka, että kouluilla järjestetyistä tilaisuuksista sekä muista suoritetuista kyselyistä saatua selvitystä on sisällytetty kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi saatettuun koulu­ verkkoselvitykseen, ei ole korjannut asiaan osallisten vaikuttamismahdollisuuksien varaamisessa olleita virheitä. Kunnanvaltuuston päätös on siten syntynyt vaikuttamismahdollisuuksien varaamisen laiminlyömisen johdosta virheellisessä järjestyksessä ja se on lainvastaisena kumottava.

Kunnanvaltuuston päätöksen tultua kumotuksi edellä mainitulla perusteella hallinto-oikeus ei lausu enää muista valitusperusteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

  1. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Itä-Suomen Hallinto-oikeuden päätöksen 20/0232/2 ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
     
  2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kunnanvaltuuston tekemän päätöksen 16.12.2019 § 48 kumouduttua aloittaa kouluverkkoselvityksen uudelleenvalmistelun. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-oikeuden esiintuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista ja siinä tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan perusopetuksen kouluverkkoa sekä yksittäisten kyläkoulujen lakkauttamista. Asia valmistellaan kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020.

Päätös

Mikko Nislin, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyssä.

Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että kohtaa kaksi ei hyväksytä tällaisena. Maisa Juntunen esitti kohdaksi 2: Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista nojaten päätetään, että jos oppilasmäärä laskee koulussa alle 16 oppilaan selvitetään koulun jatkamisen mahdollisuuksia. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen päätösehdotus

  1. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Itä-​Suomen Hallinto-​oikeuden päätöksen 20/0232/2 ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
     
  2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se kunnanvaltuuston tekemän päätöksen 16.12.2019 § 48 kumouduttua aloittaa kouluverkkoselvityksen uudelleenvalmistelun. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-​oikeuden esiintuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista ja siinä tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan perusopetuksen kouluverkkoa sekä yksittäisten kyläkoulujen lakkauttamista. Asia valmistellaan kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)