Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Eroilmoitus luottamustehtävästä

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mika Laitinen on 6.5.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut,​ että hän hakee eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta 6.5.2020 alkaen.

Mika Laitinen hakee eroa:

1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä

2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä

3) Kangasniemen vuokratalojen hallituksen varajäsenen tehtävästä

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

1) Kunnanhallitus

a) myöntää Mika Laitiselle eron Kangasniemen Vuokratalot Oy:n varajäsenen tehtävästä ja

b) valitsee Kangasniemen Vuokratalot Oy:n varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelleen ja

2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Hanna Lamminen ja

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätös

1) Kunnanhallitus päätti, että se

a) myöntää Mika Laitiselle eron Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallituksen varajäsenen tehtävästä ja

b) valitsee Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallituksen varajäseneksi Tuomo Janhusen jäljellä olevalle toimikaudelleen ja

2) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Hanna Lamminen ja

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se

a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja

b) toteaa,​ että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen,​ jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Hanna Lamminen ja

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-​2021.

Päätös

a) Päätösehdotus hyväksyttiin.

b) Päätösehdotus hyväksyttiin.

c) Vihreä valtuustoryhmä esittää valtuustolle, että valtuusto:

- Valitsee kunnanhallituksen jäseneksi Maisa Juntusen ja tälle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Suvi Tiihosen.

- Samalla valitsee Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan jäseneksi Maisa Juntusen tilalle Hanna Lammisen ja tälle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marjo Heikkisen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valitut, Mika Laitinen, Suvi Tiihonen, Hanna Lamminen, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.