Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Läsäkosken Kartano Oy:n maksuohjelman muutos

KNGDno-2017-267

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on 15.12.2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt alueen Läsäkosken Kartano Oy:lle.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt järjestelyn 12.12.2011 § 69.

Kauppahinta on 483 700 €. Kauppahinta suoritetaan kunnalle 10 vuoden kuluessa. Kukin maksuerä tarkistetaan nykyarvoonsa kuluttajahintaindeksi arvolla.

Ostaja suoritti vuosien 2011, 2012 ja 2013 kauppahinnan erät yhteensä 147 982,55 €.

Kunnanhallitus 19.1.2015 § 7 hyväksyi Läsäkosken Kartano Oy:n 30.11.2014 erääntyneen maksuerän siirron neuvottelujen mukaisesti niin, että erääntyneeseen laskuun sisältyvä indeksikorotus 2409,23 € tulee maksaa välittömästi ja osa kauppahinnasta 6370 € 30.4.2015 mennessä. Loppuosa 11/2014 erääntyneestä laskusta 42 000 € siirretään maksettavaksi kauppakirjassa sovittuna maksuaikana (30.11. mennessä) kunakin viimeisenä kuutena vuotena 7 000 €:n tasaerissä indeksiin korotettuna. Vuosien 2015-2020 maksuerien suuruus on tällöin 55.370 euroa ilman sopimuksen mukaisia indeksikorotuksia.

Kauppahinnasta on 24.5.2017 maksamatta 251.480 euroa, johon sisältyy myös 30.000 € 11/2016 erääntyneestä laskusta, joka oli yhteensä 58.318,07.

Läsäkosken Kartano Oy pyytää maksuohjelman muuttamista siten, että lyhennys ja indeksikorotus vuodessa olisi yhteensä n. 30.000 euroa.

Perusteluina Läsäkosken Kartano Oy esittää:

”Olemme joutuneet ja joudumme tulevaisuudessakin korjaamaan rakennuksia selvästi enemmän kuin alunperin arvelimme ja tulopuolen tuottaman kassavirran kautta emme pysty tulevinakaan vuosina maksamaan kuin tuon 30.000 euroa vuodessa.

Kuten todettu, kauppakirja edellyttää, että kohteen rakennuskanta pidetän kunnossa. Ja se on toinen syy, miksi kiinnitämme huomiota rakennuskannan kuntoon. Toinen syy on tietenkin palvelutason pitäminen vähintään nykytasolla tai jopa sen parantaminen kassavirran vakiinnuttamisen tai parantamisen varmistamiseksi.

Olemme näiden vuosien aikana maalanneet kaikki ulkorakennukset ja tehneet niihin ylläpitö korjauksia. Willa Lohi on kunnostettu täysin niin ulkoa kuin sisältä, lukuunottamatta kylpyhyoneen laatotuksia jotka teemme todennäköisesti ensi talvena. Lisäksi piha-aluetta on kunnostettu ja rakennuksen yhteyteen on rakennettu iso lisäterassi. Willa Taimenen sisäosa kunnostettiin meenneenä talvena ja makuuhuoneiden kalustus uusittiin täysin. Ulkorakennukset ovat kunnostettu toimestamme jo aiemmin, joten tulevana kesänä Willa Taimenen julkisivi pestään tarvittaviltaosin huoltomaalataan.

Tavoitteenamme on tehdä kartanon julkisivumaalaus kuluvana kesänä, sekä aloittaa Willa Hauen peruskorjaus. Willa Hauki on teknisesti erittäin heikossa kunnossa ja siihen panostaminen on täysin välttämätöntä.

Huolimatta siitä, että tulemme hakemaan avustuksia erilaisista rahoituslähteistä, remontteihin on useiden seuraavien vuosien aikana suoritettava kunnostuksia siten, että toiminnan kassavirrasta voidaan tulevaisuudessakin ohjata lyhennyksiin vain tuo 30.000€/vuosi.

Esitämmekin siis, että kauppahinnan loppuosan maksusaikataulu muutettaisiin olemaan 30.000€ /vuosi.”

Esitetyn mukaan maksuohjelma muuttuisi siten, että vuosittain lyhennetään 28.500 euroa, johon lisätään indeksikorotus, jolloin lasku olisi n. 30.000 euroa.

Lainamäärä 251 480 € (24.5.2017)

Lyhennnykset:

  • 28 500 €, vuosina 2017-2024
  • 23 480 €, vuonna 2025 (viimeinen erä)     

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Läsäkosken Kartano Oy:n maksuohjelman muutoksen siten, että lyhennys vuosittain 28.500 euroa, johon lisätään indeksikorotus, jolloin lasku on n. 30.000 euroa.  Lyhennykset vuosittain 30.4. mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Läsäkosken Kartano Oy

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.