Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Harvel Kiinteistöt Oy:n luoton maksuohjelman muutos

KNGDno-2017-274

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 16.12.2013 § 98 myöntänyt Harvel Kiinteistöt Oy:lle 400.000 €:n pankkitakauksen ja Kunnanvaltuusto on 27.1.2014 § 5 pannut täytäntöön em. päätöksen. Liite.

Kangasniemen kunta on takaajana Harvel Kiinteistöt Oy:n luotossa numero 183820-26387, jonka pääoma on tällä hetkellä 642.256 €. Lainan nykyisen maksuohjelman mukainen päättymispäivä on 7.2.2024.

Kangasniemen kunnan takausosuus luotosta on 321.128 €. Pankin erääntynyt saatava luotosta on nyt 66.941 €, korot on maksettu.

Harvel Kiinteistöt Oy on tehnyt vuokrasopimuksen Wiljam Sarjalan tie 18:ssa sijaitsevasta liikerakennuksesta Ale-Makasiini Matti Riikonen Oy:n kanssa 27.4.2017.

Nordea Bank esittää, että lainaan tehdään 10 vuoden takaisinmaksuohjelman mukainen muutos, joka edellyttää takaajan Kangasniemen kunnan suostumusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasniemen kunta antaa takaajana suostumuksen, että lainaan tehdään 10 vuoden takaisinmaksuohjelman mukainen muutos.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 khall päätös 27.1.2014

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

Nordea Bank, Harvel Kiinteistöt Oy

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.