Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Elinkeinoelämän tukemisperiaatteet

KNGDno-2015-976

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Siikonen, jukka.siikonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan voimassa olevat elinkeinoelämän tukemisperiaatteet on hyväksytty 10.12.2015 Elinkeinolautakunta §36, 18.01.2016 Kunnanhallitus §16 ja 25.01.2016 Kunnanvaltuusto §5 kokouksissa.

Elinkeinolautakunta käsitteli elinkeinoelämän tukemisperiaatteita yrityskentältä tulleiden toiveiden pohjalta kokouksessaan 16.05.2017 §17. Lähivuosina usealla paikkakunnan yrityksellä on omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa ajankohtainen. Yrityksissä on tarvetta ko. asioiden neuvontaan ja konsultointiin. Elinkeinolautakunta esitti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan elinkeinoelämän tukemisperiaatteisiin lisätään omistajanvaihdos-, sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppaneuvonnan hankinnan tuki. Tuessa noudatettaisiin Koulutus- ja kehittämistoiminnan tukeminen -tukemisperiaatetta (tuki max. 50 % asiantuntijapalvelun hinnasta ja max. 500 €/yritys/vuosi).

Omistajanvaihdos-, sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppaneuvonnan tuen lisäksi samassa yhteydessä on syytä käsitellä myös kunnan elinkeinoelämän tukemisperiaatteita kokonaisuudessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt tukemisperiaatteiden korjaukset ja lisäykset ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy elinkeinoelämän tukemisperiaatteet ehdotetuin korjauksin ja lisäyksin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Elinkeinoasiamies Jukka Siikonen osallistui asiantuntijana asian käsittelyyn. Hän poistui kokouksesta klo 16.16.

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on elinkeinoelämän tukemisperiaatteet.

Päätös

Keskustan ryhmä teki muutosesityksen kohtaan 3: Lause "Korkotukea ei myönnetä laajennuksiin" korvataan lauseella "Korkotukea voidaan myöntää myös laajennuksiin, mikäli se tuo merkittävästi lisää työpaikkoja".

Tiina Väisänen kannatti esitystä.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esitetyin muutoksin

Tiedoksi

Jukka Siikonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.