Kunnanvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Petäjäselkä-kiinteistön myynti / 213-439-2-115

KNGDno-2021-129

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on pyytänyt valtiokonttorilta, että 1.9.2020 ilman omaisia kuolleen  xxxx xxxx omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi Kangasniemen kulttuuri- ja kotiseututyön tukemiseen. Kunta voi hakea valtion perintönä saamaa omaisuutta luovuttamiseksi kunnalle. Jos omaisuutta ei ole tarvetta pysyttää valtiolla, eikä sitä ole edellytyksiä luovuttaa perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan perinnönjättäjän kotikunnalle. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan kiinteistön sijaintikunnalle.

Omaisuuden luovuttaminen kunnalle ei perustu tarveharkintaan, eivätkä kunnan ja yksityisen henkilön hakemukset kilpaile keskenään. Ennen päätöksentekoa kuolinpesän velat maksetaan ja omaisuus realisoidaan asunto-osaketta ja kiinteistöä lukuunottamatta. Kuolinpesään kuuluvat asunto tai kiinteistö myydään pesänhoidon aikana ainoastaan silloin, kun se on tarpeen pesän velkojen maksamiseksi. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan. Kangasniemen kunnassa valtiokonttorin hakemus on tuotu tiedoksi kunnanhallitukselle ja se on valmisteltu johtoryhmässä. Edellisen kerran kunta on hakenyt kuolinpesän varoja käytettäväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Kunnalla oli eri stipendi-, testamentti- ja valtionkonttorilta saatujen kuolinpesien rahastoissa yhteensä 663 153,51 euroa vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Valtiokonttori on päätöksessään todennut seuraavaa:

1. Ottaen huomioon pesän rahavarat niistä pysytetään valtiolla 106 000 euroa. Tämä perustuu Valtiokonttorin harkintavaltaan ja vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön. Jos pesässä on rahavaroja yli 100 000 euroa, niistä noin 60 % pysytetään valtiolla. (Laskutavasta on poikettu silloin kun yksityiselle on luovutettu varoja.)
2. Kuolinpesän muu omaisuus, mukaan lukien kuolinpesään kuuluva kiinteistö Kangasniemi, Petäjäselkä (213-439-2-155), luovutetaan Kangasniemen kunnalle seuraavilla ehdoilla:
2.1. Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista.
2.2. Kunta käyttää omaisuuden Kangasniemen kulttuuri- ja kotiseututyön tukemiseen.
2.3. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.

Perukirjan mukaisesti kuolinpesän netto-omaisuus on 231.977,47 euroa, joista valtio siis pidättää 106 000,00 euroa käteisvaroja. Kuolinpesän kiinteistön arvo on pesänhoitajan toimesta arvioitu perukirjassa 45 000 euroon. Pesänhoitaja on tarjonnut kunnalle mahdollisuutta tutustua kiinteistön irtaimistoon kunnan hakemuksen perusteella. Kun kiinteistön irtaimisto ja sen mahdollinen hyödyntäminen haetun käyttötarkoituksen mukaiseen kulttuuri- ja kotiseututyöhön on kartoitettu, pesänhoitaja tekee lopullisen laskelman kunnalle osoitettavista varoista, joista on vähennetty pesän velat ja maksut. Kunta on huolehtinut vainajan hautaamisesta ja niistä aiheutuneet kustannukset on jo maksettu kunnalle kuolinpesän varoista. Valtiokonttori ei aseta kunnalle luovutettuihin omaisuuksiin muita käyttörajoituksia ja tilintarkastajan näkemys on ollut, että varat tulisi käyttää kyseiseen käyttötarkoitukseen vähintään kymmenen vuoden sisällä niiden myöntämisestä.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä kirjaston johtaja ovat tehneet alustavan suunnitelman varojen käyttöön. Varoja käytetään sivistys- ja hyvinvointijohtajan alaisuudessa kaikkia kuntalaisia palvelevien monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamiseen Kangasniemen kunnassa. Tavoitteena tapahtumien järjestämisessä on kuntalaisten yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen ja kulttuuriin. Lisäksi varoja käytetään sivistys- ja hyvinvointijohtajan harkinnan mukaan paikallisen kotiseututyön ja museotoiminnan kehittämiseen.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee valtiokonttorin päätöksen tiedokseen. Kunnanhallitus päättää, että saadun omaisuuden käyttöä hallinnoi sivistys- ja hyvinvointitoimi. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja valtuutetaan hyväksymään omaisuuden käyttöön tehdyt toimialan esitykset ja niiden käytöstä tulee vuosittain antaa selvitys sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on pyytänyt valtiokonttorilta,​ että 1.9.2020 ilman omaisia kuolleen kangasniemeläisen omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi Kangasniemen kulttuuri-​ ja kotiseututyön tukemiseen. Valtiokonttori on 15.10.2021 tekemällään päätöksellä luovuttanut kunnalle pesästä rahavaroja sekä Petäjäselkä (213-439-2-115) kiinteistön.

Petäjäselkä-kiinteistölle on haettu heti päätöksen tultua lainvoimaiseksi lainhuutoa, joka on saatu 18.5.2022. Kiinteistö on asetettu myyntiin heti lainhuudon saannin jälkeen. Kiinteistö on ollut kiinteistövälittäjän toimesta myynnissä. Alkuvuodesta tehdyn arvion mukaan kiinteistön arvoksi määriteltiin 30 000,00 euroa. Kesäkuussa, kun kiinteistövälittäjä kävi näyttämässä kiinteistöä, kävi ilmi, että kiinteistöön on murtauduttu. Kiinteistöstä on varastettu kaikki kupariset vesijohtoputket ja suihku, särjetty pesutilojen seiniä ja rikottu käsienpesuallas. Tästä syystä kaivon ja viemäröinnin toimivuutta ei ole voitu myynnin aikana todeta ja varkauden johdosta kiinteistöön on tullut vesivahinko, jota parhaillaan kuivatetaan. Talon alapohjarakenteet ovat lahonneet yhden makuuhuoneen kohdata. Aitan kattto on takaosalta erittäin huonokuntoinen. Romahtaneen navettarakennuksen sisätiloihin ei pääse turvallisuussyistä. Navettarakennuksen sisällä on mahdollisesti asbestirakenteita ja tavaraa, joka vaatii ongelmajätekäsittelyn. Nämä seikat ovat ilmenneet sekä niitä ei ole voinut tarkastaa edellistä arvioita tehdessä tammikuussa 2022. Kunnan hallintosäännössä on nimetty kunnan vakuutuksista vastaava viranhaltija, kyseistä kiinteistöä ei ole kuitenkaan vakuutettu ja edesmenneen omistajan vakuutus on katkaistu pesänhoitajan toimesta sen siirryttyä kunnan omistukseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myydä Petäjäselkä kiinteistön, 213-439-2-115 xxxx xxxx 15 000,00 euron kauppahinnalla. Ostaja vastaa lainhuutokustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se päättää myydä Petäjäselkä kiinteistön,​ 213-​439-​2-​115 Terho Rautiaiselle 15 000,​00 euron kauppahinnalla. Ostaja vastaa lainhuutokustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistövälittäjä, ostaja, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitusohje kuntalain 135 § mukaisesti hallinto-oikeuteen

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella kuntalain 135 § mukaisesti.

Kunnallisvalituksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu
 • tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen
 • oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen, ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kangasniemen kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valituaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen. 

Valituskirjelmän sisältö 

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Kirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

 1. päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perilletoimittaminen ja valitusviranomainen

Valitus on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voidaan lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ennättävät perille ennen valitusajan päättymistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Lisätietoja

Oikeusministeriön asetus (1383/2018) tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa säädettyjen maksujen tarkistamisesta on astunut voimaan 1.1.2019. Tämän asetuksen nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 €. Tällä uudella asetuksella on tarkistettu tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia (1455/2015).