Kunnanvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022/Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2021-691

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.6. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 50 %. Palkkojen toteumaa seurattaessa on huomioitava heinäkuussa maksettavat lomanmääräytymisvuoden 1.4.2021 - 31.3.2022 lomarahat. 

Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.6. ovat seuraavat:

  Eur Käyttö-% Muutos 2022-21, %
Toimintatuotot       3 543 100 59,1   27,4
Toimintakulut     24 018 752 53,5     6,5
Toimintakate    -20 475 652 52,7     3,6
Vuosikate          717 713 57,1  -17,8
Tilikauden tulos          -43 978 14,0 -147,8


Toimintatuottojen toteuma-astetta on nostanut tukien ja avustusten sekä maksutuottojen alkuvuoden kertymät. Toisaalta vesi- ja jätevesilaskutuksen kertymää on luvuissa mukana vain huhtikuun loppuun saakka, eli myyntituotot puuttuvat kahden kuukauden osalta. 

Toimintakulujen toteuma-astetta on nostanut suurimpina erityisesti palvelujen ostojen sekä henkilöstökulujen ja maksettujen avustusten alkuvuoden kertymät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuma on 53,5 % mikä ylittää laskennallisen tasavauhtisen vertailun mukaan ennusteen lähes 919 t eurolla.

Toimintakate on toteutunut hieman laskennallista tasavauhtista toteumaa heikommin käyttöasteen ollessa 52,7 %. Vuosikatteen toteutumisaste on 57,1 %, mikä ylittää ennusteen mutta on edelliseen vuoteen verrattuna -17,8 % heikompi. Tilikauden tulos on -43 978 eur, mikä hieman ennustetta parempi toteuma. 

Vuosikatteeseen vaikuttaa positiivisesti verotulojen ennustettu korkeampi toteuma (56,1 %). Verotuloja on kertynyt 11 381 t€. Valtionosuuksia on kertynyt 9 812 t€, mikä on vastaa ennustetta. 

Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.6.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on hyväksynyt toiminnan ja talouden raportin 1.1.-​30.6.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitusohje kuntalain 135 § mukaisesti hallinto-oikeuteen

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella kuntalain 135 § mukaisesti.

Kunnallisvalituksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu
 • tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen
 • oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen, ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kangasniemen kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valituaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen. 

Valituskirjelmän sisältö 

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Kirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

 1. päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.     

Valituksen perilletoimittaminen ja valitusviranomainen

Valitus on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voidaan lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ennättävät perille ennen valitusajan päättymistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Lisätietoja

Oikeusministeriön asetus (1383/2018) tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa säädettyjen maksujen tarkistamisesta on astunut voimaan 1.1.2019. Tämän asetuksen nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 €. Tällä uudella asetuksella on tarkistettu tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia (1455/2015).