Kunnanvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1-30.4.2017

KNGDno-2016-188

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon kolmennesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.

Muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei ole vertailukelpoinen toimintatuottojen ja –kulujen osalta johtuen essote-muutoksesta

Laskennallinen käyttöaste huhtikuun lopussa saa olla 33,4% ja palkkojen osalta 31,5 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Huhtikuun toteutumavertailun (tilanne 18.5.) mukaan toimintatuottoja on kirjattu 1 676 t€, joka on 32,2 % budjetoidusta. Palkkojen käyttö on 18 t€ alle budjetoidun, 31,2 %.

Toimintakulut ovat 13 118 t€, käyttö-% 33,0 %, eli alitusta budjettiin verrattuna 213 t€.

Toimintakate on 33,1 % budjetista, joka on 3,7 % parempi kuin vuoden 2016 huhtikuun lopun tilanne.

Verotuloja on kirjattu huhtikuun lopussa 5 903t€, 32,9 % budjetoidusta ja valtionosuuksia on kertynyt budjetoidun mukaisesti 6 216 t€, eli 33,3 %. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä n. 90 t€ alle budjetoidun.

Vuosikate 558 t€, mikä on 14,9 % enemmän kuin huhtikuussa 2016. Tilikauden tulos poistojen jälkeen osoittaa 30.4. tilanteessa ylijäämää 48 t€. Huhtikuun tilanteessa voidaan ennustaa, että voidaan pysyä budjetissa. Toteumaan tulevat keskeisimmin vaikuttamaan Essoten lopullinen, suoritteisiin perustuva laskutus. Palkkamenojen osalta olemme juuri ja juuri budjetissa. Palkkabudjetissa pysyminen edellyttää tiukkaa linjaa palkkakuluissa.   

Vastuualueista bruttomenoissa ei oleellisia ylityksiä.

Essoten menot 30.4. ovat 7 674 t€ (33,4 %).

Osavuosikatsaus 30.4.2017 on laadittu kunnanvaltuuston 16.12.2016  hyväksymän määrärahajaon perusteella.

Tuloslaskelma, vastuualueraportti ja suoriteraportti liitetään myöhemmin esityslistan lähettämisen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.4.2017 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn yhteydessä olivat taloussuunnittelija Mirja Ursin, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Karttunen ja tekninen johtaja Mikko Korhonen klo 16.25 - 17.06.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tuloslaskelma ja vastuualueraportti  liitteenä nro 1. Suoriteraportti on liitteenä nro 2 ja valtuuston toiminnalliset tavoitteet on litteenä nro 3.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esimiehet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.