Kunnanvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut asiat/Eron myöntäminen Johanna Luukkoselle kunnanjohtajan virasta (lisäpykälä)

KNGDno-2017-244

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Johanna Luukkonen on 22.5.2017 tulleella sähköpostilla irtisanoutunut Kangasniemen kunnanjohtajan virasta, niin että viimeinen virkasuhdepäivä on 31.7.2017.

Kangasniemen kunnan toiminta- ja hallintosäännön mukaan eron myöntää se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan.

KVTES VIII 5§ 2. mom Irtisanomisajat:

”Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa, irtisanomisaika on vähintään

 • 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta

 • yksi kuukausi, jos palvelusuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä.

Jos viranhaltijan ottaminen kuulu valtuustolle, irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta.”

Toiminta- ja hallintosäännön 13 § 1 mom. Viranhaltijan ja työntekijän valitseminen ja ero:

”Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan”.

Toiminta- ja hallintosäännön 25 §:n mukaisesti voi toimielin erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle:

 1. Kunnanjohtaja Johanna Luukkoselle myönnetään ero siten, että viimeinen virkasuhdepäivä on 31.7.2017.

 2. Kunnanvaltuusto päättää julistaa viran julkisesti haettavaksi mahdollisimman pian.

 3. Kunnanvaltuusto asettaa viran täyttämistä valmistelevan työryhmän ja valtuuttaa työryhmän asettamaan kunnanjohtajan kelpoisuusehdot ja hakumenettelyn.

 4. Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus voi tarvittaessa uusia kunnanjohtajan hakuprosessin.

 5. Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanjohtajan hakumenettelyssä voidaan käyttää suostumusmenettelyä.

 6. Kunnanvaltuusto valitsee talous- ja hallintojohtaja Risto Nylundin vt. kunnanjohtajaksi 1.8.2017 alkaen ja korkeintaan siihen asti kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa virassa.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Johanna Luukkonen ja talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 15.50 -16.15.

Pöytäkirjaa tämän asian osalta piti kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen.

 

Kuvaus

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Kunnanvaltuusto nimesi valmistelevan työryhmän suppeana ja kunnanhallitus voi sitä halutessaan täydentää. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Tommi Vehmala ja jäseniksi Rauni Pietarinen, Markku Kuusjärvi ja Tapio Viljanen.

Kunnanvaltuusto nimeää varsinaisen haastatteluryhmän, jota kunnanhallitus voi tarvittaessa täydentää.

Kunnanjohtaja Johanna Luukkonen ja talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund eivät osallistuneet estellisinä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. klo 18.45.-19.02.

Pöytäkirjaa tämän pykäln ajan piti palvelupäällikkö Liina Kuusela klo 18.45.-19.02.

 

 

Tiedoksi

Johanna Luukkonen, Risto Nylund, Tommi Vehmala, Rauni Pietarinen, Markku Kuusjärvi, Tapio Viljanen.

Muutoksenhaku

Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
​puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.