Kunnanvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Marttilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

KNGDno-2016-470

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy on laatinut luonnoksen Vuojalahdessa Palijarven ja Hakoslammen välisellä kannaksella sijaitsevan Marttilan ranta-asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi. Kaavan tarkoituksena on toteuttaa ranta-asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuksien siirrot siten, kun kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöksessä 2.5.2016 ja rakennuskieltopäätöksessä 15.8.2016 on edellytetty.

Kaavaluonnoksessa on esitetty siiirrettäväksi nykyisessä kaavassa maa- ja metsätalousalueella olevan erillisen saunan ja mökin rakennusoikeudet, osa RA-korttelin n:o 3 rakennusoikeudesta sekä osa matkailua palvelevien rakennusten korttelin RM-2 rakennusoikeudesta kaavan laajennusalueelle siten, että kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan. Laajennusalueelle muodostuu siirtojen myötä uusi omarantainen lomarakennuksen rakennuspaikka (RA-1), uusi ei-omarantainen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-3) sekä erillinen 25 k-m2:n suuruisen saunan rakennusala (sa). Kaavan laatija on esittänyt, että siirretyn rakennusoikeuden jakautumista uusien RA-1 ja RM-3 rakennuspaikkojen kesken voidaan tarkentaa vielä lopulliseen kaavaehdotukseen.

Nykyisessä kaavassa rantarakentamisen määrä on mitoituslukuna ilmaistuna n. 4,8 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri. Kaavan laajennusalue ja sille sijoitetut uudet rakennuspaikat huomioiden muodostuu mitoitusluvuksi n. 4,9 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri, joten kaavan sallima rakentamisen määrä rantakilometriä kohti pysyy likimain ennallaan.

Kaavaluonnos on parhaillaan julkisesti nähtävänä ajalla 1.12.2016 - 2.1.2017. Kaavan laatija on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa hankkeesta.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaluonnos noudattaa kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöksessä 2.5.2016 ja rakennuskieltopäätöksessä 15.8.2016 annettuja ehtoja rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuksien siirrosta. Rakennuspaikkojen uuden sijoittelun myötä rakentaminen tiivistyy alueen eteläosassa jo ennestäänkin rakentamisen piirissä olevalla ranta-alueella ja kaavan mitoitus pysyy likimain alkuperäisen kaavan tasolla. Rakennuspaikkakohtaisia rakennusoikeuksia voidaan vielä tarkentaa kaavaehdotuksessa kuitenkin niin, että alkuperäisen kaavan kokonaisrakennusoikeus ei ylity.

Teknisellä lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaluonnos ja hanketta koskeva OAS on ollut julkisesti nähtävänä 1.12.2016 - 2.1.2017, eikä niitä vastaan ole tehty huomautuksia.

ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt joitakin lähinnä teknisluonteisia korjauksia kaavaselostuksen ja OAS:n teksteihin, mutta varsinaisen kaavaratkaisun suhteen ei ole ollut huomautettavaa. Kaavaehdotus noudattaa kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöksessä 2.5.2016 ja rakennuskieltopäätöksessä 15.8.2016 annettuja ehtoja rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuksien siirrosta. Rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet on osoitettu siten, että alkuperäisen kaavan kokonaisrakennusoikeus ei ylity ja myös kaavan mitoitus pysyy likimain alkuperäisen kaavan tasolla. Alkuperäisen kaavan mitoitus on 4,8 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri ja uuden kaavan 4,9 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri.

Kaavaehdotus pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 16.1.2017 päivätty ehdotus Marttilan ranta-asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään ELY-keskuksen, maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennuslautakunnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa 16.1.2017 päivätyn ehdotuksen Marttilan ranta-asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään ELY-keskuksen, maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennuslautakunnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Marttilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ehdotuksesta.
Alue sijaitsee Vuojalahdessa Palijärven ja Hakoslammen välisellä kannaksella.

Kaavaehdotuksessa on esitetty siirrettäväksi nykyisessä kaavassa maa- ja metsätalousalueella olevan erillisen saunan ja mökin rakennusoikeudet, osa RA-korttelin nro 3 rakennusoikeudesta sekä osa matkailua palvelevien rakennusten korttelin RM-2 rakennusoikeudesta kaavan laajennusalueelle siten, että kaava-alueelle muodostuu siirtojen myötä uusi omarantainen lomarakennuksen rakennuspaikka (RA-1), uusi ei omarantainen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-3) sekä erillinen 25 k-m²:n suuruisen saunan rakennusala (sa).
Kaavan tarkoituksena on toteuttaa ranta-asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuksien siirrot siten, kuin kunnanhallituksen poikkeamispäätöksessä 2.5.2016 ja rakennuskieltopäätöksessä 15.8.2018 on edelletetty.

Nykyisessä kaavassa rantarakentamisen määrä on 4,8 rakennuspaikkaa/muutettu rantakilometri. Kaavan laajennusalue ja sille sijoitetut uudet rakennuspaikat huomioiden muodostuu mitoitusluvuksi 4,9 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri.

Pöytäkirjan liitteenä kaavakartta ja kaavamerkintöjen selosteosa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslautakunta toteaa, että kaavaehdotuksessa esitetty rakentamisen määrä rantakilometriä kohti pysyy likimain ennallaan ja noudattaa kunnanhallituksen poikkeamis- ja rakennuskieltopäätöstä.

Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

 

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.3. - 3.4.2017, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lausunnossaan todennut, että jätehuoltoa koskeva kaavamääräys ei ole nykynormien mukainen ja on esittänyt jätehuoltoa ja jätevesien käsittelyä koskevien määräysten yhdistämistä seuraavalla tavalla:

"Jätehuolto ja jätevesien käsittely tulee toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön ja kunnan ympäristönsuojelu- sekä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Rantarakennuspaikoilla sovelletaan jätevesien käsittelyssä ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitettua pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa, jossa perusvaatimuksena on mustien jätevesien kokoaminen erilliseen tiiviiseen varastosäiliöön.", lausunto esityslistan liitteenä.

Kaavan laatija ja maanomistaja ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole huomauttamista esitettyyn muutokseen.

MRA 32 §:n mukaan, jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei ole kuitenkaan tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.

Tässä tapauksessa muutos tarkoittaa vain määräystekstin ajantasaistusta nykynormien mukaiseksi. Lisäksi, koska maanomistaja ja kaavan laatija ovat hyväksyneet muutoksen, ei kaavaehdotuksen uusi nähtävilläpito ole tarpeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 16.1.2017 päivätyn Marttilan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen siten muutettuna, että jätehuoltoa ja jätevesien käsittelyä koskeva kaavamääräys korjataan Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausunnon mukaiseksi. Tekstimuutos tehdään lopullisiin hyväksyttyihin kaava-asiakirjoihin.

Tekninen lautakunta esittää kaavamuutoksen ja laajennuksen em. tavalla muutettuna edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.3. - 3.4.2017, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lausunnossaan todennut, että jätehuoltoa koskeva kaavamääräys ei ole nykynormien mukainen ja on esittänyt jätehuoltoa ja jätevesien käsittelyä koskevien määräysten yhdistämistä seuraavalla tavalla:

"Jätehuolto ja jätevesien käsittely tulee toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön ja kunnan ympäristönsuojelu- sekä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Rantarakennuspaikoilla sovelletaan jätevesien käsittelyssä ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitettua pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa, jossa perusvaatimuksena on mustien jätevesien kokoaminen erilliseen tiiviiseen varastosäiliöön".

MRA 32 §:n mukaan, jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei ole kuitenkaan tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.

Tässä tapauksessa muutos tarkoittaa vain määräystekstin ajantasaistusta nykynormien mukaiseksi. Lisäksi asainosaiset ovat hyväksyneet muutoksen ja kaavan laatija on toimittanut asiakirjoihin liitettäväksi 18.4.2017 päivätyt, lausunnossa esitetyllä tavalla korjatut kaavamääräykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 16.1.2017 päivätyn Marttilan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen täydennettynä 18.4.2017 päivätyillä kaavamääräyksillä ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Asia on käsittelyssä teknisessä lautakunnassa 18.5.2017 § 47:

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.3. - 3.4.2017, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lausunnossaan todennut, että jätehuoltoa koskeva kaavamääräys ei ole nykynormien mukainen ja on esittänyt jätehuoltoa ja jätevesien käsittelyä koskevien määräysten yhdistämistä seuraavalla tavalla:

"Jätehuolto ja jätevesien käsittely tulee toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön ja kunnan ympäristönsuojelu- sekä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Rantarakennuspaikoilla sovelletaan jätevesien käsittelyssä ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitettua pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa, jossa perusvaatimuksena on mustien jätevesien kokoaminen erilliseen tiiviiseen varastosäiliöön.",

MRA 32 §:n mukaan, jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei ole kuitenkaan tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.

Tässä tapauksessa muutos tarkoittaa vain määräystekstin ajantasaistusta nykynormien mukaiseksi. Lisäksi asainosaiset ovat hyväksyneet muutoksen ja kaavan laatija on toimittanut asiakirjoihin liitettäväksi 18.4.2017 päivätyt, lausunnossa esitetyllä tavalla korjatut kaavamääräykset.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 16.1.2017 päivätyn Marttilan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen täydennettynä 18.4.2017 päivätyillä kaavamääräyksillä  ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteenä nro 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekistöidyllä paikallisella tai alueella yhteisällä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin kun  pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.