Kunnanvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lapaskankaan alueen asemakaavan muutos ja laajennus

KNGDno-2016-369

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Lapaskankaan alueella on paikallisen metsäalan toimijan aloitteesta käynnistynyt hanke raakapuu- ja energiaterminaalialueen rakentamiseksi. Tarkastelun kohteena on alue, joka on valmiiksi kaavoitetulta osiltaan yksityisen yrityksen omistuksessa ja suunnitellulta laajennusosaltaan kunnan omistuksessa. Yksityisomistuksessa oleva n. 5 ha:n alueen osa on teollisuusaluetta, joka on suurelta osin jo tasoitettu täyttömailla ja sillä sijaitsee puutavaran välivarastointipaikka sekä uudehko varastohalli. Kaavan laajennusalue kunnan omistamalle maalle on kooltaan n. 15 ha ja se on rakentamatonta tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevaa aluetta. Kevään ja alkukesän aikana tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella ei ole suojelukohteita eikä alueella ole uhanalaisille lajeille soveliaita eliympäristöjä.

Alueelle on laadittu kaavaluonnos, jonka tarkoituksena on laajentaa ja monipuolistaa nykyisen teollisuusalueen toimintaedellytyksiä varsinkin metsätalouden osalta. Uusi kaava mahdollistaisi esim. puu- ja energiaterminaalin, sahalaitoksen tms. metsätaloutta palvelevan toiminnan yhtenäisellä lähes 20 ha:n alueella. Kaavaratkaisu on tarkoituksella tehty hyvin joustavaksi eikä alueelle ole esitetty edes ohjeellista tonttijakoa. Kookkaat aluevaraukset mahdollistavat esim. suurikokoisen kuljetuskaluston toimimisen ja puutavaran laajamittaisen varastoinnin. Jos alueella toimii jatkossa useita yrityksiä, on alueesta mahdollista muodostaa tontteja kunkin yrityksen tilatarpeen mukaan. Rakennustehokkuus on jätetty hyvin väljäksi (e=0,10), koska tavoitteena ei ole niinkään rakentamisen määrä, vaan puutavaran varastointi ja käsittely. Kulkuyhteydet laajennusalueelle on osoitettu uuden rakennettavan kadun (Purutie) ja alueen luoteisrajalla olevan ajoyhteyden kautta. Muita kaavaluonnoksen aluevarauksia ovat yksityisomistuksessa oleva teollisuustontti (T, e=0,30) sekä energiahuollon alue (EN) uutta sähköasemaa varten.

Syksyn aikana laaditaan vielä selvitys alueen rakennettavuudesta ja teknisestä toteutuksesta sekä arvio investointikustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta  esittää kunnanhallitukselle, että 23.8.2016 päivätty luonnos Lapaskankaan alueen asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi, hankkeeseen liittyvä OAS sekä muu kaavan valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti. Samassa yhteydessä tiedotetaan hankkeen vireilletulosta MRL 62 ja 63 §:ssä säädetyllä tavalla.

Lisäksi hankkeesta pyydetään lausunnot ELY-keskukselta, maakuntaliitolta, ympäristöpalveluilta ja rakennuslautakunnalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, kunnanjohtaja, Kangasniemi, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että 23.8.2016 päivätty luonnos Lapaskankaan alueen asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi, hankkeeseen liittyvä OAS sekä muu kaavan valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti. Samassa yhteydessä tiedotetaan hankkeen vireilletulosta MRL 62 ja 63 §:ssä säädetyllä tavalla.

Lisäksi hankkeesta pyydetään lausunnot ELY-keskukselta, maakuntaliitolta, ympäristöpalveluilta ja rakennuslautakunnalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaluonnos, hanketta koskeva OAS ja muu kaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävänä 20.10. - 21.11.2016, eikä niitä vastaan ole tehty huomautuksia.

Luonnoksesta saaduissa lausunnoissa on kaavaan esitetty tehtäväksi joitakin tarkennuksia. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan lausunnossa on pyydetty kaavamääräyksiin täsmennyksiä koskien mm. laajalta asfaltoidulta alueelta syntyvien hulevesien käsittelyä ja alueelle suunniteltujen toimintojen ympäristöluvan tarvetta. Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt täydentämään kaavaselostusta arvioinnilla lisääntyvän liikenteen vaikutuksista alueen nykyisiin liittymiin. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa on esitetty tarkennuksia OAS:an ja pyydetty kaavaselostuksessa avaamaan tarkemmin toimintojen sisältöä ja niiden mahdollisesti aiheuttamia melu- ja liikennevaikutuksia. Myös ELY-.keskuksen lausunnossa on todettu, että hulevesien käsittely tulee huomioida kaavamääräyksissä. ELY-keskus näkee hankkeen sinänsä myönteisenä, koska alue tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen ja sijaitsee logistisesti optimaalisessa paikassa. ELY-keskus ei näe estettä hankkeen eteenpäin viemiselle. Etelä-Savon maakuntaliitto ei ole antanut kirjallista lausuntoa, mutta hankkeesta on keskusteltu maakuntaliiton kaavoituspäällikön kanssa. Hänen mukaansa kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen ja alueen toteutuminen olisi maakunnallisestikin merkittävä ja positiivinen asia. Kaavaselostuksen kohdassa 4.3.4 on kooste lausunnoista ja kaavan laatijan antamat vastineet niihin. Kaavaselostusta ja OAS:a on lausuntojen johdosta täydennetty ja kaavamääräyksiin on lisätty hulevesien käsittelyä ja ympäristöluvan tarvetta koskevat tekstit vastineissa kerrotulla tavalla.

Kaavaehdotuksen asiakirjat ja luonnoksesta saadut lausunnot pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 23.1.2017 päivätty ehdotus Lapaskankaan alueen asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen (liikennevastuualue), Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennuslautakunnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan. Hän poistui klo 15.58.

_________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa 23.1.2017 päivätyn ehdotuksen Lapaskankaan alueen asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen (liikennevastuualue), Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennuslautakunnan lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Lapaskankaan teollisuusalueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta.

Lapaskankaan teollisuusalueelle on käynnistynyt ns. hankekaavana paikallisen metsäyrityksen esityksestä perustaa Lapaskankaalle raakapuu- ja energiaterminaali.
Suunnittelualueen maanomistajia ovat Kangasniemen kunta ja paikallinen metsäalan yritys.
Yksityisomistuksessa oleva n. 5 ha:n alue on teollisuusaluetta, joka on suurelta osin tasoitettu täyttömailla ja sillä sijaitsee puutavaran välivarastointipaikka sekä varastohalli.
Kunnan maa-alue on n. 15 ha ja se on rakentamatonta metsäkäytössä olevaa aluetta.

Alueelle on laadittu kaavaluonnos joka mahdollistaa esim. puu- ja energiaterminaalin, sahalaitoksen tms. metsätaloutta palvelevan toiminnan.
Kaavaratkaisu on tehty hyvin joustavaksi eikä alueelle ole esitetty edes ohjeellista tonttijakoa.
Rakennustehokkuus e=0,10 on hyvin väljä, koska tavoitteena ei ole rakentamisen määrä vaan puutavaran varastointi ja käsittely.
Kulkuyhteys laajennusalueelle on osoitettu uuden rakennettavan Purutien ja alueen luoteisrajalla olevan ajoyhteyden kautta.

Pöytäkirjan liitteenä kaavakartta ja -merkinnät.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

MRL edellyttää, että asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavalla. Kun kyseessä on osaltaan suoperäinen alue on riittävillä selvityksillä ratkaistava onko kyseinen alue rakentamiseen kelvollista ja soveliasta.
Muilta osin ei rakennuslautakunnalla ole huomautettavaa Lapaskankaan alueen kaavamuutos ja -laajennus kaavaluonnoksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________

 

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.3. - 3.4.2017, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa, mutta Pohjois-Savon ELY-keskus / liikennevastuualue on edelleen, samoin kuin jo kaavan luonnosvaiheessa esittänyt, että kaavaselostusta tulisi täydentää arvioinnilla lisääntyvän liikenteen vaikutuksista alueen liittymiin. Lisäksi rakennuslautakunta on edellyttänyt riittäviä selvityksiä suoperäisen alueen soveltuvuudesta rakentamiseen. Kaava-asiakirjat esitellään kokouksessa. Lausunnot esityslistan liitteenä.

Vastineena rakennuslautakunnan lausuntoon todetaan, että alueelta on tehty maaperä- ja rakennettavuusselvitys, jossa on selvitetty alueen eri osien soveltuvuus varsinaiseen rakentamiseen ja muihin toimintoihin. Selvitys on kaava-asiakirjojen liitteenä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen esitykseen liikenteen vaikutusten arvioinnista kaavan laatija antoi luonnosvaiheessa seuraavan vastineen: "Alueelle ei ole vielä valittu toimijaa, joten tuotoksen määrää ei voida luotettavasti laskea. Suunnittelualue ei suoranaisesti rajoitu maanteihin, vaan käyttää nykyisiä katuja ja liittymiä valtatielle 13 sekä seututielle 447. Kyseiset yhteydet kestävät hyvin merkittävänkin lisäyksen liikennemäärissä. Muutamia vuosia sitten rakennettu kiertoliittymä Lapaskankaan risteysalueelle paransi huomattavasti alueen liikenneturvallisuutta ja toimivuutta. Aluerakenteellisesti ja liikenteellisesti nyt suunnittelut toiminnat sijoittuvat juuri sinne mihin pitääkin. Poissa asutuksen viereltä, mutta silti toimivien liikenneyhteyksien ja palveluiden piiriin. OAS:maa on täydennetty lausunnossa esitetyllä tavalla."

Vastineena Pohjois-Savon ELY-keskuksen nyt antamaan lausuntoon viitataan edellä olevaan luonnosvaiheen vastineeseen ja todetaan, että koska alueen toimijaa ei vielä ole tiedossa, on luotettavan kuvan saaminen tulevista liikennemääristä mahdotonta. Täytyy huomioida, että nyt suunnittelun kohteena olevan alueen toiminnot eivät ole ainoita teollisuusalueen liikennemääriin vaikuttavia tekijöitä. Alueella on runsaasti vanhempaakin rakentamatonta tonttivarantoa ja liikennemäärät voivat muuttua merkittävästi myös alueella jo olevien yritysten toiminnoista. Muutokset voivat olla liikennettä lisääviä, mutta toiminnot voivat myös taantua, mikä ei tietenkään ole toivottavaa.

Vasta muutama vuosi sitten valmistunut kiertoliittymä paransi merkittävästi alueen liikenteellistä toimivuutta. Teollisuusalueelta pystyy nykyisten liittymien kautta poistumaan ja sinne saapumaan ilman vasemmalle kääntävää valtatien ylitystä, joka on merkittävä tekijä liikenneturvallisuuden kannalta. Kaavan tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä teollisuusalueella ja tätä kaavoitushanketta on pidetty jopa maakunnallisestikin merkittävänä ja positiivisena asiana. Jos alueen liikennemäärät toiminnan virkistymisen myötä niin merkittävästi lisääntyvät, että se aiheuttaa ongelmia valtatien liikenteelle, tulee sen vaatimiin liittymäalueiden liikenneturvallisuutta ja toimivuutta parantaviin toimenpiteisiin tulevaisuudessa varautua. Kunnan näkemyksen mukaan tällä hetkellä Lapaskankaan liittymiä huomattavasti tärkeämpi ja kiireellisempi valtatietä 13 koskeva toimenpide olisi sen yleisen kunnon ylläpito ja parantaminen niin, että tien liikenteenvälityskyky ylipäätään säilyisi edes kohtuullisella tasolla. Näillä perusteilla kaavaselostusta ei ole tarvetta enempää täydentää liikenteen vaikutusten arvioinnilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 23.1.2017 päivätyn ehdotuksen Lapaskankaan alueen asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.3. - 3.4.2017, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa, mutta Pohjois-Savon ELY-keskus / liikennevastuualue on edelleen, samoin kuin jo kaavan luonnosvaiheessa esittänyt, että kaavaselostusta tulisi täydentää arvioinnilla lisääntyvän liikenteen vaikutuksista alueen liittymiin. Lisäksi rakennuslautakunta on edellyttänyt riittäviä selvityksiä suoperäisen alueen soveltuvuudesta rakentamiseen. Kaava-asiakirjat esitellään kokouksessa.

Vastineena rakennuslautakunnan lausuntoon todetaan, että alueelta on tehty maaperä- ja rakennettavuusselvitys, jossa on selvitetty alueen eri osien soveltuvuus varsinaiseen rakentamiseen ja muihin toimintoihin. Selvitys on kaava-asiakirjojen liitteenä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen esitykseen liikenteen vaikutusten arvioinnista kaavan laatija antoi luonnosvaiheessa seuraavan vastineen: "Alueelle ei ole vielä valittu toimijaa, joten tuotoksen määrää ei voida luotettavasti laskea. Suunnittelualue ei suoranaisesti rajoitu maanteihin, vaan käyttää nykyisiä katuja ja liittymiä valtatielle 13 sekä seututielle 447. Kyseiset yhteydet kestävät hyvin merkittävänkin lisäyksen liikennemäärissä. Muutamia vuosia sitten rakennettu kiertoliittymä Lapaskankaan risteysalueelle paransi huomattavasti alueen liikenneturvallisuutta ja toimivuutta. Aluerakenteellisesti ja liikenteellisesti nyt suunnittelut toiminnat sijoittuvat juuri sinne mihin pitääkin. Poissa asutuksen viereltä, mutta silti toimivien liikenneyhteyksien ja palveluiden piiriin. OAS:maa on täydennetty lausunnossa esitetyllä tavalla."

Vastineena Pohjois-Savon ELY-keskuksen nyt antamaan lausuntoon viitataan edellä olevaan luonnosvaiheen vastineeseen ja todetaan, että koska alueen toimijaa ei vielä ole tiedossa, on luotettavan kuvan saaminen tulevista liikennemääristä mahdotonta. Täytyy huomioida, että nyt suunnittelun kohteena olevan alueen toiminnot eivät ole ainoita teollisuusalueen liikennemääriin vaikuttavia tekijöitä. Alueella on runsaasti vanhempaakin rakentamatonta tonttivarantoa ja liikennemäärät voivat muuttua merkittävästi myös alueella jo olevien yritysten toiminnoista. Muutokset voivat olla liikennettä lisääviä, mutta toiminnot voivat myös taantua, mikä ei tietenkään ole toivottavaa.

Vasta muutama vuosi sitten valmistunut kiertoliittymä paransi merkittävästi alueen liikenteellistä toimivuutta. Teollisuusalueelta pystyy nykyisten liittymien kautta poistumaan ja sinne saapumaan ilman vasemmalle kääntävää valtatien ylitystä, joka on merkittävä tekijä liikenneturvallisuuden kannalta. Kaavan tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä teollisuusalueella ja tätä kaavoitushanketta on pidetty jopa maakunnallisestikin merkittävänä ja positiivisena asiana. Jos alueen liikennemäärät toiminnan virkistymisen myötä niin merkittävästi lisääntyvät, että se aiheuttaa ongelmia valtatien liikenteelle, tulee sen vaatimiin liittymäalueiden liikenneturvallisuutta ja toimivuutta parantaviin toimenpiteisiin tulevaisuudessa varautua. Kunnan näkemyksen mukaan tällä hetkellä Lapaskankaan liittymiä huomattavasti tärkeämpi ja kiireellisempi valtatietä 13 koskeva toimenpide olisi sen yleisen kunnon ylläpito ja parantaminen niin, että tien liikenteenvälityskyky ylipäätään säilyisi edes kohtuullisella tasolla. Näillä perusteilla kaavaselostusta ei ole tarvetta enempää täydentää liikenteen vaikutusten arvioinnilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 23.1.2017 päivätyn ehdotuksen Lapaskankaan alueen asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

___________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Asia on käsittelyssä teknisessä lautakunnassa 18.5.2017 § 48:

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 2.3. - 3.4.2017, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa, mutta Pohjois-Savon ELY-keskus / liikennevastuualue on edelleen, samoin kuin jo kaavan luonnosvaiheessa esittänyt, että kaavaselostusta tulisi täydentää arvioinnilla lisääntyvän liikenteen vaikutuksista alueen liittymiin. Lisäksi rakennuslautakunta on edellyttänyt riittäviä selvityksiä suoperäisen alueen soveltuvuudesta rakentamiseen. Kaava-asiakirjat esitellään kokouksessa. 

Vastineena rakennuslautakunnan lausuntoon todetaan, että alueelta on tehty maaperä- ja rakennettavuusselvitys, jossa on selvitetty alueen eri osien soveltuvuus varsinaiseen rakentamiseen ja muihin toimintoihin. Selvitys on kaava-asiakirjojen liitteenä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen esitykseen liikenteen vaikutusten arvioinnista kaavan laatija antoi luonnosvaiheessa seuraavan vastineen: "Alueelle ei ole vielä valittu toimijaa, joten tuotoksen määrää ei voida luotettavasti laskea. Suunnittelualue ei suoranaisesti rajoitu maanteihin, vaan käyttää nykyisiä katuja ja liittymiä valtatielle 13 sekä seututielle 447. Kyseiset yhteydet kestävät hyvin merkittävänkin lisäyksen liikennemäärissä. Muutamia vuosia sitten rakennettu kiertoliittymä Lapaskankaan risteysalueelle paransi huomattavasti alueen liikenneturvallisuutta ja toimivuutta. Aluerakenteellisesti ja liikenteellisesti nyt suunnittelut toiminnat sijoittuvat juuri sinne mihin pitääkin. Poissa asutuksen viereltä, mutta silti toimivien liikenneyhteyksien ja palveluiden piiriin. OAS:maa on täydennetty lausunnossa esitetyllä tavalla."

Vastineena Pohjois-Savon ELY-keskuksen nyt antamaan lausuntoon viitataan edellä olevaan luonnosvaiheen vastineeseen ja todetaan, että koska alueen toimijaa ei vielä ole tiedossa, on luotettavan kuvan saaminen tulevista liikennemääristä mahdotonta. Täytyy huomioida, että nyt suunnittelun kohteena olevan alueen toiminnot eivät ole ainoita teollisuusalueen liikennemääriin vaikuttavia tekijöitä. Alueella on runsaasti vanhempaakin rakentamatonta tonttivarantoa ja liikennemäärät voivat muuttua merkittävästi myös alueella jo olevien yritysten toiminnoista. Muutokset voivat olla liikennettä lisääviä, mutta toiminnot voivat myös taantua, mikä ei tietenkään ole toivottavaa.

Vasta muutama vuosi sitten valmistunut kiertoliittymä paransi merkittävästi alueen liikenteellistä toimivuutta. Teollisuusalueelta pystyy nykyisten liittymien kautta poistumaan ja sinne saapumaan ilman vasemmalle kääntävää valtatien ylitystä, joka on merkittävä tekijä liikenneturvallisuuden kannalta. Kaavan tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä teollisuusalueella ja tätä kaavoitushanketta on pidetty jopa maakunnallisestikin merkittävänä ja positiivisena asiana. Jos alueen liikennemäärät toiminnan virkistymisen myötä niin merkittävästi lisääntyvät, että se aiheuttaa ongelmia valtatien liikenteelle, tulee sen vaatimiin liittymäalueiden liikenneturvallisuutta ja toimivuutta parantaviin toimenpiteisiin tulevaisuudessa varautua. Kunnan näkemyksen mukaan tällä hetkellä Lapaskankaan liittymiä huomattavasti tärkeämpi ja kiireellisempi valtatietä 13 koskeva toimenpide olisi sen yleisen kunnon ylläpito ja parantaminen niin, että tien liikenteenvälityskyky ylipäätään säilyisi edes kohtuullisella tasolla. Näillä perusteilla kaavaselostusta ei ole tarvetta enempää täydentää liikenteen vaikutusten arvioinnilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 23.1.2017 päivätyn ehdotuksen Lapaskankaan alueen asemakaavan muutokseksi ja laajennukseksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat liitteenä nro 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo

Muutoksenhaku

KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA HALLINTO-OIKEUTEEN

Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekistöidyllä paikallisella tai alueella yhteisällä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnalisvalitus on tehtävä 30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin kun  pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäviksi.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

 Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.