Kunnanvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Henkilöstöraportti 2016

KNGDno-2017-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Henkilöstöraportti on laadittu osana tilinpäätöstietoja. Henkilöstöraportissa tarkastellaan vuoden 2016 tapahtumia henkilöstölukujen kautta. Raportissa käydään läpi mm. henkilöstömääriä ja sairauspoissaolojen kehitystä.

Henkilöstömäärä oli Kangasniemen kunnassa 31.12.2016 tilanteen mukaan 411 henkilöä, joissa oli mukana 5 työllistämistuella palkattua. Henkilömäärä oli 7 henkilöä pienempi kuin vuonna 2015.

Sairaspoissaolot ovat vuoden 2016 aikana vähentyneet 6752 päivään, mikä on 525 päivää vähemmän kuin vuonna 2015. Henkilöstöön suhteutettuna sairaspoissaolojen luvuksi saadaan 15,4 päivää / henkilö.

Vanhuuseläkkeelle vuonna 2016 jäi 9 ja osaeläkkeelle jäi 3 henkilö. Eläköityminen oli Kangasniemellä edelleen varsin maltillista.

Kunta satsasi edelleen työhyvinvointiin. Vuoden 2016 alussa tehtiin työhyvinvointikysely, jonka tulosten pohjalta asetettiin tavoitteita työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Palkkakulut vuonna 2016 olivat 13 635 878 €, joka on 30,7 % toimintakuluista

Eläkekulut olivat 3 399 279 € ja muut henkilöstösivukulut 825 443 €. Kaikki henkilöstökulut yhteensä ovat 17 861 050 €, joka on toimintakuluista 40,2 %.

Henkilöstöraportti esiteltiin ytr:ssä 19.5.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2016 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn yhteydessä olivat taloussuunnittelija Mirja Ursin, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Karttunen ja tekninen johtaja Mikko Korhonen klo 17.06 -17.25.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä on henkilöstöraportti 2016.

Päätös

Ehdostus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esimiehet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.